+ Meer informatie

De „Daniël-dag" behoort weer tot het verleden.

5 minuten leestijd

RONDKIJK

D e „Daniël-dag" behoort weer tot het verleden. Zoals onze lezers zullen weten, komen; de medewerkers van „Daniël" éénmaal 's jaars bij elkaar, om de belangen van het Jongelingsblad te bespreken. Het Hoofdbestuur heeft daarvoor de vacantie-maand Augustus uitgekozen, omdat de meeste scribenten dan het gemakkelijkst die vergadering kunnen bijwonen.

De laatste jaren kwam men te Utrecht bijeen; ditmaal werden de medewerkers Dinsdag 12 Augustus te Kampen opgeroepen. Al was het voor velen een verre reis, (sommigen moesten diep uit Zeeland komen!) toch hadden, een twintigtal medewerkers aan deze oproep gehoor gegeven. En het bleek van gaarne. In de ambtsplaats van onze voorzitter Ds Verhagen, kon men tegelijkertijd de mooie nieuwe kerk bezichtigen, welke 18 September 1951 in gebruik is genomen. De vrienden waren wel zeker onder de indruk van dit machtige, stijlvolle gebouw, naar ontwerp van Prof. N. Lansdorp, dat plaats biedt aan 1115 personen, wat wel een van de grootste kerken van onze Geref. Gemeenten kan worden genoemd. De bouwkosten beliepen ruim ƒ 300.000.— waaruit blijkt, dat men nog wel wat voor de waarheid over heeft.

De oude Hanzestad, met zijn nog mooie vestingwerken, de Cellebroederspoort en de Broederpoort aan de Westzijde en de Koornmarktspoort aan de Ijsselkade, is een Theologisch centrum. Men vindt er een Theol. School van de Geref. Kerken en een van de Geref. Kerken art. 31 D.K.O. Zeer fraai zijn de oude Herv. Kerken; de St. Nicolaas of Bovenkerk (1370—1500 met toren van 1516) en de zgn. Broerenkerk (15e eeuw.)

Ook het oude Raadhuis, gebouwd circa 1360 en na. brand in 1543 hersteld, met zijn fraaie laatgothische gevel en vierkante zgn. Schepentoren, trok zeer de aandacht. Zo viel er op antiek gebied te Kampen nogal een en ander te zien.

Reeds 's avonds voor de vergadering kwamen meerdere medewerkers te Kampen aan en verzamelden zich in de pastorie Vloeddijk 30 om hun logeerplaats te vernemen. Ik mag het onze jonge vrienden wel verklappen; het was daar een goede ure. Een van de aanwezige predikanten mocht daar met bijzondere opening 's Heeren weg en leiding met hem gehouden, vertellen en er kwam tot uiting: „God zij altoos op 't hoogst geprezen; Lof zij Gods goedertierenheid, Die nimmer mij heeft afgewezen, noch mijn gebed gehoor ontzeid!" Het beloofde wat voor de andere dag en inderdaad, het werd een. treffende bijeenkomst, waar de belangen van ons blad „Daniël" in broederlijke eensgezindheid en saamhorigheid mochten worden besproken. Het ontbrak er wel niet aan critiek; critiek op verschillende stukken en artikelen, maar dan critiek in opbouwende zin, waarbij naar het beste voor de jeugd en jongelingschap van onze gemeenten werd gestreefd.

Het was verblijdend te vernemen, dat „Daniël" niet alleen bij onze rijpere jeugd, maar ook bij dg ouderen is geliefd en ook, dat in vergelijking met het vorige jaar een abonnementenwinst kon worden geboekt. Sommige „agenten" hadden uitermate hun best gedaan, van anderen daarentegen had men meer verwacht. Wij doen hier gaarne een beroep op de agenten over de gehele linie, om er eens op uit te gaan, waardoor zij onze secretaris, de heer Hoogendoorn, met een flink aantal nieuwe abonnees kunnen verblijden. Laat hun naam ook eens in het lijstje van de „Werfactie" voorkomen!

Bij de besprekingen die verder werden gehouden, kwam vooral naar voren, de ontzettende nood der tijden waarin wij leven. Hoe nodig is het, dat in woord en geschrift aan onze jongelingsschap enige steun en richting wordt gegeven. bij de vele problemen, die zich allerwege voordoen. De richtlijnen werden uitgestippeld op welke wijze in het komende jaar de redactie van „Daniël" zal worden gevoerd. Onder beding van Gods zegen mogen de eenvoudige pogingen, die in ons blad worden aangewend, strekken tot heil van de jeugd en jongelingsschap onzer gemeenten.

Daar er nog enige tijd over was, kreeg het gezelschap de gelegenheid de Noord-Oostpolder te bezoeken. Van Kampen uit is dit vlakbij; men valt het via het Kamper-eiland binnen. Eerst werd te Ens de grote grasdrogerij van de firma van den Broek bezichtigd, daarna ging het naar Schokland en vervolgens naar Urk. Gemoedelijk wandelden daar de diverse predikanten, de briefschrijver, de vragenbus-redacteur, Krijgsman, Rondkijker en de andere medewerkers door deze typische plaatsjes, die vroeger door het water waren omgeven en nu aan het vasteland zijn verbonden. Het is bijna ongelooflijk, dat dit uitgestrekte gebied van 48.000 ha groot, tien jaar geleden nog water was en nu tientallen combines op de vruchtbare akkers het koren schoon in de zak afleveren. Wat is het menselijk kunnen groot!

Ook werd het dorp Marknesse bezocht, waar kort geleden een nieuw kerkje van de Geref. Gemeenten is gesticht. Deze kleine gemeente, eerst station van Kampen, is thans zelfstandig geworden. Hoewel men reeds in dit mooie nieuwe gebouwtje kerkt, is het nog niet officieel in gebruik genomen.

Er wonen in deze polder ongeveer 16.000 tot 18.000 mensen en er is berekend, als alle dorpen zullen zijn afgebouwd en alle landerijen zullen zijn uitgegeven, dat dit aantal tot 40.000 zal stijgen. Verheugend is, dat onder de jonge kolonisten-bevolking niet alleen aan werken wordt gedacht, maar ook aan het geestelijk leven. Met liefde en toewijding kon dit kerkje worden gebouwd, wat nu des Zondags de vergaderplaats is van alle Geref. Gemeenteleden van het eiland. Voor de gezinnen is dit een buitengewoon voorrecht.

Bij een van de gemeenteleden, de landbouwer Dekker te Marknesse werd de koffie gebruikt, die na zijn bedrijf te hebben getoond, de gelegenheid te baat nam om de aanwezige predikanten de vraag te stellen in het nieuwe kerkje het Woord te komen bedienen. Gelukkig mocht de boer enig succes oogsten, zodat de „Daniël-dag" voor de gemeenteleden in de Noord-Oostpolder in dit opzicht nog enig resultaat bracht. Teruggekomen in de vergaderzaal van de nieuwe kerk te Kampen, werden nog enige zaken betreffende „Daniël" afgehandeld en het was reeds laat eer de bijeenkomst werd beëindigd.

Met blijdschap mag op deze dag van vredige, onderlinge samenspreking worden teruggezien. Bij leven en welzijn mogen er de resultaten van worden gezien en aan de voorlichting die zal worden gegeven, moge de Heere Zijn onmisbare zegen verbinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.