+ Meer informatie

Vereenigingsnieuws

6 minuten leestijd

GECOMBINEERDE RINGVERGADER1NG.

Op Zaterdag 25 Januari j.1. hebben de ringen Gouda, Leiden en Rotterdam van Jongel. Ver. der' Geref. Gem. een gecombineerde Ringvergadering gehouden te Rotterdam (Z.). Deze vergadering stond onder de eminente leiding van den Weleerw. Heer Ds. A. de Blois. Geopend werd met het zingen van een Psalmvers, waarna Ds. de Blois las Ps. 127 en voorging in gebed.

Hij sprak hierna in hartelijke bewoordingen de jonge menschen toe, die uit ongeveer 15 verschillende plaatsen in zeer groot aantal waren samengekomen, uit welk verschijnsel, dat zoo aangenaam aandoet, blijkt, dat er gelukkig nog zoovelen zijn, ook onder onze opgroeiende riipere jeugd, die nog lust hebben in het onderzoek van Gods Woord. Na gewezen te hebben op het tekort, dat hierin is en aangedrongen te hebben op de noodzakelijkheid der bekeering, eindigde Ds. de Blois dit kort, kernachtig openingswoord.

Hoewel op de Ringvergaderingen altijd leden der J.V.'s inleidingen houden, was er voor deze bijzondere vergadering ook een bijzondere agenda. Als sprekers waren ml. uitgenoodigd: le. de Heer P. Lamoré, Hoofd der Chr. School te Nieuw-Beijerland en schrijver van de rubriek Vad. Gesch. en Bijbelsche Archeologie in „Daniël"; 2e. de Heer T. Molenaar, Hoofd Chr. School te R'dam (Z.), Redacteur van de Vragenbus in „Daniël", lid van het Hoofdbestuur van ons L.V.

Deze sprekers behandelden achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

le. „Paulus op de Areopagus"; 2e. „Jeugd-Idealisme"„ Op aantrekkelijke wijze werden deze onderwerpen behandeld en op beide onderwerpen werd nog bespreking gehouden. Op deze vergadering kwam op duidelijke wijze weer uit een groeiend saamhoorigheidsgevoel onder onze jonge menschen, wat in dezen tijd zoo dringend noodig is en daarom zoo weldadig aandoet. Ds. H. Ligtenberg van Vlaardingen, die dezen middag in ons midden was, heeft deze gezellige vergadering met dankgebed gesloten.

REDACTIE.

VLAARDINGEN.

Op verzoek plaatsen we alsnog een verslag van de 35e Jaarvergadering van de J.V. „Onderzoekt de Schriften" der Geref. Gemeente te Vlaardingen, welke vergadering eind 1946 is gehouden. In ons vorig nummer was wegens overvloed van copie geen plaatsruimte.

Nadat de Voorzitter, S. Moerman dit samenzijn op de gebruikelijke wijze heeft geopend, spreekt hij een hartelijk woord van welkom tot alle aanwezigen in het algemeen en tot den Eere-Voorzitter, den Weleerw. Heer Ds. H. Ligtenberg en de verschillende afgevaardigden in het bijzonder.

Vervolgens memoreert hij in korte trekken, wat alzoo in die 35 jaren is gebeurd en geeft vervolgens het woord aan Ds. H. Ligtenberg, die een' rede houdt over „Het Modernisme".

Het uitgebreid jaarverslag van den Secretaris spreekt van een sterk „op en neer" in die 35 jaren, maar altijd nog bestaat de Vlaardingsche Veieeniging en de Voorz. S. Moerman is er al die 35 jaar aan verbonden geweest. Behalve enkele keurige gedichten, die ons ten beste worden gegeven, wordt een viertal onderwerpen behandeld:1. Gew. Gesch. „Jona" door P. Zoutendijk; 2. Vad. Gesch. „Napoleon" door T. M. Stijnen; 3. „Uit de Kerkgeschiedenis van Vlaardingen" door M. den Admirant en 4. „De Zending" door J. Zoutendijk. Bijzonder mag hiervan worden vermeld het onderwerp „Napoleon", waarvan ons de met zorg gekozen indeeling en stijl opviel, voorts niet in het minst het onderwerp „Uit de Kerkgeschiedenis van Vlaardingen". Dit laatste wordt op een geheel aparte, smaakvolle wijze behandeld. Waar het ons zeer aantrok, iets dergelijks te hooren uit een stuk plaatselijke Kerkgeschiedenis, moet dit interessante onderwerp zeker de geboren Vlaardingers hebben geboeid.

