+ Meer informatie

Een blik terug

5 minuten leestijd

N u wij de kust van het oude jaar hebben verlaten en wij met ons Jongelingsblad voor een nieuwe jaarreis mochten scheep gaan, wil uw rondkijker nog even een blik terug werpen en een kort resumé geven van hetgeen in 1951 in onze Ger. Gemeenten plaats vond. Wij leven toch als jongeren zeer in onze gemeenten mee, waarom een summier overzichtje misschien op prijs wordt gesteld.

Allereerst dat er vier nieuwe gemeenten werden geïnstitueerd, nl. te Marknesse, Kralingscheveer, Capelle aan de IJssel en Groot-Ammers. Eén gemeente viel voor een groot deel af, nl. door een scheuring te Westzaan, waarbij tweederde deel zich achter ds R. Kok te Veenendaal schaarde. Deze groep wist het kerkgebouw te behouden.

Op het admissie-examen van de Theol. School te Rotterdam werd van de candidaten slechts één toegelaten om de studiën aan de School te volgen. Bij de grote nood van predikanten in onze gemeenten is dit zeer jammer en het mocht ons uitdrijven tot de Troon der genade, of de Heere nog mannen zou willen uitstoten om te staan naar de Dienst des Woords, om in Zijn Wijngaard werkzaam te zijn.

Eén candidaat werd tot zijn dienstwerk ingeleid, nl. Ds L. Kieboom, die op 28 Maart 1951 zijn intrede deed in zijn eerste gemeente te Waardenburg.

Over het algemeen genomen zijn er in het afgelopen jaar in onze gemeenten veel nieuwe kerkgebouwen tot stand gekomen. Noemen we allereerst de gemeente Opheusden, waar het vorige kerkgebouw in de oorlog grondig werd verwoest en waar dit jaar een nieuw bedehuis in gebruik mocht worden genomen. Ook in Vrijhoeve-Capelle, Rhenen en Amsterdam (N.) verrezen nieuwe kerken. Niet onvermeld mag blijven het nieuwe ruime kerkgebouw te Kampen, dat (naar een krantenverslag) een der mooiste van ons land kan worden genoemd. Vermelden we daar tevens bij, dat bij de ingebruikname van deze nieuwe kerk, de pastor loei, onze hoofdredacteur Ds A. Verhagen, een koninklijke onderscheiding ontving.

Te Ridderkerk kwam men gereed met de restauratie van het bedehuis en te Rotterdam-Zuid, de kerk van Ds A. de Blois, is men thans aan een grote uitbreiding bezig. Wanneer deze voltooid zal zijn, zal deze kerk het grootste aantal zitplaatsen hebben van de kerkgebouwen uit heel Rotterdam.

Er zijn in het afgelopen jaar ook enkele wisselingen geweest van predikanten. Zo kreeg de gemeente van Amsterdam zijn eerste voorganger in Ds Chr. v. Dam, na een vacature van ruim 35 jaar. Moerkapelle in welke plaats de laatste predikant (wijlen) Ds Hofman was, verkreeg na een langdurige vacature Ds W. de Wit van Middelburg tot herder en leraar. Diens plaats te Middelburg werd weer zeer spoedig bezet, nl. door Ds C. Rijksen uit Leiden. Een vacature, die korter dan een jaar duurt, is in onze gemeenten zeker een zeldzaamheid.

RONDKIJK

Ook Ds F. J. Dieleman verwisselde van gemeente, nl. van Borssele waar hij sinds 8 Sept. 1948 stond, naar Yerseke.

Bij het zo even gememoreerde grote gebrek aan predikanten, bracht het jaareinde nog de droeve tijding, dat Ds J. Hagestein van Ijsselmonde, om gezondheidsredenen emeritaat moest aanvragen, wat hem intussen door de classis Rotterdam is verleend. Voor zijn gemeente en voor onze gemeenten in het algemeen is dit heel erg, maar voor deze nog jonge predikant en zijn vrouw wel in het bijzonder. De Heere mocht hem nog zover opsterken, dat hij toch nog de vacante gemeente zal mogen dienen.

Meerdere ambtsdragers zowel ouderlingen als diakenen uit onze gemeenten, hebben dit jaar het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Groot was het voorrecht wanneer van hen gezegd kon worden: „over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik U zetten, ga in, in de vreugde uws Heeren!" Ziende hoeveel ouderen van Gods volk zijn heengegaan rijst de vraag: zijn er nieuwe voor bijge-komen? Worden hun plaatsen aangevuld met jonge recruten van de krijgsschool van Koning Jezus? Onder onze jongeren mochten maar veel Samuëls gevonden worden, die behoren tot de „aanroepers Zijns Naams." Het ene geslacht gaat, het andere komt, dat is het afgelopen jaar zo geweest en zal ook in 1952 te zien zijn. Dat daarom door genade, de lendenen omgord en de lampen brandende mochten zijn, om, wanneer onverwachts het geroep zal worden gehoord: Ziet, de Bruidegom komt, " wij met de wijze maagden olie zouden mogen hebben om niet met de dwaze maagden de poort gesloten te vinden.

Tenslotte is nog vermeldenswaard dat D.V. in dit jaar een onzer predikanten zal jubileren, nl. Dr C. Steenblok te Gouda. Op 31 Juli 1951 zal hij 25 jaar predikant zijn. In 1925 werd hij candidaat en in 1927 verkreeg hij zijn eerste predikantsplaats bij de Ger. Kerk te Lopik. Op 1 April 1943, staande te Poortvliet kwam Z.Eerw. over van de Ger. Kerken naar de Ger. Gemeenten. Sinds 23 Mei 1946 is zijn standplaats Gouda.

We schreven boven dit stukje: een blik terug. Werpen we ook nog even een blik vooruit. Met „Daniël" zetten we ook weer koers in het nieuwe jaar en het komt uw rondkijker voor, om in scheepstermen te blijven, dat er direct al een beetje tegenwind is. De papierprijzen zijn nl. met een stoot 35% omhoog gegaan en dat zal ongetwijfeld ook voor „Daniël" een handicap zijn. Alle periodieken, dag-en nieuwsbladen hebben om die reden noodzakelijkerwijze hun abonnementen moeten verhogen en gaan een moeilijke tijd tegemoet. Het is ons niet bekend, of de administratie van ons blad tot verhoging overgaat, maar ondanks dit, zal het voor ons, voor wie Daniël lief en dierbaar is, nodig zijn in 1952 alle zeilen bij te zetten. Wanneer wij allen een handje helpen en ieder één nieuwe abonné aanbrengt, zullen we de stoot van de duurdere papierprijs kunnen opvangen. Uw rondkijker hoopt dat dit merkbaar zal zijn in het lijstje van aangebrachte nieuwe abonné's!

Tot de volgende keer D.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.