+ Meer informatie

Veel tijd verkeerd doorgebracht

Ontmoetingsdag ,,Bewaar het Pand''

6 minuten leestijd

SLIEDRECHT — Gods kerk in de strijd is gelukkig als Hij medegaat. Hij maakt het donker licht. Het leven verandert daar, ze krijgen weer hoop en verwachting. Aldus ds. G. Blom te Meerkerk zaterdag op de ontmoetingsdag van Bewaar het Pand, die in Sliedrecht werd gehouden.

Ds. Blom sprak zijn openingswoord naar aanleiding van de geschiedenis van de Emmaüsgangers (Lukas 24:13-35). Deze twee mensen hadden elkaar gevonden, er lag een geestelijke band. Ze waren Christus gaan volgen en hadden voor Hem alles verlaten.

Nu geldt voor hen dat ze zich gelukkig voelen, maar toch ook verlaten. Zo is het ook met de kerk des Heeren. De kerk kent blijde dagen, maar ook dagen van droefenis en smart. Toch is het voor de kerk nodig door vele beproevingen in te gaan. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis want als ze bij het vlek gekomen zijn „hield Hij Zich, alsof Hij verder gaan zou".

Ze kunnen echter niet buiten Hem en dwongen Hem: „Blijf met ons" aldus ds. Blome. Hij vervolgde, dat het ook in het leven van z'n hoorders nodig was niet buiten Hem te kunnen, maar Hem vast te houden en niet los te laten. Als ze blijven aanhouden is Hij genegen om met hen te blijven. Hij wees op het grote voorrecht als ook nu nog in het persoonlijk leven mag blijken, dat Hij betoont met ons te willen gaan de nacht in.

Geloofsbeproeving
Op deze goed bezochte ontmoetingsdag sprak vervolgens ds. H. van Leeuwen emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Driebergen over „Goddelijk onderwijs tot geloofsbeproeving" naar aanleiding van Lukas 17 de verzen 1 tot 6.

Spreker stond er bij stil hoe deze beproeving, belemmerd, beleefd en bewerkt wordt. De predikant benadrukte dat het hier gaat om het zaligmakend geloof dat door de Heilige Geest via het Woord in het hart gewerkt wordt. Daar lacht de wereld om maar ook de vrome kerkmens.

Het is een troost dat de Heere Zijn volk dat geloof geeft. Dat geeft vastigheid en zekerheid, tegenover alle aardse bezit en de kortheid van het leven. Ondanks die echtheid en vastigheid is er veel belemmering tot die beoefening. Er kunnen veel verzoekingen zijn van de wereld, de satan en het eigen vlees. Ook de discipelen worden in dit Schriftgedeelte hierop gewezen. Ze vragen de Heere het geloof te vermeerderen. Van nature kan de mens dat zelf wel; na ontvangen genade zien ze hoe dwaas dat is.

Mosterdzaadje
In het Bijbelgedeelte wordt gesproken van een mosterdzaadje. Daar gaat het om: slechts één korrel. Er zijn mensen aldus de predikant, die het verwachten van bijzondere openbaringen, maar de Heere wijst hier op de ene korrel! Om tot geloofsbeleving te komen is onderwijs nodig. Als de geloofsbeoefening zich mag richten op Christus en Zijn voldoening dan mag er plaatshebben, dat de boom ontworteld en in de zee geplant wordt.

Nodig is, zo benadrukte ds. Van Leeuwen tenslotte dat zowel jongeren als ouderen dat zaligmakend geloof ontvangen! Daartoe moeten de middelen waargenomen worden. Biddend opgaan en de Heere vragen om een zegen, dat is nodig. Het zal nodig zijn vergeving van zonden te ontvangen en dat ook persoonlijk te weten.

Dan moeten we wel alles missen en vastigheid vinden in het offer van Jezus Christus, het heerlijke voorwerp van het geloof. Het is niets uit ons, maar alles uit Hem, zo komt dat volk in Jeruzalem, aldus ds. Van Leeuwen.

Ontwaakt
Ds, A. van Heteren van Werkendam sprak in de middagvergadering over Efeze 5 vers 14: „Ontwaakt, gij, die slaapt en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten".

De Zoon van God bleef niet in het graf, maar is weer opgestaan. Steen en wacht waren niet nodig. God de Vader spreekt het amen uit over „Het is volbracht". Er is genoeg gedaan aan het recht Gods. In een weg van volkomen rechtvaardigheid kan barmhartigheid bewezen worden aan doodschuldigen. Die gaan zich verwonderen dat de Heere naar hen wilde omzien.

In de gemeente van Efeze was wrijving, er was onderlinge hoogmoed. De ander uitnemender achten dan zichzelf, was zo moeilijk, aldus ds. Van Heteren. Paulus wijst hen dan op hun zondige levenswandel, het hinken op twee gedachten, het twee heren dienen.

Spreker vroeg z'n hoorders of dat bij hen ook het geval was? Moet u spreken van een achteruitgang in uw geestelijk leven? Hij wees er op dat we tegenwoordig veel vrije tijd hebben, maar veel tijd wordt op een verkeerde wijze doorgebracht! Minder tijd wordt er uitgetrokken voor geestelijke dingen. De tijd wordt niet uitgekocht. Toch is de Tere Heere het zo waard gediend te worden, aldus spreker.

Van nature leeft de mens in het donker, in het duister van de zonde. Wat een wonder als de Heere dat voor ogen gaat stellen. Daarom gaan ze bidden, als dat gebeurt krijgt het' leven een nieuwe richting. Het Woord dat eerst niet werd geacht, krijgt meer waarde, aldus ds. Van Heteren

Vervolgens sprak ds. J. Tamminga uit Canada over „Omgang met de Bijbel".
licht. De predikant die eerst 20 jaar de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland diende en alweer bijna 30 jaar in Noord-Amerika predikant is wees erop dat men bij de omgang met de Bijbel niet moet denken aan een oppervlakkig gebruik daarvan.

Versterkt
Het gaat in de Bijbel niet om menselijke ideeën. Maar het gaat over God, Die eeuwige gedachten over het mensengeslacht had. Door dat Woord arbeidt de Geest van Christus in de mensenharten. Dat onverkorte Woord zal gepredikt moeten worden. Door dat Woord worden mensen bekeerd en Gods volk versterkt. De Heere moet met Zijn Geest blazen door de kerk. Dat geldt dan niet in het algemeen, maar het moet ook een persoonlijke zaak worden.

Spreker wees erop dat we in de geschiedenissen van de Bijbel, de leiding van God moeten zien. Achter de Bijbelfiguren staat de machtige vraag: hoe staat gij tegenover de Heere? De zonde is een aantasting van God de Schepper. God leeft niet over de zonden heen. Hij heeft Zelf de weg der verlossing gebaand in Christus. God Zelf heeft Z'n Zoon gezonden. Deze weg is niet door mensen bedacht, maar door de Vader in de hemel.

Als een verloren schepsel komen Gods kinderen voor God te staan. Als de Heere gaat werken, dan komt er verwondering, dan worden hete tranen geschreid. God komt in Zijn Woord met absoluut gezag tot ons, zowel in de prediking als in het lezen van dat Woord in het gezin.

Ds. M. C. Tanis van Sliedrecht-Centrum, die er van afzag in verband met de tijd een slotwoord te spreken, beëindigde deze bijeenkomst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.