+ Meer informatie

RECENSIES

7 minuten leestijd


ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema, Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Uit. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2013, 284 blz., € 11,10. Ook verkrijgbaar op cd-rom (€ 11,10; combinatieprijs € 14,50)

Het noeste werk van de broeders redactieleden zit er weer op: de nieuwe uitgave ligt er.

Het lukte om het boekje vlak voor Pasen uit te brengen.

Het behoeft natuurlijk geen aanbeveling. Ieder die betrokken is bij het bredere geheel van ons kerkelijk leven (dat bent u als ambtsdrager toch zeker?) zal het willen hebben. De statistieken wijzen uit dat het ledental een klein beetje groeide: + 33. Opnieuw vallen de ‘grote groeiers’ op. Nog even en dan zijn er op Urk 7000 christelijk-gereformeerden! Twee nieuwe gemeenten ontstonden: Amersfoort-Vathorst en Renswoude. Overigens met heel verschillende achtergrond, en dat weerspiegelt precies de werkelijkheid van ons kerkelijk leven. Over de eerstgenoemde gemeente is achterin een artikel te lezen. Leerzaam en instruerend zijn de artikelen over de geschiedenis van de catechismus-preek en over het belang van de kerkorde.

Het jaaroverzicht is dit keer van de hand van ds. Soeters. Een enorm karwei om alles te registreren en weer te geven. Hulde!

Tim Keller, Bevrijd van je zelf. De weg naar echte christelijke blijdschap. Uitg. Van Wijnen, Franeker 2012, 42 blz. € 4,95.

Dit is maar een klein boekje van de bekende Tim Keller. Maar het onderwerp is er niet minder belangwekkend om. Het draait om de vraag: wat zijn de kenmerken van een hart dat radicaal veranderd is door de genade van God? Aan de hand van studie van 1 Korinthe 3:21 – 4:7 laat Keller zien dat onze menselijke hoogmoed de kern van alle problemen is. Een mens is van zichzelf ‘opgeblazen’ en dat moeten we door genade radicaal kwijtraken. Om daarna een vernieuwd gevoel van eigenwaarde terug te krijgen, niet in psychologische, maar in geestelijke zin. Hoe komen we daaraan? Alleen door het wonder van de rechtvaardiging.

Het boekje eindigt met een aantal gedachten en vragen om over na te denken. Klein maar fijn, dit boekje. Het leent zich ervoor om in een kring in enkele avonden besproken te worden.

drs. H. de Jong, Vergeving. De kern van het christelijk geloof. Uitg. Van Wijnen, Franeker

2012, 112 blz., € 12,50.

Feitelijk is dit boekje een noodkreet. De schrijver, de bekende nederlands-gereformeerde emerituspredikant die heel wat boektitels op zijn naam heeft staan, constateert dat het Evangelie lange tijd vervormd werd (en nog wordt), doordat er een sociaal program van werd gemaakt. Het verwerd tot een ‘feel-good-with-God’ boodschap. Resultaat? Geen mens bekeerde zich en de kerken liepen leeg. M.i. een trefzekere analyse. Ds. De Jong laat zien dat terugkeer naar de kern van het Evangelie hoogst noodzakelijk is. Die kern wordt gevormd door de boodschap van de vergeving van de zonden uit louter genade, om Christus’ wil.

Op een grondige en tegelijk verrassende manier voert de auteur ons mee door de geschiedenis van het gouden kalf (het verbondsherstel bleef onvolkomen), de profetie van het nieuwe verbond (Jeremia 31:31-34) en Romeinen 3:25 en 26. Wat opgemerkt wordt over heilbrengende èn wrekende gerechtigheid van God verdient het om grondig gehoord te worden.

In de Schriftstudie over Jeremia 31 legt ds. De Jong er sterk de nadruk op dat het nieuwe van het nieuwe verbond bestaat in de vergeving van de zonden. Het accent op het inschrijven van de wet in het hart blijft naar mijn gedachte wat onderbelicht.

Een boekje dat ik graag in handen wens van al onze ambtsdragers; het zal uw kennis op een zo wezenlijk punt verrijken en verdiepen.

L.J. van Valen en M.A. Kempeneers sr., Huis in de branding. De geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum, 440 blz + dvd en cd, € 29,50; te bestellen bij M.A. Kempeneers, tel. 078 – 6155623.

