+ Meer informatie

Woord en Daad, INDIA land van tranen

3 minuten leestijd

Deze beide opschriften staan met elkaar in verband. Dat willen we duidelijk maken.

Er is enige tijd geleden opgericht de stichting „reformatorische hulpaktie Woord en Daad”. Het bestuur bestaat uit leden van verschillende kerkgemeenschappen. Er is een comité van aanbeveling gevormd, waarin ook leden van verschillende kerken zitting hebben, o.a. Ds. M. C. Tanis te Sliedrecht, ons allen welbekend.

Uit een persbericht nemen we het volgende over: „Naast hetgeen door de verschillende kerken zelf reeds op het gebied van nationale en internationale hulpverlening wordt gedaan, wil deze stichting een coördinerende funktie vervullen bij zogenaamde gemeenschappelijke projecten. Bovendien wil deze stichting de christengelovigen in Nederland een adres bieden voor schriftuurlijke hulpverlening, dat wil zeggen in nauwe binding aan de normen van de Heilige Schrift. Bij de zich in dit verband veelal aandienende interkerkelijke hulpakties namelijk blijken onschriftuurlijk oecumenisme en linkse ideologieën in toenemende mate van invloed te zijn als gevolg van horizontalistische en humanistische uitgangspunten, hetgeen velen weerhoudt hun giften aan dergelijke organisaties toe te vertrouwen. Gaat deze nieuwe stichting in haar doelstelling uit van Galaten 6 : 10, als grondslag voor al haar werkzaamheden koos zij „de Heilige Schrift zoals die beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid”.!

Er verscheen ook een folder, die nadere gegevens verstrekt. Daarin wordt de nood getekend. Daarin wordt o.a. ook het doel omschreven: „Het doel der Stichting is het verlenen van hulp aan personen, groepen en volkeren, die in nood verkeren, ongeacht ras of kleur, overeenkomstig Galaten 6 :10: Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”. We lezen in de folder ook het volgende: „Hoezeer ook bewogen en begaan met de ontstellende materiële nood van miljoenen mensen in vele gebieden van de wereld en hoezeer ook getracht zal worden iets van die nood te lenigen, ook in hulpverleningswerk is het heil van de zielen van primaire betekenis. In verband hiermede zal hulpverlening dan ook bij voorkeur door middel van Schriftgetrouwe kerken ter plaatse worden geëffectueerd.”

Nu komen we tot het tweede gedeelte van het opschrift: „India land van tranen”. Dit is de titel van een boek, dat geschreven werd door Ds. H. J. Hegger. Deze is in India geweest en is met de nood in dat land geconfronteerd. Hij laat er ons in zijn boek iets van zien en neemt ons mee op zijn reis. Daardoor komen we zelf van dichtbij in aanraking met de nood van anderen. Het lezen van zo’n boek is beschamend. Het mag ons wel opwekken onze voorrechten beter te waarderen en ook onze roeping te betrachten ten opzichte van anderen.

De stichting „Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad” verzorgt de uitgave van dit boek, teneinde uit de verkoop-opbrengst middelen te verkrijgen ter leniging van nood in India. Door ieder verkocht exemplaar à ƒ 9,50 (verhoogd met ƒ 1,75 portokosten) komt een bedrag van ƒ 6,- beschikbaar voor het gestelde doel

We willen dit boek aanbevelen. Het kan besteld worden door overschrijving van bovengenoemd bedrag op giro 30.20.900 t.n.v. „Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad", Postbus 115, Velp Gld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.