+ Meer informatie

HERVORMINGSDAG

5 minuten leestijd

„Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen". N (1 Sam. 17 : 50a).

Op deze gedenkwaardige dag worden wij geroepen om de daden des Heeren te gedenken. Immers wordt ons in herinnering gebracht het grote werk der hervorming op de 31ste October in het jaar 1517 door de Heere gewrocht.

- Hij gebruikte daarvoor als instrument in Zijn hand MAARTEN LUTHER.

Wat heeft de Almachtige soms kleine middelen gebruikt om daardoor grote zaken uit te voeren. Wie had ooit kunnen denken, dat iemand, die eerst in het bijgeloof leefde zou gebruikt worden om zulk een werk te werken.

God doet wonderen, Hij alleen. Laten wij niet eindigen in de mens, maar in Hem, Die Zijns verbonds tot in eeuwigheid gedenkt. Hoe donker is het menigmaal ook met Gods Kerk op aarde gesteld en hoe kan de geest van on-en bijgeloof als een verpestende woestijnwind over de volken waaien. Maar de belofte Gods, dat Hij Zijn kerk nooit vergeet komt steeds weer op deze gedenkwaardige dag ons zo helder voor de aandacht, wordt altijd heerlijk vervuld.

Dit mag ook voor onze tijd tot bemoediging zijn, want de hervorming, zowel in-als uitwendig blijft altijd noodzakelijk. Er mocht nog eens gebed geboren worden, dat God met Zijn noorden-en zuidenwind Zijn kerk zóu doorwaaien opdat er nieuw leven en levenfvruchten tot Gods verheerlijking werden gezien.

Wanneer wij aan de hervorming denken, dan komt de gedenkwaardige strijd tussen David en Goliath, zoals die in ons teksthoofdstuk breder beschreven wordt, ons voor de aandacht. Immers, de vijand die de Hervormer moest bekampen was niet minder geducht dan de reusachtige Filistijn, tegen wie de zoon van Isai zich verstoutte in het strijdperk te treden.

Van top tot teen gewapend stond daar de Roomse hiërarchie vijandig tegen God en Zijn volk en boezemde angst en schrik in aan duizenden.

Lasterlijke woorden deed die kerk horen tegen de waarheid en het leven uit God en koningen zelfs stonden machteloos tegenover al het dreigen en honen.

Hoe trad door Gods Geest aangevuurd de held . der hervorming te voorschijn.

Hij, Maarten Luther, de nederige bergwerkerszoon, die de driedubbele kroon op het pauselijk hoofd zou doen schudden. Hij, de „David" van zijn tijd, door God verwekt in een tijd, toen de nood op h'èt hoogst was gestegen, Luther en David, zij mogen als in één adem genoemd worden.

Beiden in nederige omstandigheden geboren en in stille vergetelheid opgegroeid, beiden reeds vroegtijdig

afgezonderd voor hun hoge bestemming en beiden met het zwaard des Heeren gewapend.

Hoe duidelijk blijkt hier weer, dat God het zwakke en verachte heeft uitverkoren, opdat Hij het sterke der wereld beschamen zou en geen vlees zou roemen voor Hem.

Het was de kracht des Heeren waardoor de hervormer in staat was de vijand, die onoverwinnelijk scheen, het hoofd te bieden. Vleselijke wapenen, als waarnaar deze Filistijn greep, heeft de hervormer versmaad. De wapenen in deze strijd waren niet vleselijk, maar krachtig in God tot nederwerping van de sterke. (2 Cor. 10 : 4).

Daar op de Rijksdag te Worms, daar stond Maarten Luther, hij kon niet anders, maar God hielp hem. Hij ging als David niet in de zware wapenrusting van Saul, maar hij ondernam als eens die herdersknaap de ongelijke kamp.

Het is gelijk een tijdgenoot van Luther schreef: „Luther greep tegen Tetzel Davids slinger en het gees-JÉelijk zwaard, hetwelk is een vurig gebed en het zuivere Woord Gods". Hoe mocht een Luther de Roomse reus treffen op de meest kwetsbare plaats en de zegepraal in de hervormingseeuw is dan ook niet minder beslissend en gezegend geweest, dan in het Eikendal van Juda behaald werd.

Zie eens hoe Goliath David verachtte en zo ook telde Rome de tegenstand van Luther niet, maar duur is het beiden te staan gekomen. Hoe werd de miskende eer van Gods Woord en waarheid gehandhaafd in de roem van Gods vrije genade in Jezus Christus voor arme verloren zondaren. Hoe gaat van deze dag een prediking uit, dat w\j geroepen worden de strijd te strijden tegen de anti-christelijke macht, die zich in onze dagen tegen de kerk des Heeren en het Zuivere Woord van God stelt. Wat al geesten dienen zich aan, inzonderheid aan ons opkomend geslacht. Hoe ernstig zijn daarom de tijden, die wij beleven.

Hoe nodig is de uitwendige, maar het meest nodig de inwendige hervorming. Dan is het mogelijk te doen als Luther, die daarvan getuigenis gaf en het bewees in zijn stellingen, die hij onomwonden voor aller oog aanplakte. Dat wfl toch met dezelfde wapenrusting bedeeld mochten zijn, waarmede Luther de strijd gestreden heeft. Geve de Heere nóg eens een opwaken, ook in ons diepgezonken vaderland dat helaas steeds dieper wegzinkt door de verlating van God en de zuivere waarheid, waarin en waardoor God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd wordt.

Hij geve, dat wij ons leren kennen als arm en verloren in onszelf, maar de openbaring mochten ontvangen van die rijkdom, die in Christus is alsmede de toepassing dier heilsweldaden door de Heilige Geest, tot Gods eer en onze eeuwige behoudenis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.