+ Meer informatie

Correspondentie met mijn jonge vrienden

4 minuten leestijd

47

Waarde Vriendin.

Reeds lang geleden deed je mij de vraag over de betekenis van de uitroep der Joden: ..'Zijn bloed home over ons en over onze kinderen". Daar deze vraag eigenlijk meer bestemd was voor de , , Vragenrubriek bad ik de beantwoording laten rusten, doch was ook nalatig geweest de brief door te sturen. En nu de lijdensweken nog maar pas lot het verleden behoren. dacht het mij goed. er zelf maar eens op te antwoorden.

Je weet, de Heiland was voor Pilatus gebracht. En, hoewel Pilatus van Jezus' onschuld overtuigd was, en Hem eerst zocht los te laten, durfde hij Hem om de vreze der Joden toch niet vrij uil le laten gaan. Pilatus trachtte de schuld van zich af te wentelen door zijn onschuld symbolisch voor le stellen door voor de ogen der schare zijn handen (e wassen en te roepen: ..Ik ben onschuldig aan hel bloed dezes Rechtvaardigen, gijlieden moogt toezien' . En toen antwoordde al het volk, zeggende: , , 'Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen .

Mogelijk, dat er velen onder geweest zijn, die de draagkracht van hun woorden wel niet hebben begrepen. Want zij bedoelden: , , De bloedschuld kome voor rekening van ons en van onze kinderen". Ze wilden eigenlijk zeggen, die bloedschuld zal zo gering, ja zul wel niels zijn. dat die gerust rusten mag op ons en op onze kinderen, want wij zijn verzekerd, dat die Jezus van Nazareth geen rechtvaardige en geen onschuldige is. zodat het doden van Hem wel geen bloedschuld bij God zal zijn.

Doch zij mochten rn e n e n. dat het zo licht was, in der waarheid was het zo, dat ze hun dierbare panden brachten onder een verschrikkelijke vervloeking.

En dit was geenszins een ijdele vervloeking. Want zie dan maar eens, wat er gebeurd is bij de verwoesting van Jeruzalem, welke slachtingen er toen hebben plaats gegrepen. Of spreekt het niet voor zichzelf, dat de nood in Jeruzalem zo hoog was gestegen, dat een moeder. Maria van Belherob haar eigen kind kwam te slachten om haar honger te stillen? En zie dan ook eens naar de ontzaggelijke Jodenvervolgingen de gehele historie door en om niet te vergeten hetgeen in de laatste tiental jaren is gebeurd.

Deze woorden gelden dus de Joodse natie als natie, als een bijzonder oordeel dus over de verwerping van Ch ristus.

En nu zegt ge: „Maar wij gaan toch ook niet vrij uil". En dat is volkomen waar, want niemand gaat vrij uit. In ons hondshoofd Adam hebben wij ons losgescheurd van God, en nooit zou hel meer mogelijk zijn geweest, dat één Adams kina de eeuwige heerlijkheid zou beërven, indien Ch ristus geen borg was geworden voor de uitverkorenen.

Zie dan maar eens, ivat er gebeurd is in de stilte der eeuwigheid in de Raad des Vredes of het Verbond der verlossing of het genadeverbond van eeuwigheid. Daar had een onderhandeling plaats lussen twee partijen. De ene partij uras God drieënig. handelend in de persoon des Vaders. De Vader trad op als handhaver van. de geschonden gerechtigheid van hel Goddelijk W ezen. En de 2e partij was Christus, represen terende de uitverkorenen, als Knecht des Vaders,

En wat werd nu van Christus geëist?

Wel. ten eersle het dragen van de vloek der wet en ten tweede volmaakte gehoorzaamheid aan de wet, want de straf der zonde, zijnde de drievoudige dood moest door hel ondergaan er van worden weggenomen en het leven door volmaakte gehoorzaamheid verworven. Mei niets minder kon het.

izri dal heeft Christus nu willen doen voor doodschuldige zondaren, voor hen, die niet anders verdiend hadden dan de eeuwige rampzaligheid. Maar vraag dan ook maar eens aan Gods volk, wat ze soms in dat lijden en sterven Christi mogen aanschouwen.

En nu leven we allen nog onder de ernstige aanbieding van Christus en de Verbondsweldaden in het Evangelie. Dit maakt onze verantwoordelijkheid rtog zoveel groter. Daarom geldt het voor ons allen, haast u. spoed u om uws levenswil, want immers de dag, ze gaal als kaf voorbij. De deur der genade is nog niet op het nachtslot.

Wees voorts Gode bevolen en van harte gegroet van

Je vriend,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.