+ Meer informatie

Avondmaalstijd in Ingwenya

5 minuten leestijd

Als opvolger van ds. Fraser is ds. Alfred Mac Donald naar Rhodesia gegaan. Te Stornaway is deze op dinsdag 22 juli 1959 bevestigd door ds. J. A. Tallach (deze is in januari j.l. overleden) met als bevestigingstekst 2 Cor. 5 : 14: Want de liefde van Christus dringt ons."

De nieuwe predikant Macdonald schreef 2 november 1959 een brief aan ds. Sinclair, scriba van de Synode van de Vrije Presbyteriaanse Kerk van Schotland en hoofdredakteur van „The Free Presbyterian Magazine".

In het februarinummer van genoemd maandblad is deze brief opgenomen. Van bevriende zijde werd de vertaling ervan mij ter hand gesteld.

Hier volgt de brief in onze taal:

Beste ds. Sinclair,

Gisteren was het hier in Ingwenya Avondmaalszondag. Op de voorafgaande dagen zijn er voorbereidingsdiensten gehouden. Verschillende van onze mensen kwamen uit cle verscheidene plaatsen om met ons samen te zijn, zodat de samenkomsten erg groot waren. De gemeente in Ingwenya zelf is klein, zonder cle schoolkommissies ongeveer 120 in getal. Maar gisteren moeten er meer dan twee honderd mensen aanwezig geweest zijn. Verschillende van deze personen waren van het aantal, dat ons ten tijde van cle Radasischeuring verliet.

De morgen begon met een bidstond om 8 uur, die geleid werd door ds. Petros Mzamo. Om 11.30 uur werd een dienst gehouden, waarin ds. Mzamo preekte uit Jesaja 55 : 5 en 6. Toen deze dienst om één uur beëindigd was, vergaderde de kerkeraad en deelde cle penningen aan de Avondmaalsgangers uit.

Om twee uur preekte ds. Mzamo weer uit Jesaja 53 : 10, waarna hij de tafels sloot. Er waren twee tafels; de tweede werd in het engels bediend en aan cle mensen vertolkt. De dienst eindigde om ongeveer 5 uur. De toespraak, die bij cle tweede tafel gehouden werd, ging over de woorden uit het Hooglied van Salomo, hoofdstuk 1 : 7 en 8 „Zeg mij aan.... indien gij het niet weet. ... de woningen van de herders." De tolk (een ouderling van ons) zei later, clat de tekst hem 22 jaar terug in het verleden plaatste en deed denken aan een preek, clie hij toen in de Kaap gehoord had. Hij kon in clie tijd het Boek niet begrijpen en vond het eigenaardig, dat God zo'n boek over aardse dingen in Zijn Boek zou hebben, dus ging hij de volgende dag naar cle dominee om een verklaring vragen.

De dominee verklaarde het aan hem zover hij kon en zei tegen hem, clat hij moest vragen of de Heilige Geest hem in het Boek zou willen inleiden.

Deze ouderling deelde me ook mee, dat zijn eerste gedachte aan de tafel was, dat hij niet cle stem zou horen, die hij gewoon was te horen (denkend aan wijlen ds. James Fraser), maar hij verheugde zich er in, clat de Heere andere herders had gegeven.

's Avonds was er om acht uur een bidstond, clie tot ongeveer negen uur duurde.

De gehele dag door heerste er een plechtige sfeer, waar we nooit genoeg tevreden over kunnen zijn (want zelfs de grootste eerbied clie in de bijeenkomsten hier op aarde ondervonden wordt is erg gering bij wat ze behoorde te zijn) daar het alles van de Heilige Geest is, want we kunnen onszelf noch anderen ernstig stemmen.

Vandaag (maandag) sprak meneer Van Woerden met veel vrijmoedigheid uit Hebr. 4 : 9 „Want er blijft een rust over voor het volk van God."

Ik ben al dikwijls van plan geweest om U eens te schrijven, daar ik weet, dat U belang stelt in deze delen van cle Kerk. Het zal U wellicht tot sterkte zijn te horen, dat Jan me gisteravond vertelde, hoe nuttig hij die preek gevonden had, clie U 's zondagsavonds in N. Tolstra uitgesproken hebt over Jacobus en Johannes, die wensten dat er vuur uit de hemel kwam. Zo vaak overkomen hem zulke dingen, clie hem van zo'n geest maken en clan herinnert hij zich die avond.

Wat weten we er weinig van hoe de Heere zich van ons bedient, en wanneer Hij zich van ons gaat bedienen, dan gebeurt dit onder cle leiding van Zijn Heilige Geest. Ik voel me erg gelukkig hier te mogen zijn, als ik gebruikt zou mogen worden, maar mijn eigen onwetendheid is zo groot. Breng mijn groeten aan alle vrienden over. De ouderling, waar ik reeds eerder over vertelde, is meneer Alexander Mpofu, clie me voorkomt als een Christen, die zeer vlug van begrip is.

Uw oprechte vriend

Alfred Macdonald.

„LANDROVER"

Voor de „LANDROVER" ontvingen we opnieuw enkele giften en wel als volgt:

Uit biddag-collecte Geref. Gem. Amsterdam-Noord ƒ 25.—; J. A. Sch. te G. ƒ 5.—; N. N. te A. ƒ 10.—; Dhr. P. e.a. te K. ƒ 23.—; J. P. te W. ƒ 10.—; mej. P. F. te W. ƒ 2.—; Th. H.-v. d. E. te N. 2.50; fam. v. V. te A. ƒ 6.—; D. B. te M. ƒ 2.50; Uit paascollecte Ger. Gem. Borssele ƒ 30.—; mej. F. v. K. te B. ƒ 5.—; J. D. te A. ./' 10.—; J.V. Moerkapelle ƒ 10.—; J. B. te E. ƒ 10.—; L. v. R. te H. ƒ 25.—; Uit collecte Ger. Gem. Barneveld ƒ 5.—.

Hartelijk dank! Wat ons betreft gaat het nog een poosje zo door. Giften hiervoor kunt U overmaken op postrek. 149473 van Adm. „Daniël" te Gouda, voor „Landrover". Wij wachten gaarne af. (H.)


*) Deze bestonden in Engeland van 1870—1902. Nu bestaan ze alleen nog in Schotland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.