+ Meer informatie

Boekaankondigingen

10 minuten leestijd

J.C. Sturm, Een goede gereformeerde opvoeding. 283 blz. Uitg. Kok, Kampen 1988.

De titel klinkt goed. Wat wil de auteur ermee? Speelt er niet een beetje spot in door? De ondertitel luidt „over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950) met speciale aandacht voor de nieuwgereformeerde jeugdorganisaties”.

Dit boek heeft de schrijver als proefschrift gediend aan de VU. Men vraagt zich af: wat dreef de schrijver? Het goede in de titel wordt door de auteur niet overgenomen. Hij beschrijft wat de be¬trokkenen goed vonden. De betrokkenen zijn Kuyper, Bavinck, Geesink en vooral Waterink. Hij vermeldt ook auteurs uit het reformatorische onderwijs, die zich met deze materie hebben bezigge¬houden. Aan hen verwijt hij dat het kennisbelang achter hun publikaties meer normatief dan histo¬risch-pedagogisch is. Schrijvers eigen methode en interesse zijn door het historisch-pedagogische gekenmerkt. Het normatieve komt helemaal achteraan. Het boek houdt zo maar op. Er is geen te¬rugblik, geen evaluatie. Is dat typerend voor het verschijnsel dat de auteur heeft beschreven? Het was er èn het verdween. Zo heeft een goede gereformeerde opvoeding zijn tijd gehad.

B. Wallet e.a., Gemeente zijn in de mondiale samenleving. Pastorale Handreiking van de Generale Synode van de Ned. Herv. Kerk. 106 blz. f. 13,90. Uitg. Boekencentrum, Den Haag 1988.

Een pastorale handreiking vanuit de Ned. Herv. Kerk. Er wordt teruggegrepen op „Christen zijn in de Nederlandse samenleving” (1955). Het is een echo ervan, en tegelijk geheel anders. De situatie spreekt een duchtig woordje mee. Vergeleken met de eerste versie lijkt het stuk wat positiever te zijn geworden. Het sterk contextuele van de opzet tempert al te zeer de zeggingskracht.

T. Valkenburg, Sterven...... te vroeg of te laat, gedachten en vragen bij euthanasie. 84 blz. f. 14,50. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Dit is een sympathiek boekje. De auteur wijst euthanasie af en bestrijdt alle fanatisme om een men¬senleven met elke mogelijke minuut te rekken. Vanuit de praktijk van het verzorgingshuis wordt het betoog met voorbeelden geïllustreerd. Die voorbeelden betreffen de ouderen zelf, hun familie en verplegend, verzorgend personeel. Een boekje dat mild en duidelijk is naar alle betrokkenen.

W.G. van Dorp, Aspecten van alternatieve geneeswijzen. De Vijverbergserie nr. 7. 34 blz. f. 9,90. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Dit is wel een uiterst beknopt deel in de Vijverbergserie. Men kan het een uitgebreid artikel noe¬men. Er worden over alternatieve geneeswijzen informatieve en kritische opmerkingen gemaakt. De schrijver vraagt naar achtergronden èn naar psychische uitwerking bij de gebruikers. Ik zou occult breder willen omschrijven dan kennis die alleen voor ingewijden toegankelijk is. De schrijver heeft niet meer willen geven dan een eerste aanzet. Van een nummer in deze serie mag, lijkt me, iets meer verwacht worden.

Ds. W. Scholte, Leven met het onvolkomene. Over depressie en depressiviteit. 96 blz. f. 13,50. Uitg. Oosterbaan en Le Cointre, Goes 1989.

Het boekje gaat meer over de ondertitel dan dat het een toelichting is op de titel. Er worden waar¬devolle opmerkingen gemaakt over depressies en depressiviteit. Tal van voorbeelden worden als illustratie gebruikt. Het boek heeft iets weg van flitsen en fragmenten. De lezer kan er zeker zijn winst mee doen.

S. du Boulay, Cicely Saunders, een leven voor stervenden. 88 blz. f. 16,90. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 1984.

De in dit boek besproken vrouw heeft zich met ongelofelijke inspanning van geest en lichaam be¬kwaamd om aan terminale patiënten een thuis te geven tot het uur van hun dood. Dat is het beste wapen èn argument tegen pleidooien voor euthanasie. Christelijke liefde, verantwoordelijkheidsbe¬sef en de gave van het management deden deze vrouw slagen in het overbrengen van haar bood¬schap. Dit boek heeft veel te zeggen in de hedendaagse discussie over euthanasie I Foto en levensbe¬schrijving doen mij denken aan majoor Bosshardt.

Drs. G. van Bruggen e.a., Samen werken aan ontwikkeling. Reeks 17, GSEV. 128 blz. f. 17,90. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1989.

