+ Meer informatie

Misleidende brochure over kinderbijbels

6 minuten leestijd

Een kinderbijbel is in veel gezinnen geen vreemd boek. Misschien weet je nog precies wat er in de mooie verhalen stond. Omdat er nu al meer dan zestig kinderbijbels zijn, wordt het maken van een keuze steeds moeilijker.

Nu heeft de openbare bibliotheek een brochure uitgegeven onder de titel: „Welke bijbel voor onze kinderen?" Deze brochure — „een wegwijzer voor ouders en opvoeders" — is bij iedere openbare bibliotheek verkrijgbaar voor een kwartje. Ze is mijns inziens echter zeer misleidend! Er worden kinderbijbels aangeprezen die niet veel meer lijken op de Bijbei. Het parallel lopen met de Bijbel is toch wel een vereiste voor een goede kinderbijbel. Het doel van een kinderbijbel moet altijd zijn: het kind naar de Bijbel toe te brengen (A. de Vries). De kinderbijbel moet een hulpmiddel zijn en niet zo maar een boek met leuke verhaaltjes. In de brochure staat dat men niet te vroeg moet beginnen met het voorlezen uit een kinderbijbel. Kleuters zijn nog te jong, zo wordt gesteld. Een kind is echter nooit te jong voor Gods Woord. Waarom zou je aan een kleuter wel sprookjes mogen vertellen — wat immers op veel kleuterscholen gebeurt — en het kind niets vertellen uit Gods Woord? Reeds proeft men welke gedachte achter deze brochure zit!

Geen zonde

Er worden kinderbijbels opgesomd die geschikt zijn voor kinderen van 4 tot 6 jaar, voor kinderen van 6 tot 9 jaar en voor oudere kinderen. Veel van de genoemde kinderbijbels zijn een groot gevaar voor onze kinderen! De openbare bibliotheek prijst ze echter aan! Hoeveel onwetende ouders zullen door deze brochure misleid worden? Ik ben bang van vele. De „Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes" van W. G. van de Hulst sr. waarin bijna de gehele Bijbelse geschiedenis wordt verteld, wordt bestempeld als te zwaar voor de kleuters. Dit vooral omdat Van de Hulst vertelt over boze mensen, kwaad doen, ellende, schuld enz. Men raadt het gebruik van deze kinderbijbel af. Ja, men wil niets weten van een zondige mens. Je moet niet letten op de zonde. Het kind moet je daar niets over vertellen, vindt men. Maar men vergeet dat ook het kind een ziel heeft! iVIoeten we ons en onze kinderen laten misleiden door maa,r niet over „zonde" te praten? God zou het ons, met eerbied gezegd, hoogst kwalijk nerpen. Als je de zondestaat van de mens; verwerpt behoefje ook geen kinderbijbel te schrijven. Dan heb je de Heerp Jezus ook niet nodig als Verlossen,van de zonden! Dan is een kinderbijbel een leuk leesboek geworden.

Sprookjesachtig

Ook het „kleutervertelboek voor de Bijbelse geschiedenis" van Anne de Vries wordt als veel te dogmatisch en veel te zwaar bestempeld. De kinderbijbels „Woord voor woord" van Karel Eykman zijn volgens de samenstellers geschreven vanuit een doordachte theologische achtergrond! Het is vreselijk welk een gevaarlijke invloed deze brochure kan hebben! In Eykmans kinderbijbels en in praktisch alle in de brochure aangeprezen kinderbijbels is het verschil tussen een sprookje en een Bijbels verhaal niet meer te zien. Ze zijn alle geschreven vanuit de modern-theologische hoek. Arme kinderen wie .voorgelezen wordt of die lezen uit deze misleidende geschriften!

Men zegt in de brochure: de Bijbel is een moeilijk boek en geen boek voor kinderen! Nogmaals: deze brochure is een produkt van de openbare bibliotheek en ademt een heel verkeerde sfeer! Men poogt ons hier op het verkeerde pad te slepen.

Indoctrinerend

Praktisch alle in de brochure genoemde kinderbijbels (de „klassieke" uitgezonderd) vertellen sleéhts gedeelten uit de Bijbel. Het gevaar hier-,, van is dat de kinderen de onderlinge samenhang in Gods Woord, de lijn van de Bijbel, niet zien! De heilshistorische lijn wordt verbroken!

