+ Meer informatie

Kerkorde

5 minuten leestijd

1. Artikel 6

A. De generale synode besloot dat bij het aanvaarden van bijzondere arbeid als bedoeld in art. 6 K.O. dient te worden vastgesteld:

a. dat deze arbeid in overwegende mate het karakter draagt van verkondiging van het Woord van God;

b. dat deze arbeid uitsluitend kan worden verricht in opdracht en onder verantwoordelijkheid van èèn of meer kerken, zulks te regelen in overleg met het deputaatschap waaronder deze arbeid ressorteert en na goedkeuring van de classis;

c. dat de dienaar des Woords verplicht is aan zijn kerkeraad en aan deputaten genoemd onder b op geregelde tijden verantwoording af te leggen van zijn werk;

d. dat de kerkeraad zijn predikant alleen mot bewilliging van classis en deputaten kan terugroepen in de gemeentelijke arbeid;

e. dat de deputaten de generale synode verslag doen van de inhoud en de voortgang van deze bijzondere arbeid;

f. dat indien aan het sub a.b.c genoemde niet voldaan wordt, de dienaar des Woords bij aanvaarding van bijzondere arbeid overgaat tot een andere staat des levens in de zin van art. 12 K.O.

B. De generale synode dringt bij alle predikanten, die naast hun gemeentelijke arbeid werkzaamheden hebben, die niet in opdracht van de kerken worden verricht, en bij hun kerkeraden, er op aan zich te houden aan de volgende richtlijnen:

a. het aanvaarden van een taak naast de zorg voor de gemeente zal niet anders dan met medeweten en bewilliging van de kerkeraad geschie-den;

b. deze werkzaamheden zullen niet zo omvattend zijn dat het ambtelijk werk in de gemeente en in breder kerkelijk verband er onder schade lijdt;

c. bij aanvaarding van deze werkzaamheden worde van geval tot geval overwogen de daarmee gemoeide tijd enerzijds en de omvang van de verplichtingen in eigen gemeente en in breder kerkelijk verband anderzijds;

d. indien het werk in de gemeente of in breder kerkelijk verband door bedoelde werkzaamheden beperkt moet worden, heeft de predikant de toe-stemming van de kerkeraad of de classis nodig;

e. bij het verlenen van deze toestem-ming worde overwogen de noodzaak van die werkzaamheden en hun relatie tot de verkondiging van het evangelie.

C. De generale synode verzoekt de deputaatschappen, die betrokken zijn bij het werk van predikanten als bedoeld in art. 6 K.O. de consequenties voor hun arbeid van het sub A. beslotene te bestuderen, zo nodig regelingen te ontwerpen, die voor het goed functioneren daarvan wenselijk zijn, en daarover aan de volgende generale synode te rapporteren.

2. Artikel 11

De redactie van art. 11 sub 2 luidt nu: De generale synode benoemt deputaten voor het beheer van en steunverlening uit een kas OnderHnge Bijstand, in welk deputaatschap ook deputaten der particuliere synoden zitting zullen hebben.

Kerkorde

3. Artikel 37

Naar aanleiding van een instructie van de particuliere synode van het Noorden waarin gevraagd werd een regeling te ontwerpen voor die kerken „die niet of nog niet tot kerksplitsing kunnen of willen overgaan, waardoor decentralisatie van de werkzaamheden en bevoegdheden van de kerkeraad en verdeling van deze werkzaamheden en bevoegdheden over meerdere colleges, elk met een eigen verantwoordelijkheid, kerkordelijk mogelijk wordt gemaakt”, beval de synode de volgende regeling aan:

a. kerken met meer dan èèn predikant en/ of spreekplaats of met een dusdanig ledenaantal dat het geheel te groot wordt, hebben, — wanneer zij (nog) niet tot kerksplitsing kunnen of willen overgaan —de vrijheid een zodanige rege-ling te treffen, waardoor het belang van de gemeente wordt gediend in decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

b. deze decentralisatie kan geschieden door het instellen van een „kerkeraad algemene zaken” (KAZ) met daarnaast min of meer zelfstandig fungerende wijkkerkeraden, die elk een deel van de ge-meente verzorgen;

c. de candidaatsstelling en verkiezing van ambtsdragers voor de wijkkerkeraden kan wijksgewijze geschieden; de approbatie berust bij heel de gemeente (zie art. 22 K.O.)

d. de KAZ zal zijn samengesteld uit: alle dienaren des Woords (ook zij, die voor bijzondere arbeid geroepen zijn) en uit ouderlingen en diakenen, die deel uitmaken van de wijkkerkeraden;

e. aan de KAZ worden die zaken toevertrouwd, die het belang van hèèl de ge-meente raken (beroepingswerk, vertegen-woordiging naar buiten, afvaardiging naar de classis, algemeen-kerkelijke zaken en samenwerking, e.d.);

f. de wijkkerkeraad heeft de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg in de wijk; besluiten inzake tucht worden genomen door de KAZ.

g. voorts hebben KAZ en wijkkerkeraad elk voor zich zelfstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid in die zaken die aan hen zijn toevertrouwd en waarover bij onderlinge regeling een afspraak is gemaakt. In deze onderlinge regeling moet duidelijkheid komen inzake de bevoegdheid tot besluitvorming: de KAZ kan alleen die zaken behandelen, die vanuit de wijkkerkeraad aan de orde worden gesteld; zij kan geen besluiten nemen zonder overleg met of na advies van de wijkkerkeraden.

Omgekeerd zullen de wijkkerkeraden

(b.v. door middel van notulen) de KAZ informeren over hun handelingen.

h. zaken die niet in onderling overleg tussen KAZ en wijkkerkeraden kunnen worden geregeld, zullen via de KAZ aan de classis ter beoordeling worden gegeven;

i. de regeling van een en ander zal ter beoordeling en toestemming aan de classis worden voorgelegd.

4. Artikel 41

De synode besloot de voorlopige gedragslijn met betrekking tot de afvaardiging van de diakenen naar de meerdere vergaderingen te continueren.

5. Artikel 44

De aanhef van art. 44 is als volgt gewijzigd: Ook zal de classis tenminste twee van haar meest ervaren en bekwame dienaren des Woords van wie èèn vervangen kan worden door een ouderling machtigen enz ….

6. Artikel 44 Reglement op de kerkvisitatie Gewijzigd is vraag: 37

Worden de namen en adressen van leden en dooplcden die regelmatig elders verblijven (militairen, studenten, verpleegsters enz.) ter kennis gebracht van de betrokken kerkeraden?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.