Dit is een boeiende bundel. De (Vrijgemaakte) Gereformeerde Kerken kennen geen deputaatschap voor binnen- en buitenlandse hulpverlening. Hulp wordt geboden via een stichting van particulieren „De verre naaste”. Dat werk, in opzet en uitvoering, wordt hier besproken. De bijdrage van prof. Trimp handelt over de relatie van deze stichting tot het diaconaat. Heel voorzichtig en heel fijntjes laat hij voelen dat een andere opzet nodig is. Het is mij niet duidelijk waarom men in de Vrijge¬maakt Gereformeerde Kerken niet een directer relatie met het diaconaat zoekt. Een stichting van privé-personen is toch een te vrijblijvende vorm voor dit belangrijke kerkelijke werk. Overigens een instructieve bundel, met nogal wat details, die niet alle even boeiend zijn. Ter stimulering van na¬denken en discussie over diaconaat buiten de grenzen een niet te verwaarlozen bundel.

J. Walstra, Het donkere gat. Een pastorale handreiking over angst. 111 blz. f. 19,50. Uitg. Callenbach, Nijkerk 1989.

Dit boek kenmerkt zich door diepgaande kennis van wat moderne schrijvers (filosofen, literatoren en theologen) over angst hebben gezegd. De auteur is gegrepen door de grote plaats die angst in het leven van gelovigen inneemt. Hij komt vrij laat in zijn boek met bijbelse gegevens aan. Zijn leer¬meester is Noordmans. Berkhof en Kuitert citeert hij met instemming. Een merkwaardige menge¬ling van bijbelse en moderne momenten.

H. Werkman, Gerommel van Büch tot Bommel. 151 blz. f. 22,50. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Opnieuw een bundel boekbesprekingen van de hand van Hans Werkman. Nu aangevuld met artike¬len en een interview, welke niet in het Nederlands Dagblad zijn verschenen. „Woordwerk” en „Schrijvenderwijs” zijn onderwerpen die van achtergrondinformatie worden voorzien. Interessant is dat K. Schilder zijn boek over de hemel met enkele regels van Guido Gezelle besluit. Jammer dat 16 bladzijden blanco zijn in het mij toegezonden exemplaar. Een kleine troost is dat ik de helft vanuit mijn archief kan aanvullen. Een boeiende bundel, vooral wel door de grotere variatie van de herkomst van de oorspronkelijke stukken. Dat is een vooruitgang vergeleken met eerdere verzamel¬bundels.

C. den Boer, Op verkenning in het Nieuwe Testament. 2e druk. f. 32,50. Ton Bolland/Uitg. De Vuurbaak, Barneveld.

Met genoegen kondigen we de verschijning aan van de tweede druk. De eerste druk hebben we met waardering besproken. Alle boeken van het Nieuwe Testament worden besproken. Inleiding - ach¬tergrondinformatie -sleutelwoord. Een waardevol boek.

W.A.E. Blijdorp, B. van Bruggen, Door het Woord. Bijbellessen voor het voortgezet onderwijs. Deel 3 f. 22,90. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld.

Een goed verzorgd boek waarin toelichting wordt gegeven op feiten, feesten en op de personen van Bijbelschrijvers. Bij elk hoofdstuk zijn vragen gevoegd in een andere kleur letter. Zonder franje wordt op de zaak ingegaan. De vragen veronderstellen een stukje zelfwerkzaamheid van de leerlingen.

R. Kranenborg e.a., Reïncarnatie, een veelzijdig perspectief? 190 blz. f. 24,75. Uitg. Kok Agora, Kampen 1988.

In dit boek wordt het thema reïncarnatie vanuit verschillende wetenschappelijke en levensbeschouwelijke invalshoeken benaderd. Vanuit de godsdienst, vanuit psychologie, filosofie en antroposofie wordt aandacht aan reïncarnatie gegeven. Er is een theoloog die stelt dat reïncarnatie en christelijk geloof verenigbaar zijn. Een andere wijst op het onverenigbare van beide.

Dr. H.J. Adriaanse e.a., Theologie en Rationaliteit. Godsdienst-wijsgerige bijdrage. 330 blz. f. 52,50. Uitg. Kok, Kampen 1988.

Dit boek gaat terug op een congres in Leiden, dat gewijd was aan de vraag naar de verhouding van het moderne rationaliteitsbegrip in de theologie. In het boek zijn behalve toen gehouden (gods¬dienst-filosofische) referaten, ook te vinden bijdragen van onderzoekers in Leiden, die met hetzelf¬de thema bezig zijn geweest. Een boek dat breed informeert overstandpunten en de stand van zaken.

H.M. Vroom, Religies en de waarheid. 334 blz. f. 59,90. Uitg. Kok, Kampen 1988.

Dit is een erudiet boek. De schrijver is niet als theoloog, maar als godsdienstwijsgeer te werk gegaan. Hij bespreekt de waarheidsvraag binnen verschillende religies en doorlicht deze onder het gezichts¬punt van de religieuze kenleer. De schrijver gaat beschrijvend en inventariserend te werk. De ana¬lyse overweegt. Elke religie heeft haar eigen waarheid. Dat vloeit voort uit de titel.

