+ Meer informatie

Er komt wat los

5 minuten leestijd

verdere informatie over de classicale diaconale correspondent

Het is een goede zaak wanneer een synodebesluit op een classicale vergadering niet zondermeer wordt overgenomen, zonder verder na te denken over de consequenties, die er aan vastzitten.

Dit is zeker het geval met het verzoek tot het aanstellen van een classicale diakonale correspondent.

Het besluit om elke classis te verzoeken een correspondent aan te stellen viel op de laatste zittingsdag van de synode 1968–1969.

Reeds in maart daarop volgend hebben deputaten ADMA de kerken in een uitvoerige brief hierover ingelicht, waarop reeds spoedig een vijftal classes overgingen tot het benoemen van een correspondent. Het viel deze classes niet mee om een duidelijke taakomschrijving aan hun correspon denten mee te geven, immers alles was nog zo vers en nieuw.

Voor de goede orde hebben deputaten zich vervolgens gewend tot de scriba van de synode en gevraagd of het de bedoeling was, dat wij ons tot de classes zouden wenden voor het verlenen van diensten tot bevordering van de meest gewenste uitvoering van dit G.S.-besluit. Dit bleek inderdaad het geval te zijn.

Voordat de classes in april van dit jaar zouden vergaderen hebben wij ons daarom in een brief tot hen gericht en een conceptinstructie ten behoeve van de correspondenten opgesteld. Enkele punten daaruit kunt u vinden in het april-nummer van ons blad.

Daarna kwam er goed beweging in de zaak. Enkele classes hebben onze instructie overgenomen. De overige classes gingen anders te werk.

Het is dacht ik raadzaam dit u in het kort te releveren.

— Daar waar men intensief betrokken is bij een Provinciale Stichting voor Maatschappelijk werk werd de behoefte gevoeld een commissie te benoemen ter behartiging van de diaconale en maatschappelijke aangelegenheden. De taken van een correspondent werden ingebouwd in de werkzaamheden van de commissie, terwijl alle activiteiten in nauw contact met deputaten ADMA zullen worden verricht.

— Andere classes hadden kennelijk behoefte aan inspraak van hun diaconieën. Alle diaconieën worden uitvoerig ingelicht en op de najaars-vergadering wordt dan definitief beslist welke taken de benoemde correspondent ter hand moet nemen.

In dit geval hebben de diaconieën dus zelf min of meer in handen hoe zij het hebben willen, daarom verwachten wij ook dat men deze zaken nauwkeurig zal gaan bestuderen.

— Er zijn ook scribae die met de benoemde correspondent een voorlopige instructie moeten opstellen, die dan zal dienen op de komende classisvergadering.

— Wij zouden niet volledig zijn als niet werd vermeld dat er één classis besloot geen correspondent te benoemen en depu-taten ADMA te vragen hoe zij de verhouding zien tussen de diaconale correspondenten en de diaconale maatschappelijke assistent in dienst van deputaten.

Al met al zijn wij dankbaar voor de be-zinningsarbeid die nu op gang komt; een oude wens van deputaten gaat hiermee in vervulling, n.l. dat zaken rondom een juiste diaconale arbeid besproken worden vanuit en door het grondvlak, dit zijn de diaconieën zelf. Trouwens: dit is heel de opzet van het aanstellen van correspondenten; alleen kan één man het gehele land niet intensief genoeg bewerken.

Zoals u weet zijn op elke classis-vergade-ring ook een drietal diakenen aanwezig, daarom een speciaal verzoek aan die broeders die D.V. de najaars-classis als afgevaardigden hopen bij te wonen: verdiep u in deze materie.

Inmiddels hebben deputaten ADMA de benoemde correspondenten uitgenodigd voor een eerste samenspreking. Op deze vergadering is zeer positief gereageerd. Een aantal broeders correspondenten kwam op 22 mei bijeen in Hoogeveen en de anderen op 12 juni in Rotterdam.

Elke correspondent bracht de reactie mee van zijn classis. Een gemeenschappelijke taakomschrijving kon nog niet geheel worden vastgelegd. Dit wil niet zeggen, dat behalve de kennismaking met elkaar niets uit de verf is gekomen op deze vergaderingen. Integendeel.

Duidelijk werd aangevoeld de noodzaak om met de plaatselijke diaconieën in contact te treden, maar hoe?

Een goede gelegenheid daartoe gaat zich voordoen als in het najaar deputaten reeds enkele gedeelten aan de diaconieën hopen te zenden van hun diaconaal handboek. In een afzonderlijke brief hoort u daar wel meer over. In beide vergaderingen werd nu besloten wanneer deze afleveringen zijn verschenen opnieuw bij elkaar te komen, deze te bestuderen, enkele discussievragen daarover op te stellen en dan dit te gaan bespreken met de diaconieën. Vanzelf kan dit niet in één jaar gerealiseerd worden; het is een kwestie van jaren maar dat is geen bezwaar, er kan nu gewerkt worden.

Ook werd besloten, te beginnen in september per classis alle diaconieën bijeen te roepen om zich gezamenlijk te bezinnen op de werkzaamheden van de correspondent. Het is eenvoudig noodzakelijk te vernemen welke wensen er bij de diakenen leven op dit gebied. Tevens is dit dan tegelijk een mooie gelegenheid de broeders diakenen verder in te lichten over de activiteiten en verdere plannen van hun deputaatschap.

Uiteraard zal dit moeten gebeuren in samenwerking met de classicale commissies ter voorbereiding van classicale conferenties voor ambtsdragers.

U bemerkt een goed resultaat van het eerste gezamenlijke beraad van de correspondenten. Naast het informatieve karakter van dit artikel adviseren wij u dit ook na verschijning te bespreken op een diaconale vergadering. Komt het dan tot gezamenlijk overleg dan weet u waarover het gaat.

Enkele dagen geleden sprak ik nog een predikant; hij zei mij dat er grote behoefte bestaat aan goede voorlichting.

Die komt er nu in de nabije toekomst en dan niet alleen in de zin van zo en zo kan het gebeuren: bezinning van het diaconaat zal zich in de eerste plaats moeten bezig houden met wat zegt de Bijbel ons, wat de bedoeling is van de HERE met ons ambt.

Wij allen zijn verantwoording schuldig voor ons doen en laten aan de Grote Opdrachtgever.

In gebondenheid aan Schrift en Belijdenis is er zegen te verwachten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.