+ Meer informatie

Confessionele keus voor 'Samen op weg'

Ondanks vragen, bezwaren en gevaren

3 minuten leestijd

BENNEKOM — Het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging in de Nederlandse Hervormde Kerk heeft in een nota „Belijdend samen op weg" overwegingen over de Hervormd-Gereformeerde samenwerking „Samen op weg" bekend gemaakt. Het hoofdbestuur staat in beginsel positief tegenover het samen-op-weg-zijn van Hervormden en Gereformeerden. Het betreurt dat andere kerken zich aan deze samenwerking onttrekken.

De nota, waarvan het concept werd opgesteld door dr. C. Bezemer, G. de Klerk, ds. C. A. van Harten en dr. J. Haitsma, formuleert in het tweede hoofdstuk vragen, bezwaren en gevaren. Het hoofdbestuur heeft er begrip voor dat er Confessionelen zijn die „uiterst kritisch" tegenover een samengaan van Hervormd en Gereformeerd staan en daarvan „in geen enkel opzicht heil verwachten".

Er is, aldus de nota, in de Gereformeerde Kerken een gistingsproces aan de gang, waarvan het eindresultaat niet te voorspellen is. Men kan zich afvragen, aldus het hoofdbestuur, of bij (voortijdige) samenvoeging van Hervormden en Gereformeerden "problemen en spanningen zullen ontstaan zo groot, dat ze voor beide kerken nadelig zullen zijn en niet het omgekeerde zullen bewerken van wat men eigenlijk zoekt".

Afgedwaald
Dertig jaar na de aanvaarding van de nieuwe kerkorde moeten we erkennen, aldus het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging, dat „we hoe langer hoe verder zijn afgedwaald" van de weg, die Hoedemaker indertijd wees: reorganisatie van de kerk. Hij pleitte voor een kerkorde waarbij de belijdenis in het geheel van alle kerkelijke arbeid weer voluit zou kunnen functioneren.

In het gesprek tussen Hervormden en Gereformeerden moeten daarom vragen aan de orde komen als: waar het in de rechte prediking om gaat, wat de kerk is en wat haar grenzen zijn, hoe de kerk te weren heeft wat haar belijdenis weerspreekt. Uit de door beide synoden aangenomen nota „Samen kerk zijn in de nabije toekomst" en uit de gezamenlijke brief van beide moderamina van februari blijkt dat deze instanties ernst willen maken met genoemde vragen.

Binnen de kerk moet plaats zijn voor een zekere verscheidenheid, aldus de nota. Verscheidenheid behoeft geen verlies te zijn, maar verscheidenheid mag nooit leiden tot gescheidenheid van of binnen de kerk.

Het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging spreekt de hoop uit dat  de besprekingen in het kader van „Samen op weg" tevens ten goede zullen komen aan de eenwording van de Hervormden onderling.

Eenwording
Een-wording van de kerk is niet alleen een zaak van synoden, maar van heel de kerk. De weg tot elkander zullen we ook op het grondvlak moeten leren bewandelen. Daar „de innerlijke bereidheid nog niet bij iedereen aanwezig is", waarschuwt het hoofdbestuur tegen overhaaste beslissingen, die alleen maar onbehagen wekken en mogelijk nieuwe scheuringen zullen veroorzaken.

Anderzijds zal niemand zich aan zijn verantwoordelijkheid terzake mogen onttrekken. In dit verband wijst de nota er op dat de gemeenschappelijke avondsmaalsviering onmogelijk het eindpunt van het interkerkelijke kontakt zal kunnen zijn, maar tot gemeenschappelijk diakonaat en pastoraat dwingt.

Het hoofdbestuur roept alle gemeenten waar Hervormden en Gereformeerden nog langs elkaar leven, op om met elkaar kontakt te zoeken. Dit kan beginnen met gesprekken tussen kerkeraden vervolgens over en weer elkanders prediking beluisteren en tenslotte overleggen wat men gezamenlijk wil en per sé niet wil. De nota vraagt ook bijzondere aandacht te besteden aan die broeders en zusters die zich oprecht bezwaard zullen gevoelen als de kerkeraad op weg gaat met andere Hervormden of met de Gereformeerden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.