+ Meer informatie

Zondag als rustdag in het geding

Europees Parlement stemt vanavond over richtlijn arbeidstijd

5 minuten leestijd

STRAATSBURG - Het Europees Parlement stemt vanavond over een voorstel van de Europese Commissie om de lidstaten van de Europese Gemeenschap aan een richtlijn te helpen bij de nationale organisatie van de arbeidstijd. Hierbij is de zondag als algemeen aanvaarde rustdag in het geding.

Daarnaast willen de sociaal-democraten de lidstaten van de Europese Gemeenschap confronteren met absurd hoog opgeschroefde minimumeisen. Zo stellen zij zich voor met ingang van juni 1994 een 35-urige werkweek te realiseren. Bovendien vindt de socialistische fractie dat het verboden moet worden om overwerk financieel te compenseren. Deze en vele andere onhaalbare verlangens hebben zij neergelegd in een groot aantal amendementen. Deze wijzigingsvoorstellen zijn door rapporteur A. Zeiler van de Europese Volks Partij (EVP) met de grootst mogelijke tegenzin opgenomen in het verslag van de parlementaire commissie voor sociale zaken, werkgelegenheid en arbeidsmilieu.

Zeiler en een groot aantal andere christen-democraten hebben zich op 16 januari al gedistantieerd van de vele amendementen die de sociaal-democraten via de parlementaire commissie op de agenda hebben geplaatst. „Wij zijn van mening dat het verslag over de organisatie van de arbeidstijd door de stemmingen in de parlementaire commissie op volledig onrealistische wijze veranderd is en daardoor thans innerlijke tegenstrijdigheden bevat, wat ertoe zou kunnen leiden dat het aantal werklozen in de Gemeenschap aanzienlijk toeneemt, daar de uitvoering van de aldus gewijzigde ontwerp-richtlijn het internationale concurrentievermogen van de Gemeenschap zou vernietigen", zo schrijft Zeiler zelf in een verklaring.

Onenigheid

De tegenstelling tussen de twee grootste fracties in het Europarlement heeft er vorige maand toe geleid dat de behandeling van het gewraakte verslag van de parlementaire commissie is uitgesteld tot deze vergaderweek. In de tussenliggende weken zijn de standpunten echter niet dichter bij elkaar gekomen. Toch heeft het socialistische kamp maandagavond laat laten doorschemeren dat over verschillende amendementen nog kan worden onderhandeld. Vanavond blijkt of de officieuze besprekingen tussen christen-democraten en socialisten tot resultaat hebben geleid. Mevrouw Papandreou van de Europese Commissie heeft inmiddels laten weten welke amendementen zeker in de prullenbak zullen verdwijnen. Ook die wetenschap speelt mee bij het zoeken naar compromissen over de ingediende wijzigingsvoorstellen.

De stemming vanavond leidt in ieder geval tot een min of meer geamendeerd voorstel. Dit geamendeerde voorstel gaat terug naar de Europese Commissie in Brussel. Daar beslist men welke amendementen ter zijde worden gelegd. Dan keert het gehele stuk voor een tweede lezing terug naar het Europees Parlement. Het parlement heeft dan het recht om na eerste lezing aanvaarde amendementen die door de Commissie zijn weggeschoven, opnieuw op de agenda te plaatsen. Worden deze amendementen na de tweede lezing met een absolute meerderheid van 260 stemmen aanvaard, dan kan de Europese Raad van ministers er alleen maar van af als hij de betrokken amendementen alsnog met algemene stemmen verwerpt. In de regel gebeurt dat niet, omdat de grote fracties hun ministers op nationaal niveau onder druk zetten om de eenheid in de Europese Raad van ministers te doorbreken. „Op die manier boekt het Europees Parlement zo nu en dan een succesje", aldus ir. L. van der Waal, Europarlementariër namens SGP, GPV en RPF.

Zondag

Van der Waal heeft maandagavond tijdens een plenaire gedachtenwisseling over het voorstel met betrekking tot de organisatie van de arbeidstijd, ook wel genoemd het rapport-Zeiler, een aantal opmerkingen gemaakt over de bijzondere plaats van de zondag. De Europese Commissie erkent in haar voorstel niet langer het unieke karakter van de zondag als rustdag, zelfs niet op basis van cultuur of traditie. VAN DER WAAL

Het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa spreekt ook niet expliciet over de zondag als erkende Europese rustdag. Maar dit stuk zegt wel dat de wekelijkse rustdag zodanig moet worden gekozen, dat die aansluit bij de in de afzonderlijke lidstaten gangbare traditie. „Daarmee kom je in de praktijk toch uit op de zondag, met het oog-op de christelijke traditie in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap", zo legt Van der Waal uit.

Ook het Economisch en Sociaal Comité vestigt de aandacht op de zondag. Dit Comité stelt in het advies dat het voorstel van de Europese Commissie begeleidt, dat nu al te veel op zondag wordt gewerkt om economische redenen. „In een Interne Markt met verscherpte concurrentie zal de druk om op zondag te werken alleen nog maar toenemen", voegt Van der Waal daar aan toe.

Te mager

De Europese Commissie heeft in artikel 4 van het oorspronkelijke voorstel neergelegd dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen opdat in elk tijdvak van zeven dagen een rustdag kan worden genomen. Elke directe of indirecte verwijzing naar de zondag ontbreekt. Van der Waal vindt dat „veel te mager".

Het door het Europees Parlement voorgestelde amendement op dit artikel zegt dat „elke werknemer in beginsel het recht heeft in het weekeinde en op nationale feestdagen vrij te zijn, behalve in de bedrijfstakken waar dat om culturele, dringende, technische of veiligheidsredenen onmogelijk is en waar de wekelijkse rustdagen via onderhandelingen moeten worden overeengekomen. In dat geval moeten gelijkwaardige rusttijden worden geboden".

De formulering van dit amendement is onduidelijk. Letterlijke lezing van de tekst sluit de zondag zelfs uit, aangezien deze dag niet aan het einde, maar aan het begin van de week staat. Maar het is niet aannemelijk dat uitsluiting van de zondag als wekelijkse rustdag door de opstellers van het wijzigingsvoorstel is beoogd.

Van der Waal hoopt dat informeel overleg tussen christen-democraten en sociaal-democraten vandaag nog leidt tot een formulering waarbij de plaats van de zondag als Europese rustdag met meer waarborgen wordt omringd. Bij de christen-democratische EVP bestaat daartoe in beginsel wel de bereidheid. Toch leeft bij deze fractie ook de opvatting dat de zondag wel mag worden gebruikt voor culturele activiteiten. Op zichzelf genomen is Van der Waal daarmee niet zo gelukkig. Toch heet hij elke verbetering van de voorliggende teksten hartelijk welkom.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.