+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

HET EERSTE NUMMER VAN DE „APELDOORNSE STUDIES”

De n.v. J. H. Kok te Kampen is in opdracht van de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Ne¬derland begonnen met de uitgave van een serie „Apeldoornse studies”. Onderwerp van dit eerste nummer is „De afwezigheid Gods in het Oude Testament”, een wat uitvoeri¬ger bewerkte en geannoteerde versie van de rede, die door prof. Dr. B. J. Oosterhoff is uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat van de hogeschool in 1970.

Met blijdschap kan worden geconstateerd, dat aldus een specifiek-Apeldoornse studie het licht heeft gezien. Specifiek vooral in deze zin, dat duidelijk theologie wordt be¬dreven in gehoorzaamheid, in onderwerping aan het Woord van God, dat voorts het ge¬loof in de God van dat Woord als basis voor het denken over God wordt ervaren. Het doet goed reeds in de eerste aflevering vastgesteld te zien, dat het in de weten¬schap der godgeleerdheid niet gaat om een god van filosofen (theologen), maar om de God van Abraham, Izaak en Jakob (Pascal), de God die er is en zijn zal, Wiens wegen te hoog en te wonderlijk zijn om rationeel ten volle te worden ge-grepen.

Het onderwerp dat in deze studie wordt aangesneden is in hoge mate actueel aan de ene kant, tegelijkertijd echter zo oud als de mensheid zelve. Prof. Oosterhoff laat dit zien aan de hand van een groot aantal oud¬testamentische voorbeelden, waarin mensen met dit vraagstuk worstelen, zij het dan ook op een geheel andere wijze als sommige he-dendaagse theologen, wier godsbeeld minder gefundeerd ligt in een boven-menselijke Re¬aliteit, met als onvermijdelijk gevolg, dat het ook in de alledaagse werkelijkheid on¬bruikbaar wordt, naarmate omstandigheden en situaties veranderen.

De opzet van dit boekje is zodanig, dat verreweg de meeste ambtsdragers er zonder veel moeite door zullen komen. Ik kan ze van harte aanbevelen er onmiddellijk mee tebeginnen. Voor wie in deze tijd wil staan en wil blijven mee-denken, biedt deze stu¬die veel verhelderende opmerkingen en goe¬de aanknopingspunten, bovendien hier en daar een aanleiding tot hernieuwde bezin¬ning op allerlei vreemde stukjes bijgeloof, die in onze kring nog wel eens opgeld doen (Als voorbeeld diene hetgeen wordt ge¬steld over de relatie tussen afwezigheid Gods en zonde, de realiteit van demonische machten zie o.a. de pag. 36 en 44)

We hopen zeer, dat de „Apeldoornse stu¬dies” met een zekere regelmaat op de boe¬kenmarkt zullen verschijnen. „Apeldoorn” is in staat velen met een eigen bijdrage aan de theologische — wellicht ook anders-ge¬aarde — discussies te dienen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.