+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

ORANJE-KALENDER 1971

Deze kalender geelt exclusieve foto's van ons Koninklijk huis. De uilgave geschiedt door de kalenderaktic Pro Juventute. De baten zijn voor kinderen in moeilijkheden.

De kalender is een sieraad aan de wand. Hij is verkrijgbaar bij alle verenigingen Pro Juventute en het landelijk besteladres a 1’4,25 (bezorgingskosten f 0,70 extra), Postgiro 517400 Kalenderaktie Pro Juventute, Postbus 7101, Amsterdam, telef. 020-790949. Van harte aanbevolen.

B.

De Heidelbergse Catechismus in 52 predikaties door Ds. G. H. Kersten N.V. Uitgeverij De Banier - Vianen Aanvankelijk verscheen dit werk in twee delen. Nu zijn alle predikaties in één gebonden deel opgenomen. Dat er nog vTaag naar dit werk is blijkt uit het feit, dat al de derde druk verscheen.

Ds. Kersten heeft indertijd een belangrijke plaats in de Gereformeerde Gemeenten ingenomen en ook daarbuiten. Hij schreef’ o.a. een Gereformeerde Dogmatiek. Daarover hebben we enkele jaren geleden al in ons blad een en ander gezegd. Al behoeven we het mei in alle opzichten mei de zienswijze van Kersten eens te zijn, we zullen toch moeten erkennen, dat hij de waarheid van Gods Woord wil ontvouwen en verdedigen. Dit geldt ook van de preken over de Heidelbergse Catechismus. In een Voorwoord zegt de schrijver, dat hij de werken van rechtzinnige oude schrijvers gebruikt heeft en nog leest en zich gedurig gesterkt gevoelt door de innerlijke drang van de leer der Reformatoren en hun getrouwe nazaten niet af te wijken. Dat was in 1947. De schrijver wekt met vrijmoedigheid de lezer op de verschillende bekende verklaringen na te slaan, o.m. geboden in het Schatboek van Ursinus en de bekende uitgaven van Bavtingius, Smijtegeldt, v. d. Kemp, Justus Vermeer, Voetius, d’Outrem en vele anderen.

Laat u aldus Ds. Kersten - door de zucht naar wat nieuws, die geheel de wereld vervult en zelfs in de kerk is ingedrongen, niet verlokken de zuivere leer te verlaten.

Hier en daar is de schrijver scherp tegenover hen, die het met zijn zienswijze over bepaalde leerstukken niet geheel of helemaal niet eens zijn. Terecht strijdt Kersten legen onrechtzinnige gevoelens. Er blijft over de mogelijkheid van verschil van inzicht op bepaalde punten. Onder rechtzinnige belijders zijn er altijd op sommige punten verschillende gevoelens geweest. Het gaat echter in hoofdzaak om de grondstukken van der zaligheid. In deze preken horen we geen onzeker geluid. De schrijver heelt hier een belangrijk stuk werk aan de pers afgestaan en zo binnen ieders bereik gebracht. Hij geeft geestelijk onderwijs en zoekt te leiden op de weg des levens. Aan het einde van zijn Voorwoord zegt hij: Moge het de Heere behagen de uitgave van deze predikatiieën mede dienstbaar te stellen tot troost van Zijn volk, tot opwassen in de kennis van onze Heere Jezus Christus, opdat zij geworteld en opgebouwd worden in Hem en bevestigd in het geloof.

Daar sluiten we ons bij aan.

De latere Ds. J. W. Kersten heeft de preken uit de mond van zijn vader opgetekend en woordelijk weergegeven. Dat vertelt hij in een voorwoord bij de 2e druk in 1952.

Het werk kost gebonden in mooie band f 26, -.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.