Een kloek en indrukwekkend boek: zo zou ik deze uitgave willen typeren. Zeer uitgebreid komt de geschiedenis van een van de oudste Christelijke Gereformeerde kerken in beeld: 440 blz. in drie kolommen, inclusief vele foto’s. Het aardige van dit boek is onder meer dat men door de beschrijving van de Dordtse kerkgeschiedenis van de 19e eeuw veel informatie krijgt over wat er tussen afgescheidenen onderling speelde. Daaruit is de bedding van de gemeente in haar huidige vorm ook deels te verklaren: ‘in het verleden ligt het heden; in het nu wat worden zal’.

Vele stormen zijn over de Dordtse gemeente heengegaan. Ook het zondige en klein-men-selijke dat daarbij een rol speelt wordt in dit boek niet verbloemd. Te denken is aan de gebeurtenissen rond 1963, toen de gemeente van Dordrecht-Zuid ontstond, en de scheuring in 1977, toen ds. M. Pronk ons kerkverband verliet en een deel van de gemeente meenam. De titel van het boek is mede uit deze gebeurtenissen te verklaren. De Heere hield de gemeente staande. Ze verlangt te blijven bij de prediking zoals die vanouds in onze kerken gehoord werd.

Ik acht dit boek een schoolvoorbeeld van beschrijving van de kleine kerkgeschiedenis; ter navolging! Ook hierin geldt immers de opdracht van Psalm 78?

Maarten Luther, Al ging ik ook in een dal. Troost voor zieken, Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 111 blz., € 9,90.

De samensteller van deze bloemlezing uit Luthers werken, dhr. H.C. van Woerden, heeft ons een dienst bewezen door allerlei pastorale goudklompjes op te diepen uit de geschriften van de reformator. Mét bronvermelding uit de befaamde Weimarer Ausgabe. Een bundel korte stukjes, die tot zegen kunnen zijn als op een ziekbed de kracht ontbreekt om al te veel te lezen. Het is nog altijd verkwikkend in Luther iemand naast ons te voelen zitten, die als geen ander wist wat aanvechting en bestrijding met een mens doen.

Simon Jones, De wereld van de Vroege Kerk. Het dagelijks leven van de eerste christenen, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 192 blz., € 19,90.

Jones, docent nieuwtestamentische vakken aan het Spurgeon’s College in Londen, schreef dit fraaie en veelvuldig geïllustreerde boek, dat voor ons toegankelijk gemaakt is onder leiding van eindredacteur dr. H.A. Bakker. Je vraagt je af hoe ze zo’n boek voor zo’n lage prijs kunnen uitgeven – er is echt heel veel te lezen én te kijken. Leerzaam om op deze wijze kennis te nemen van een wereld en van een kerk, waarvan we toch steeds meer het gevoel krijgen dat onze wereld en onze kerk in een dergelijke verhouding komen te staan als eertijds. Acht hoofdstukken geven informatie over heel basale zaken zoals steden en huizen, gezinsleven en levensonderhoud, brood, spelen en religie in het Romeinse Rijk. Ook als achtergrondinformatie handig voor het voorbereiden van een inleiding of een catechisatieles.

P. Vermaat, 101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2011, 81 blz., € 10,00.

De schrijver vermeldt, vaak op humoristische wijze, een groot aantal zaken die verband houden met het kerkelijk werk, zoals kerkdienst, vergaderen en huisbezoek. Humor kan in diverse situaties relativerend werken. Het boek zou ik aanbevelen niet alleen bij beginnende maar ook bij ervaren ambtsdragers. Een mooie spreuk voor kerkelijke en politieke activiteiten vind ik dat deze activiteiten vaak lijken op een hobbelpaard: veel beweging, weinig vooruitgang.

Dr. W. van ’t Spijker, Conflictstof binnen de gemeente en de weg van het Evangelie, Uitg. Jongbloed, Heerenveen 2012, 103 blz., € 12,50.

Prof. Van ’t Spijker toont in dit boek aan dat ook in Bijbel op diverse plaatsen conflicten vermeld worden. Hij bespreekt aldus Mattheüs 20 (kerk tegenover de wereld), Handelingen 6 (Hellenisten en Hebreeën), Handelingen 15 (Joden en heidenen + verbittering tussen Paulus en Barnabas), Galaten 2 (Paulus en Petrus), 1 Korinthe 11 (groepsvorming in de gemeente) en 1 Korinthe 6 (naar de burgerlijke rechter?).

Hieraan voorafgaand behandelt de schrijver het wezen van de kerk als volk van God, de pastorale gemeente en de invloed van theologische, culturele en sociale factoren die bij conflicten een rol spelen.

Zeer aangrijpend vind ik het hoofdstuk over de ernst van de eindtijd, waarin scheuringen moeten (Goddelijk moeten) zijn, ‘opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen (1 Kor. 11: 9)’. Een indringend boek voor ons hele kerkverband.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.