+ Meer informatie

Naar de Catechisatie

3 minuten leestijd

52.

DE VOORZIENIGHEID GODS (slot van de les over de SCHEPPING)

Na de bespreking van wat bij de leer der schepping behoort nog de les over de voorzienigheid Gods. Want God heeft Zijn schepping niet losgelaten, zodat zij nu als eenklok, die opgewonden is, vanzelf afloopt. Dit is de leer van het De'isme. Dwaze leer, alsof de schepselen door zichzelf zouden kunnen bestaan. Ook hier komt de val van de mens duidelijk openbaar: als God te willen zijn. De voorzienigheid Gods is een werk Gods, waardoor Hij het geschapene doet voortbestaan door Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. Zij is de uitvoering van Gods besluiten.

Het woord „voorzienigheid” zelf komt in de Bijbel niet voor, wel het werkwoord „voorzien”, en wel in tweeerlei betekenis, namelijk in de zin van: van te voren zien en weten. B.v. in Hand. 17 : 30: „God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende”. En in de betekenis van: ergens in voorzien, zorgen voor. B.v. bij de offerande van Izaak, toen Abraham tot Izaak sprak: „God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon”. En: „Op de berg des Heeren zal het voorzien worden”.

Bij het eerste „van te voren zien en weten” dienen we zeer goed te onderscheiden. Dit zien of weten valt dan niet buiten Gods besluiten. Het is dus niet zo: God besloot, omdat Hij wist, want dit is zuiver remonstrants: God wist wie er in Hem zouden geloven (geloven als een vrije wilsdaad van de mensjen daarom besloot God die uit te verkiezen. Hier wordt dus de verkiezing geheel afhankelijk gesteld van de mens, terwijl de Schrift ons duidelijk leert, dat het geloof vrucht is van Gods vrijmachtige verkiezing.

Daarom moeten we het zo stellen: God wist, omdat Hij besloot! Weten en besluit zijn dus edn en te gelijk.

De voorzienigheid Gods gaat over alle dingen, ook dus over de allerkleinste. „Enook de haren Uws hoofds zijn alle geteld”, Matth. 10 : 30. Denk ook aan de geschiedenis van Naaman. De wegvoering van dat Joodse meisje, dat juist terecht kwam in het huis van Naaman, leidde tot de genezing van deze Naaman.

Denk ook aan de pijl, die een Syrische soldaat afschoot en die juist terecht kwamtussen de gesp en het pantsier van koning Achab, wat de dood ten gevolge had, 1 Kon. 22 : 34. We kunnen de voorzienigheid Gods onderscheiden in algemene zin, gaande over alle schepselen, en in een bijzondere zin: gaande over Gods volk. Ps. 36 : 7 en o.m.: Ps. 37 : 18 en 19; Ps. 33 : 18.

Zondag 10 van onze Heidelbergse Catechismus geeft een schone definitie van de voorzienigheid Gods. Op de vraag: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? antwoordt zij: „De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen”.

Hier vindt u dus de belijdenis van een levend geloof der kerk.

De vraag is niet: wat weet u van de voorzienigheid Gods? maar wat verstaat u door de voorzienigheid Gods? Verstaan is: weten met het hart, bevindelijk weten naar de Schrift en gegrond op de Schrift! Dit is geen beredenerende verstandswetenschap, maar geloofswetenschap, vol troost en bemoediging in het strijdperk van Gods Sion.

De voorzienigheid Gods valt in drie machtige Godsdaden uiteen, namelijk in:

a. onderhouding,

b. medewerking,

c. regering.

Er is vanzelf een voorzienigheid Gods, maar daarin kulmineren zich deze drieerlei werkingen of daden.

Hierover nader een volgende maal D.V.

Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.