+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd

Huib de Vries, Eredienst aan huis. De verrassende wereld van thuislezers en gezelschapsmensen. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2012, 239 blz., € 14,90.

De ondertitel spreekt over verrassing wanneer men kennismaakt met de wereld van thuislezers (mensen dus die het in geen enkele kerk kunnen vinden en ’s zondags zelf thuis een preek lezen) en gezelschapsmensen. Nu, dat is geen woord teveel gezegd. In twee opzichten. Enerzijds denk je aan de uitspraak dat er altijd bokken in de kerk, maar ook schapen buiten de kerk zijn. Onder die laatsten kunnen ook mensen vallen die in dit boek besproken worden. Anderzijds is het verrassend om met allerlei wonderlijke opvattingen kennis te maken die in deze kringen leven. Dit boek bevat interviews met vaak markante persoonlijkheden. Voor de schrijver was dat boeiend, maar soms ook deprimerend. Er lijken geen twee mensen het met elkaar te kunnen vinden. Naast theologische inzichten spelen karakters een geduchte rol. De uitgesproken standpunten van nogal wat van deze mensen brengen ook een groot isolement met zich mee. Sommigen vinden dat prima, anderen lijden eronder. Er zijn ook geïnterviewden die de weg naar de kerk na verloop van tijd hebben gevonden.

We lezen ook interviews met echtparen bij wie gezelschap wordt gehouden. De gesprekken met een drietal hervormde predikanten dragen een evaluerend karakter.

Ten slotte geeft de schrijver een overzicht van de wortels van het gezelschapsleven en laat hij de hedendaagse uitlopers ervan zien.

Een uitermate boeiend boek, waarin inderdaad een wereld opengaat die soms geestelijke herkenning oproept, maar soms ook vervreemding.

ds. W. Visscher e.a, De toekomst van de gereformeerde gezindte. Uitg. De Banier, Apeldoorn 2013, 192 blz., €14,95.

Wat zal in het licht van de secularisatie de toekomst van de gereformeerd gezindte zijn? Blijven ‘eigen scholen’ tot de mogelijkheden behoren? Zal de kerk haar huidige gestalte behouden? Hoe zal de zorg voor zieken, ouderen en gehandicapten in eigen kring eruit zien? Welke invloed heeft de digitale revolutie op het denken en doen van kerkmensen, vooral van de jongeren onder hen? Waar staan we en waar gaan we naartoe?

Een boek dat de problematiek helder in kaart brengt, maar ook niet schroomt om kritisch naar binnen te kijken. Vooral het hoofdstuk over de geref. gezindte en de samenleving is op dat punt sterk. Die kritische blik is hard nodig. Want is de reformatorische zuil niet aan innerlijke vermolming onderhevig?

Opmerkelijk hoe vaak wijlen dr. W. Aalders met instemming wordt aangehaald. Meer en meer blijkt dat hij een profetische visie heeft gehad.

Dit boek is een aanrader voor ieder die zich con amore bij de gereformeerde gezindte betrokken weet.

Graham Tomlin, Een Geest van overvloed. De drie-eenheid, de kerk en de toekomst van de wereld. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2012, 240 blz., € 16,90.

In de twintigste eeuw is er in de dogmatiek hernieuwde aandacht gekomen voor de leer van de drie-eenheid. Dit boek is daar ook een voorbeeld van. Toch gaat het niet alleen over de drie-eenheid. De schrijver richt zich vooral op de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Graham Tomlin is decaan van een theologische opleiding in Londen. Het is daarom niet vreemd dat hij in dit boek voornamelijk in gesprek is met Engelse theologen. Omdat de auteur zich verbonden weet met de Holy Trinity Brompton-kerk in Londen, heeft dit boek ook iets van een verantwoording van de leer van de Heilige Geest in de Alpha-cursus. De klassieke formulering dat de Geest uitgaat van de Vader en van de Zoon wordt door Tomlin vervangen door de gedachte dat in de Geest de Zoon uitgaat van de Vader. Het werk van de Geest is vooral het ontsluiten van en binnen brengen in de liefde van de Vader. Dat is ook de reden dat de Alpha cursus niet zozeer oproept om ‘Jezus in je hart te laten’, maar bidt om het werk van de Heilige Geest. Levert deze benadering nu echt iets op? Ik denk het niet. In vergelijking met de klassieke gereformeerde benadering wordt meer nadruk gelegd op het werk van de Geest los van het Woord. Daarmee is het gevaar niet denkbeeldig dat het werk van Christus minder belangrijk wordt.