Achterin de brochure worden de klassieke kinderbijbels afgekraakt. Evenals de kinderbijbels van W. G. van de Hulst sr. en Anne de Vries worden ze als te zwaar bestempeld. Boven het stukje over deze kinderbijbels staat: lerende en indoctrinerende kinderbijbels. Alstublieft! — moet er nu nog gezegd worden uit welke hoek 'de wind waait? Alle vrijzinnige kinderbijbels zijn goed te gebruiken maar kinderbijbels waarin gesproken wordt over zonde e.d. moet je nooit gebruiken, aldus de samenstellers van het geschrift.

Ik citeer enkele uitspraken: „In dit boek worden de Bijbelse teksten overstemd door een zeer nadrukkelijke theologie die ook in de Oud-Testamentische verhalen voortdurend verwijst naar (Se offerdood van Jezus. AlleeTi voor hen die daarin geloven is er hulp en redding van God te verwachten. De andere mensen wacht de eeuwige straf en de ondergang" (over kinderbijbel van G. Ingwersen).

Niets schrappen

Moeten we de feiten dan verzwijgen? Zegt God niet in Zijn Woord dat een ieder die zich gered weet door het offer van Christus het Koninkrijk Gods beërven zal? Dat de anderen voor eeuwig verloren gaan? Men sluit moedwillig de ogen voor dit Woord van God. Als God de ogen van ons opentten ons laat zien dat we zondaar zijn zullen we niets van Zijn Woord willen schrappen. Helaas doen de samenstellers van de brochure dat voortdurend!

Tot slot wordt de onlangs verschenen kinderbijbel van Evert Kuyt op de korrel genomen. Dat men weinig kennis heeft genomen van de kinderbijbels die ik „klassiek" noem, blijkt uit de opmerking dat Evert Kuyt „Een nieuwe poging heeft ondernomen om de Bijbel na te vertellen vanuit de leer van de Gereformeerde Omslag van „De Bijbelverhalen" van de hand van Sipke van der Land. In dit boek worden volgens de brochure de Bijbelverhalen „soms in kwast stoere jongenstaal" verteld. Welke kinderbijbel voor onze kinderen? Eeii wegwijzer vour uutlers en opvueJers aangeboden door uw OPENBARE BIBLIOTHEEK Omslag van de brochure over kinderbijbels van de openbare bibliotheken. Bond" (waarschijnlijk wordt hier de Gereformeerde Gezindte bedoeld). In de beoordeling van de kinderbijbel van Kuyt maakt men het helemaal bar: „Al wordt in het voorwoord gezegd dat deze navertelling nauwkeurig aansluit bij de Statenvertaling uit de 17e eeuw, toch is die aansluiting praktisch niet terug te vinden in de bijna geheel met eigen woorden navertelde verhalen (...) al met al een typische onschriftuurlijke kinderbijbel".

Deze keer gaat Arie van Duyvenbode, leerling van PA „De Driestar" in^Gouda, in op een wijdverspreid? brochure van de openbare bibliotheken waarin ouders die een'^kinderbijbel willen kopen de weg gewezen wordt. Uit zijn verhaal blijkt wel dat de samenstellers van „Welke kinder|>ijbel voor onze kinderen?" dés lezers een zeer bepaalde kaniop willen sturen. In de vijfdelige serie over het stakingsmiddel 'en zaken die daarmee verband'liouden deze week deel twee: Da, arbeidsovereenkomst. Leerzaam!

Er bereiken,, ons nogal wat verzoeken om >, weer eens te schrijven over ;de (on)mogelijkheden om in Canada mee te werken aan de tiabakspluk. In de volgende aflevering van Forum hopen we daarpp terug te komen. '. Veel lees- en puzzelplezier! Redactie

Helaas wijst ook deze brachure op de haat die in onze tijd giioeit. De haat tegen God en Zijn Woord. De mens wil niets meer weten varr, zonde en schuld. Je moet alleen lettèin op het heden, op het goede. Jezus,zegt dat we niet moeten rusten voordat we het Koninkrijk Gods hebben gevonden en dat geldt ook voor de kinderen! Daarom heb ik ook gemeend dit stuk te moeten schrijven. Opdat we gewaarschuwd zouden zijn.

Katwijk aan Zee, Arie van Duyvenbode.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.