+ Meer informatie

„Oude schrijvers kijken U aan."

3 minuten leestijd

RONDKIJK

Ds. P. J. F. Lamens, Ned. Herv. Predt. te Kamerik schrijft in het Gereformeerd "Weekblad over zijn bezoek aan Denemarken. Hij was daar op een conferentie van een Zendingsvereniging, waar ook predikanten uit andere landen tegenwoordig waren. Zo was er een Engelse bisschop, die goed op de hoogte was met de werken van de Erskines, Durham en Philpot. Verschillende predikanten uit Schotland kende hij bij name. In Schotland woont nog „much people of the Lord", — veel volk van God.

Er was ook een Duitse dominé, die woonde in de stad van Kohlbrugge en Krummacher. Hij was een kerkhistoricus, een groot kamergeleerde. Menig uur hebben wij met hem doorgebracht, sprekende over oude schrijvers, aldus ds. Lamens. De Redelijke godsdienst van Brakel las hij in het Hollands. Hij wist ook, dat er vele Hollanders vele oude schrijvers bezaten. Maar lezen zij ze ook, zo vroeg hij. Hij vertelde me dat er in Duitsland een boek was dat heette „Viele Tiere sehen dich an!" Vele dieren zien u aan. „Als het nu maar niet is zoals bij ons: de oude schrijvers in de kast, waardoor het wordt: „Vele oude schrijvers zien U aan!" Wat zou het nuttig zijn en de kerk ten goede komen, wanneer de preken van a Marck, de beide Brakels en Comrie meer bestudeerd werden, was de mening van deze Duitse predikant. „Met vele vraagstukken zit men tegenwoordig, met allerlei ketterijen, maar onze vaderen hadden daar reeds een treffend antwoord op" aldus besloot hij het gesprek.

Het is beschamend, dat een buitenlander ons hierop moet wijzen. Hebben wij ook zo'n kostelijke schat van boeken in huis en laten we ze ongelezen? Zien die oude folianten ons niet vragend aan en staan ze niet tegen ons te getuigen?

Nieuwe „Statenbijbel" in 3 delen

Bij de firma den Hertog, Lange Nieuwstraat 52a te Utrecht, zijn de laatste tijd vele goede boeken van de pers gekomen en tal van aanbevelingswaardige uitgaven in bewerking. Wij willen daar eens bijzonder de aandacht op vestigen, omdat met het herdrukken van de werken van de mannen der „Nadere Reformatie" ons volk een grote dienst wordt bewezen.

Allereerst willen wij U wijzen op de nieuwe uitgave van HET BOEK DER BOEKEN, de originele Statenbijbel, zoals vroeger verschenen bij Jacob en Pieter Keur te Dordrecht. Dat deze Statenbijbel in een grote behoefte zal gaan voorzien, ligt buiten alle twijfel, De uitgever mocht er van vele zijden blijken van instemming over ontvangen. Immers, de jongeren ondervinden moeilijkheden met het lezen van de oude druk en de nog in omloop zijnde oude Statenbijbels zijn onhandig in gebruik door hun groot formaat. Daarom is het goed gezien deze Statenbijbel in drie delen in de handel te brengen, zodat deze ook gebruikt kan worden als Huisbijbel. Door het tafelgebruik is men direct in de gelegenheden de op iedere bladzijde aangebrachte aantekeningen na te zien, die een heldere verklaring geven van vele zaken en bijbelteksten, die voor de lezer onduidelijk mochten zijn. Wij volstaan met deze korte mededeling, bij het gereed komen van het eerste deel hopen wij er breedvoeriger op terug te komen. De 3-deIige Statenbijbel wordt op prima papier gedrukt en gebonden in zeer sterke buckram stempelbanden. Bij voorintekening kost het gehele werk ƒ 42.—; na verschijning ƒ 45.—. Men kan e.v. ook in termijnen betalen van ƒ 3.— of meer per maand. Opgaven kunnen nu reeds ook bij de boekhandelaar gedaan worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.