Ds. A. Schot, Liefde tot elkaar. Gedachten over het leven als gemeente, Uitg. De Banier, Apeldoorn 2012, 110 blz., € 9,95.

Zoals de titel van het boek al aangeeft, gaat het niet zozeer om liefde in het algemeen, maar om de liefde zoals die gestalte behoort te krijgen in de gemeente van Christus. Waarin onderscheidt de gemeente zich in de huidige samenleving? Wat mag men verwachten van mensen die oprecht van genade willen leven? Ds. Schot gaat op deze vragen in aan de hand van een behandeling van gedeelten uit het slot van de brief aan de Efeziërs. Zo komen o.a. arbeidsverhoudingen en de onderlinge verhoudingen in huwelijk, gezin en kerk in beeld.

Ds. R. van Loon, Oriëntatiecursus christelijk geloof. Uitg. Ark Media, Amsterdam 2012, 125 blz., € 14,95.

De oriëntatiecursus christelijk geloof wordt al 18 jaar in allerlei Nederlandse kerken gebruikt. Het bestaande materiaal is vernieuwd en nu in de vorm van een boek uitgegeven. De kracht van deze cursus is de heldere en beknopte presentatie van de kern van het christelijk geloof. In principe kan de cursus in zijn nieuwe vorm in vier avonden gegeven worden. Van harte aanbevolen, niet alleen voor zoekers, maar ook voor ‘her-intreders’.

Ds. J. Kruidhof, Op goed gezag. Het koninkrijk van God als samenhang van de Heidelbergse Catechismus, Uitg. Van Wijnen, Franeker 2012, 123 blz., € 12,50.

Met elegante, puntige formuleringen weet ds. Kruidhof de inhoud van de Catechismus onder woorden te brengen. Het boekje heeft meer het karakter van een overzicht dan van een uitgebreide verklaring. Het lijkt me goed bruikbaar voor kringwerk.

Gea Gort en Eva Mabayoje, God is niet wit. Ons slavernijverleden, wat doen we ermee? Uitg. Ark Media, Amsterdam 2013, 155 blz., € 16,95.

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. In dit boek nemen de schrijfsters de lezer mee op een ontdekkingstocht door de geschiedenis van ons slavernijverleden. In een reeks van interviews met bekende en minder bekende Nederlanders wordt duidelijk gemaakt hoe de slavernij uit het verleden nog altijd doorwerkt in het heden. De hoop dat dit boek aanzet tot bezinning, erkenning en verzoening is een schone wens. Hoe zo’n proces nu werkelijk zinvol kan plaatsvinden 150 jaar na dato wordt niet echt duidelijk.

Gerry Kramer-Hasselaar, In gesprek. Handreiking gespreksvoering in het pastoraat, Uitg. Kok, Utrecht 2011, 106 blz., € 8,95.

De schrijfster is psychologe. Zij is betrokken bij toerustingscursussen voor ambtsdragers en maakt deel uit van de redactie van het Ouderlingenblad. De hoofdstukken van dit boek zijn vaak eerst als artikel in het Ouderlingenblad verschenen. Het is een goed idee om ze nu samen in een boek uit te geven want de schrijfster verstaat de kunst te werken met herkenbare voorbeelden zodat deze handreiking in de praktijk haar waarde wel zal bewijzen.

Dr. J. Hoek, Gereformeerde spiritualiteit, Een actuele bezinning, Uitg. Groen, Heerenveen 2012, 220 blz.,€ 12,50.

Gereformeerde spiritualiteit heeft iets eigens. Dr. Hoek laat dat zien door eerst heel breed neer te zetten wat in onze tijd allemaal verstaan wordt onder spiritualiteit, en daarna de focus te verleggen naar het specifieke van de geloofsbeleving onder gereformeerden. De belevingskant van het heil wordt eerst trinitarisch vanuit het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest belicht, en daarna is er ook aandacht voor het gekend worden als mens. Dit boek bevat niet een geheel nieuwe visie op gereformeerde spiritualiteit, maar het is meer een samenvatting van veel bestaande literatuur (die achterin het boek te vinden is). De gespreksvragen aan het eind van ieder hoofdstuk maken het zeer geschikt voor de behandeling op cursussen en kringen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.