+ Meer informatie

Zoveel hoofden...

7 minuten leestijd

Godss Kerk
In Terdege d.d. 29 december schrijft de heer Pas bij "Beurtelings" over de hoop of God Zijn Kerk in ons land nog weer zal herbouwen. Dat het weer mag komen tot een vereniging van allen, „die even dierbaar geloof deelachtig zijn." Hij vraagt zich af, langs welke weg die ontwikkeling concreet gestalte zou moeten krijgen. Maar ligt hier niet de grote oorzaak, namelijk, dat men juist van het woord "concreet" niets wil horen? Er worden allerlei bidstonden gehouden, waar op zich niets op tegen is. Maar waar hoor je nog iets over "concreet" onze wegen onderzoeken en doorzoeken en wederkeren tot de Heere? Ja, de woorden worden wel genoemd, maar waar zijn de daden? Laten we eens samen beginnen met te belijden, dat wij het beeld Gods kwijt zijn. 'k Ben er van overtuigd, dat wanneer een oprecht christen in biddend opzien tot de Heere ernst maakt met het persoonlijk onderzoek van de brieven van de apostelen en de Handelingen der apostelen, en dit "resultaat" toetst aan de huidige kerkelijke structuren, men tot het besluit zal komen dat Gods Gemeente in Nederland niet zichtbaar is. Een "concrete weg"? Niet langer meer vechten voor "onze kerk", "onze groep", "onze vereniging", "onze mening", "ons gelijk". Maar samen met andere oprecht gelovigen plaatselijk deze grote nood bespreken, bewenen en ons daadwerkelijk bekeren van onze verkeerde, onschriftuurlijke wegen. Samen onze schuld voor God belijden, dat wij Zijn beeld kwijt zijn. Samen bidden, of "de muren van Jericho (de kerkmuren) mogen vallen", en de Heere Zijn Sion weer uit het stof zou willen doen herrijzen. Maar wel in het diepe besef, dat wij Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. het niet meer waardig zijn, dat de Heere dit zou doen.
T. van der Weijden, Dordrecht

Christenen en kunst (2)
Met belangstelling heb ik het artikelenduo over christenen en kunst gelezen. Het eerste artikel was zeer lezenswaardig, maar het tweede artikel, met ds. Meeuse, bezorgde mij kromme tenen. Hij bestaat het om veel vooroordelen over kunst te bekrachtigen of zelfs aan te dikken. Waar de artikelen om draaien, is, wat nu eigenlijk christelijke kunst is. Algemeen gezegd, ligt het wezen van kunst in het vormgeven aan een geheel van emoties. De maker heeft het vormgevingsproces gedeeltelijk in de hand, een groot gedeelte vindt plaats zonder dat de kunstenaar er bewust mee bezig is. In dit visueel worden van het onderbewuste legt de christen-kunstenaar zijn christen-zijn. Maar dit maakt het kunstwerk nog niet tot een christelijk kunstwerk. Wat een kunstwerk tot religieus gebonden maakt, ligt niet alleen in de werkwijze of emotiewereld van de kunstenaar. Aangezien deze beide slechts in dienst zijn van de thematiek van het kunstwerk. Pas in de voorstelling wordt een kunstwerk religieus gekleurd. Daarbij zijn werkwijze en emotiewereld van belang, omdat zij de voorwaarden scheppen voor het thema en het ook uitwerken. Wat een kunstwerk tot christelijk maakt, is de christelijke inkleuring van deze drie componenten. Wat betreft de boodschap die kunst meegeeft: de kunstenaar heeft die in zijn werk gelegd en het is aan de toeschouwer om die er al of niet uit te halen. Of die boodschap een doel heeft of op zichzelf staat, ligt ter beoordeling van de beschouwer. Voor de kunstenaar is het van belang zich rekenschap te geven van wat hij duidelijk wil maken en of kunst daarvoor de geëigende weg is.
Jaap Nieuwelink, Soest

Sparen (1)
Het redactionele artikel "De miljoenen van de gereformeerde gezindte" (deel 1) vereist een nadere toelichting. Breedvoerig wordt ingegaan op de omslag in het traditionele spaargedrag binnen onze gezindte. Spaarplannen, zoals bij voorbeeld Koersplan van Spaarbeleg (Aegon) hebben een enorme vlucht genomen. Op listige wijze wordt in dit artikel een gevoelig maar essentieel onderwerp omzeild. Betreffende spaarplannen zijn namelijk onderworpen aan artikel 1 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf en derhalve rasechte levensverzekeringen. Er wordt gesproken van een belastingvrije uitkering van maximaal / 220.000,—. Deze vrijstelling is terug te vinden in artikel 26A Wet Inkomstenbelasting, inzake kapitaalsuitkeringen uit levensverzekeringen. Verzwegen wordt dat er een overlijdensrisico-kapitaal wordt uitgekeerd bij overlijden voor de einddatum. Moet er juist in de reformatorische commercie niet met open vizier gestreden worden?!
T.M. Helleman, Woudenberg