'Al met al was het een zeer geslaagde avond, die geheel in het teeken stond van de reeds van ouds bekende Vlaardingsche gastvrijheid en gezelligheid.

REDACTIE.

Door den Weleerwaarden Heer Ds. A. de Blois van Rotterdam (Z.) die een van de oprichters is geweest van deze vereeniging is op een aparten avond een rede gehouden: „Het blijvende te midden van alles wat voorbijgaat".

MIDDELHARNIS.

De Jongelingsvereeniging „Onderzoekt de Schriften" der Ger. Gemeente, de Meisjesvereeniging „Debora" en de Knapenvereeniging „Samuël" hielden Woensdag 29 Jan. j.1. een gecombineerde Jaarvergadering in het kerkgebouw aan de Chr. de Vrieslaan.

Te 7 uur werd geopend door den Voorzitter, den heer Th. de Waal, met te laten zingen Psalm 119:1 en 5, waarna hij Joh. 11 van vs. 17—45 las en voorging in gebed.

Vervolgens sprak hij een openingswoord. Daarna volgde een Jaarverslag der J.V. door J. le Comte te Sommelsdijk, alsook een verslag over de financiën en de bibliotheek door J. H. Koppelaar. Een mooie inleiding werd geleverd over de opwekking van Lazarus, door vriend P. Kievit te Sommelsdijk, waarop een leerzame bespreking volgde. Gezongen werd Psalm 115:9. Voor de pauze werd een collecte gehouden die pl.m. ƒ 100.— opbracht. Versnaperingen werden rondgediend.

Na de pauze ging de leiding over aan den heer M. Kats te Sommelsdijk, leider der Knapenvereeniging. De jaarverslagen werden geleverd door T. Verhagen Gz. en M. Zweerus. Een mooi stuk proza over den Fransch-Duitschen oorlog 1870—71 getiteld „Het verhaal van den Huzaar" werd geleverd door L. Kats. Het geleverde werk van de knapen was zeer goed. Gezongen werd Psalm 33 : 9, waarna de Meisjesvereeniging aan de beurt was en de leiding over ging aan de vice-presidente Mej. G. Mans. (De Pres. Mej. M. Baars was verhinderd). De jaarverslagen werden geleverd door Mej. K. le Comte en Mej. A. Verbrugge te Sommelsdijk. Hierna volgde een keurige inleiding over „De historische wording onzer Belijdenisgeschriften" door Mej. Nelly van Dongen te Middelharnis. Wegens het late uur kon hierop geen bespreking volgen. Vele felicitaties van andere vereenigingen uit en van buiten de Gemeente werden voorgelezen.

De Vereenigingen van Herkingen en Dirksland, welke met autobussen waren gekomen, waren ook tegenwoordig, plus vele ouders en belangstellenden. Het kerkgebouw was, behalve de galeri(, geheel gevuld.

Het woord werd nog gevoerd door Dhr. C. P. Kijkuit, Hoofd der Chr, School te Middelharnis, Dhr. J. v. Vulpen, Hoofd der Chr. School te Herkingen en ouderling J. H. Koppelaar te Middelharnis, en ouderling M. v. d. Boom te Sommelsdijk, welke laatste met het laten zingen van Ps. 133 : 1 en 3 en dankgebed besloot.

Het was een aangename en leerzame avond.

BENTHUIZEN. D.V. Dinsdag 18 Februari hoopt de Jongelingsvereeniging „de Prediker" der Ger. Gem. haar 13e Jaarvergadering te houden in het kerkgebouw der Ger. Gem. te Benthuizen. Aanvang n.m. 7 uur precies. Alle belangstellenden zijn welkom.

De secretaris: Jac. van Leeuwen.

In no. 15 van „Daniël" staat, dat G. de Rijke secretaris is van de J.V. te Vlissingen. Dit moet echter zijn: W. de Voogd, v.d. Spieghelstraat 67, Vlissingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.