+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

VERHANDELING VAN ENIGE EIGENSCHAPPEN DES ZALIGMAKENDEN GELOOFS door Dr. A. Comrie, uitgave van N.V. Drukkerij „De Banier”, Utrecht.

Dit werk verscheen voor het eerst in 1743. De Banier zorgde in 1930 voor een nieuwe uitgave en deze is thans herdrukt.

De volledige titel is: Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs, zijnde een verklaring en toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments; in welke de zorgelozen en tijdgelovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zoeken; de wegen en gevallen, in welke God Zijn volk brengt, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard; de gemoedsgevallen en zwarigheden der klein-gelovigen worden opgelost, en zij worden volgens de kenmerken vermaand hun staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan, door Alexander Comrie, Scoto-Brittannus, A. L. M. Philosophiae Doctor en Predikant te Woubrugge.

Daaruit blijkt duidelijk de bedoeling van de schrijver. Hij zocht getrouw te arbeiden op de plaats, waar de Heere hem gesteld had. Uit zijn voorwoord nemen wij het volgende over:

Gijlieden weet, dat de tijd, die wij belevenzeer vruchtbaar is van nieuwe gevoelens en opiniën, zelfs betreffende de zaligmakende werking des Heiligen Geestes in de harten der uitverkorenen, welke van onervaren en onstandvastige mensen voortgebracht worden, die, omdat zij de waarheid des Evange ies, zoals die in Christus is, bij bevinding niet kennen, bijna alle jaren van gevoelen omtrent de godsdienst veranderen. Ondertussen betuigen wij openlijk, dat wij zoveel zielsvoldoening en rust in de oude beproefde waarheid vinden, dat wij nooit naar wat nieuws staan, maar altoos bekommerd zijn als wij er van horen, u waarschuwende daarvoor en naar ons vermogen opwekkende om in dat geloof, de heiligen eenmaal overgeleverd, te blijven, en voor hetzelve te strijden, zonder immermeer een jota ter rechter- of ter linkerzijde af te wijken, dewijl Jezus h den, gistere:^ en in der eeuwigheid Dezelfde is.

Wij hebben niet alleendezuiverheidvandeleer behartigd, maar ook vooral het eeuwig belang van uw onsterfelijke zielen, of het God believen mocht deze en gene te trekken uit de macht der duisternis en over te zetten in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, en anderen in hun allerheiligst geloof op te bouwen.

Tot zover Comrie Hij kwam op veler verzoek tot de uitgave van dit werk. Hij droeg het op aan zijn zeer geliefde en waarde gemeente van Woubrugge.

Het werk bevat preken, die Comrie in 1739 en 1740 gehouden heeft, 'enigszins korter dan hij ze uitgesproken heeft. De meeste zijn toch nog vrij lang. Zij handelen achtereenvolgens over:

1 Korinthe 6 : 17: het geloof een genade, die de ziel op het allernauwste met Christus verenigt,

Romeinen 5 : 1: het geloof een genade, waardoor de ziel gerechtvaardigd wordt.

Handelingen 15 : 9: het geloof een genade, die de ziel reinigt,

1 Petrus 2 : 7: het geloof een genade, die Jezus Christus op een zeer hoge prijs stelt,

Hebreën 4 : 3: het geloof een genade, die de ziel inbrengt in de ware rust,

1 Johannes 5 : 4: het geloof een genade, die de wereld overwint,

1 Petrus 1 : 7: het zaligmakende geloof een genade, die beproefd wordt,

Jesaja 28 : 16: het geloof een genade, die het hart lijdzaam en geduldig maakt tot God, schoon de beloften niet ten eerste vervuld worden,

Hebreën 10 : 22: het geloof een genade, die met volle verzekerdheid tot de troon der genade gaat, om genade te ontvangen en geholpen te worden ter bekwamer tijd, Efeze 1 : 13: het geloof een genade, op welke de verzegeling volgt,

Galaten 2 : 20: het geloof een genade, waardoor een christen leeft,

Romeinen 10 : 10: het leven door geloof tot dagelijkse rechtvaardiging,

Micha 7 : 8: het leven door geloof in duisternis,

Hebreën 11 : 13: het leven des geloofs op de belofte. Comrie geeft in elke preek een verklaring en een toepassing. Hij gaat daarbij nauwgezet tewerk en vraagt daarbij alle aandacht van hoofd en hart. Hij doet dit op zijn eigen manier. Hij schrijft daar zelf over:

Wij hebben de eenvoudigheid des Evangelies zoeken te behartigen, nooit de gemeente met winderige wijsheid zoeken op te houden, noch met onnodige verschillen te beroeren, dewijl beide weinig stichting toebrengen. Wij hebben ook niemand in zijn wijze van verhandelen berispt, en wij hopen, dat niemand onze wijze van verklaren en toepassen zal laken, elk toch naar zijn beste welen, hopen wij, zoekt zijn order tot stichting aan te richten. Het verheugt ons, dat er nog belangstelling is voor werken als deze Verhandeling. Comrie was doctor in de filosofie, maar hij was ook onderwezen op de leerschool des Geestes.

Ds. G. H. Kersten schreef in de uitgave van 1930 een voorwoord, dat ook nu werd opgenomen. Daarin staat ook het één en ander over Comrie, datwe hier kort weergeven. Hij werd op 16 december 1706 te Perth uit een aanzienlijk godvruchtig geslacht geboren. Zijn overgrootvader van moederszijde was de beroemde prediker Andrew Gray. Het behaagde de Heere Comrie reeds in zijn vroege jeugd in het hart te grijpen. Hij werd opgevoed onder de beroemdste Schotse leraren. Onder het onderwijs van de Erskines heeft hij zijn belijdenis geleerd. Des Heeren weg leidde Comrie omstreeks 1725 naar Rotterdam om zich in de handel te bekwamen. De Heere'bestemde hem echter voor de dienst Zijns Woords. Comrie studeerde in Groningen en Leiden en promoveerde in 1734. Woubrugge beriep hem. 1 mei 1735 werd hij in het ambt bevestigd. Hij bleef Woubrugge trouw tot zijn emeritaat in 1773. Hij stierf 10 december 1774. Zijn eerste vrouw stierf al op 29 oktober 1738, nadat de Heere haar van haar aandeel in Christus verzekerd had. Haar dochtertje was toen 12 dagen oud. Daarna is Comrie weer in het huwelijk getreden. Ook zijn tweede vrouw ging heen. Comrie huwde voor de derde keer. Zijn eigen dochter stierf in hetzelfde jaar als haar vader. Comrie heeft dus wel levensleed gekend. Hij is nu echter de strijd te boven enzijngeloofis verwisseld in aanschouwen.

Het is niet nodig het werk verder aan te bevelen Het is onze hartelijke wens, dat de Heere het voor velen tot zegen moge stellen.

Het werk verscheen in een linnen prachtband met goudtitel en is gedrukt op prima wit houtvrij papier. Het ziet er goed verzorgd uit. Het kost f 17,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.