P.J. van Kampen, De cirkel en het kruis, New Age-denken en christelijk geloof. 158 blz. f. 24,50. Uitg. Kok, Kampen.

Een boek over een veelbesproken thema. Oosterse godsdiensten worden als bron van de New Agebeweging geschetst. De tegenstelling tussen New Age en christelijk geloof ligt in de cirkel en het kruis. Diepgaand, niet altijd gemakkelijk en soms te breedvoerig is het betoog, inzichtgevend in de fundamentele tegenstelling.

Mr. E. Bos e.a., Mensenrechten wereldwijd. Een gereformeerde politieke visie. 119 blz. f. 15,90. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1989.

Het actuele thema mensenrechten wordt hier principieel en praktisch besproken. De christelijke fundering leidt tot een eigen ontwikkeling en beleidsaanbevelingen. Een studie die positief staat te¬genover het thema zonder in algemeenheden te vervallen.

De Westminster Confessie met de Grote en de Kleine Catechismus, vertaald en ingeleid door drs. G. van Rongen, f. 22,75. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld.

Met waardering is de eerste druk besproken, overigens niet zonder een kritische notitie. Nu is de tweede druk verschenen. Deze zij aanbevolen. Jammer dat als jaar van uitgifte op de titelpagina 1986 is blijven staan. Dat jaartal moet toch 1989 zijn, lijkt me.

Dr. O. Noordmans e.a., Verzamelde werken 4. Ontmoetingen, de actualiteit der historie. 517 blz. Uitg. Kok, Kampen 1988.

Een nieuwe bundel verzameld werk, even voornaam en goed verzorgd uitgegeven als de vorige. Dit deel bestaat uit historische overzichten, lezingen en artikelen over tijdgenoten, met wie Noordmans in gesprek is, kronieken uit Woord en Wereld, lezingen of opstellen over filosofen uit vroeger en la¬ter tijd en over culturen en geschiedenis. Een rijke verzameling van deels onbekende stof.

H. Westerink. Twijfel over aanvechting van ons geloof. 104 blz. f. 15,90. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld Een boekje met 25 hoofdstukken waarin van verschillende kanten de twijfel wordt besproken. Het wordt kort en krachtig gedaan, terwijl toch de vraag blijft of de diepte geraakt is.

R. Bons-Storm, Hoe gaat het met jou? Pastoraat als komen tot verstaan. 173 blz. f. 32,50. Uitg. Kok, Kampen 1989.

Dit boek behandelt het contact tussen pastor en gemeentelid. Het gaat echter over nog veel meer. Er zit een stuk psychologie in, een grote brok hermeneutiek. Dit alles dient om een feministisch standpunt in de theologie te rechtvaardigen. Uitgaande van de mens, zijn gevoelens, zijn ervaringen en levensverhaal wordt het evangelie tot spreken gebracht. Dit vertrekpunt leidt tot een duidelijk vrijzinnige theologie, zoals de schrijfster zelf ook zegt. Omdat het boek van de mens uitgaat, wordt er over God gesproken naar de maatstaf en de ervaring van mensen. Zo komt het tot verstaan, vol¬gens de schrijfster.

De Marnix van St. Aldegondestichting, wetenschappelijk studiecentrum van de RPF, zond ons de volgende publikaties. Prijs werd niet genoemd. Wie voor f. 40,— per jaar donateur wordt, ontvangt de publikaties.

Dr. ir. E. Schuurman, Met open vizier. Reformatorisch -politieke beschouwingen.

Zes redevoeringen van de schrijver, gehouden in de Eerste Kamer, o.a. over ethiek en politiek (1988), over Spiritualiteit in de politiek (1984) en over Reformatorische staatsvisie (1983). Wie de RPF en haar principe wil leren kennen kan hier terecht.

Mr.drs.S.O. Voogt, Godsdienstvrijheid bedreigd? Van vermeende gelijke monniken en verkapte dis¬criminatie.

Dit is een gedegen studie over het thema godsdienstvrijheid. Het blijkt dat de vrijheidsbeperking al verder is voortgeschreden dan velen denken. Dit boekje geeft vakkundige en principiële voorlich¬ting, die men tot eigen schade ongebruikt zou laten.

Reformatie en Revolutie, 200 jaar Franse revolutie. Congresbundel.

Interessante beschouwingen over de Franse revolutie, waarin de ene referent dieper graaft dan de andere. Schrijvers zijn drs. Van Velzen, ir. Van der Graaf, mevrouw dra. Oostdijk, dr. A. Blois en prof. Strengholt. Deze studie moet men combineren met de hiervoor aangekondigde. Men kan be¬stellen bij Bureau RPF, Postbus 302, 8070 AH Nunspeet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.