Sparen (2)
Het artikel in Terdege van 29 december 1993 "De miljoenen van de gereformeerde gezindte" geeft een onvolledige voorstelling van zaken. Het storten van geld middels de formule van Kamphuis wordt door de schrijver van het artikel consequent aangeduid als "sparen". Bij de niet-ingewijde ontstaat dan de indruk dat deze vorm vergelijkbaar is met sparen op een spaarrekening bij een bank. De fiscale voordelen zoals die in het artikel zijn genoemd, zijn echter alleen voorbehouden aan contracten van levensverzekering. De contracten die Kamphuis aanbiedt zijn dan ook niet meer en niet minder dan polissen van levensverzekering. Het getuigt van een onzorgvuldige verslaggeving dat dit aspect op geen enkele wijze in het artikel wordt genoemd.
T. van de Bospoort,Barneveld

Sparen (3)
N.a.v. het artikel "de miljoenen in de gereformeerde gezindte" het volgende: 1. Het verbaast mij zeer dat Terdege in een redactioneel artikel individuele ondernemers op zo ondubbelzinnige wijze reclame laat maken voor hun eigen produkten. 2. Te meer daar het produkt Koersplan van Spaarbeleg (dochter van verzekeringsconcern Aegon) onmiskenbaar raakvlakken heeft met levensverzekeringsprodukten (gegarandeerde uitkering bij overlijden). Dit verzekeringsdeel is zelfs een voorwaarde voor de belastingvrije uitkering en hiermee is dus het hoge rendement verklaard. Terecht zijn Terdege en RD tot op heden altijd zeer terughoudend geweest op dit, voor velen in de reformatorische gezindte, principieel gevoelige punt. 3. Het is appels met peren vergelijken als men genoemd produkt naast een "simpele" spaarrekening zet. Daarnaast moet overigens vermeld worden dat de "oude vertrouwde bank op de hoek" een gelijksoortig produkt in haar assortiment heeft.
M.P. Kole, Arnemuiden

Sparen (4)
Het artikel "De miljoenen van de gereformeerde gezindte" in Terdege van 29 december 1993, geeft mij aanleiding hierop te reageren. Vooropgesteld: mijns inziens is het geven van financiële adviezen een goede zaak. Vaak zullen spaartegoeden hierdoor meer op gaan leveren. Alleen de manier waarop de heren Van Koesveld en Kamphuis hun advisering in dit artikel en in hun advertenties propageren is niet geheel conform de waarheid. Allereerst wordt geschermd met een pensioenvoorziening die ruim 11,3% oplevert. Ofschoon dit juist is, dienen hierbij wel een paar kanttekeningen geplaatst te worden. Uw chënten dienen niet alleen te weten dat een belegging in aandelen een meer dan gemiddeld rendement oplevert. Ook lopen zij meer risico. De 11,3% die u noemt is gemeten vanaf 1987: het jaar van de beurskrach... U meet het rendement dus vanaf een extreem laag koersniveau op de beurs. Daarnaast moet deze 11,3% nog worden verminderd met beheersen andere kosten, waaronder een risicopremie voor de levensverzekering. Ten tweede is door u verschillende malen gesuggereerd dat banken alleen spaarrekeningen met enkele procenten rente voeren. Uit eigen ervaring weet ik dat in het advies van een bank, anno 1994, géén spaarrekening met een paar procent rente voorkomt.
Ing. A. van der Spek, Brandwijk

1. Het artikel had tot doel het veranderende spaargedrag van onze gezindte te beschrijven, niet het produkt Koersplan van Spaarbeleg.
2. Bij een "echte" levensverzekering wordt bij overlijden een van tevoren vastgesteld (hoog) bedrag uitgekeerd. Hetzelfde geldt overigens voor pensioenregelingen. Bij de genoemde spaarvorm wordt bij overlijden slechts het tot op dat moment gespaarde bedrag uitgekeerd, vermeerderd met een samengestelde rente van vier procent. Het verschil met een normale spaarrekening is dat de vier procent gegarandeerd is.
3. In het interview met prof. Bac zijn wij ingegaan op de principiële kanten van sparen en beleggen. Het al dan niet geoorloofd zijn van verzekeren kwam reeds in eerdere Terdegeartikelen aan de orde.
Hoofdredactie

Fax
De heer Boer schrijft in Terdege van 1 december 1993 onder Beurtelings dat de fax bij zijn weten niet op zaterdagavond wordt uitgeschakeld, maar dat kan wel. Wij doen hem altijd uit en 's maandagsmorgens weer aan en er gebeurt niets mee.
G. Talen-Veldman,Staphorst

Denemarken
Het Deens Verkeersbureau is onlangs verhuisd naar Leiden. Het nieuwe tel.nr is: 071-211433 of 230192.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.