+ Meer informatie

„Veenendaallijn" laat wel even op zich wachten

Burgemeester Leersum niet enthousiast

7 minuten leestijd

spoorlijn — De plannen voor de reactivering van de spporlijn Utrecht-Veenenaaal-Rhenen zijn nu definitief. Achter dit eenvoudige zinnetje gaat een lange geschiedenis schuil. Een geschiedenis met ten slotte een „strijd" tussen de gemeente Veenendaal (gesteund door de NS} en de gemeente Leersum. De spoorwegen en Veenendaal hebben gewonnen. De machtiging van de minister is er en de „yeenendaallijn" wordt opnieuw in ere hersteld. Of men achteraf blij zal zijn met deze overwinning valt te betwijfelen, gezien de vele vragen die zijn gerezen omtrent de wenselijkheid van de verbinding.

De plannen voor het herstellen van de spoorverbinding dateren al uit 1970. In de nota „spoorslag'70" maakte de NS haar ideeën bekend inzake de reactivering van de oude, niet meer in gebruik zijnde, spoorlijn van Veenendaal naar Utrecht. Zij werd in deze plannen gesteund door de gemeente Veendendaal. Volgens de toenmalige berekeningen zou deze gemeente aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug zeer sterk groeien en waren goede verbindingen met een stad als Utrecht gewenst.

Door de NS is een inspraakprocedure gevolgd, waarbij de gemeente Leersum echter niet werd gehoord. „Er is nooit van echte inspraak sprake geweest", zo vindt de burgemeester van Leersum, de heerH.Goudsmit.

Pas een aantal jaren later, namelijk op 26 februari 1976 machtigde de minister van Verkeer en waterstaat de Nederlandse Spoorwegen de uitvoering van de railverbinding ter hand te nemen. Sedertdien hebben er diverse besprekingen plaatsgevonden met de gemeentebesturen van Leersum, Amerongen, Woudenberg en Overberg's Belang, een vereniging van het büurtschapje Overberg (tussen Leersum en Amerongen). Bij deze besprekingen lieten vooral het college van Leersum en de laatstgenoemde vereniging zich kennen als tegenstanders van de reactivering.

Burgemeester Goudsmit heeft als lid van provinciale staten van Utrecht enkele maanden geleden een aantal vragen gesteld aan GS van Utrecht betreffende het openbaar vervoer. Hij verzocht GS de minister te adviseren de reactivering van de spoorlijn op de lange baan te schuiven, gezien de financiële problemen van de NS.

Geen cijfers

Desgevraagd licht biifgëmeèstër Goudsmit zijn bezwaren tegen het herstellen van 'de spoorlijn toe'. Zijn belangrijkste bezwaar is dat de behoefte aan een reactivatie nooit is aangetoond. „Er bestaat geen enkel hard cijfer dat aantoont dat deze spoorlijn zou bijdragen tot de oplossing van het vervoersprobleem van Veenendaal", zo zegt hij.

Overigens wordt de noodzaak van een goede verbinding met Utrecht in twijfel getrokken. Veenendaal mag niet verder meer groeien dan tot een inwonertal van 45.000. Daarnaast krijgt de gemeente in feite drie stations: naast het bestaande Veenendaal-De Klomp zullen in Veenendaal-West en in Veenendaal-Centraal haltes worden aangelegd. Vanaf het station De Klomp vertrekt om het half uur een trein naar Utrecht. Al met al is het niet waarschijnlijk dat veel personen van de nieuwe verbinding met Utrecht gebruik zullen maken.

Daarnaast vindt de burgemeester van Leersum de reactivatie erg eenzijdig. „De toekomstige verbinding is niet gericht op Arnhem. Ook heeft men niet de mogelijkheden van de lijn Veenendaal-Amersfoort-Almere bekeken", aldus de heer Goudsmit.

Hinder

Hij klaagde erover dat niemand het economisch wil bekijken. Volgens hem besteden zelfs de milieumensen hier te weinig aandacht aan. „Bij een aanleg van een weg is de wereld te klein", zo zegt hij, „maar hier wordt toch ook een buurtschap gehinderd door de aanleg van een nieuwe verbinding". 'Eli daarmee bedoelt hij Overberg. Dit buurtschapje, gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeente Amerongen, gedeeltelijk behorend tot Leersum, wordt door de spoorlijn doormiddel gesneden.

Naast het verdwijnen van de unieke plantengroei langs de bestaande oude lijn zal ook de leefbaarheid van de kern worden aangetast. Dat is de mening van de vereniging Overberg's Belang, die de ongerustheid van de bevolking vertolkt. Verder wijst de vereniging op het gevaar van overwegen in verband met o.a. de schoolkinderen en de geluidshinder.

De vereniging had iri november een gesprek met een delegatie van de Nederlandse Spoorwegen over de reaktivering van de spoorlijn. Eigenlijk is het gedeeltelijk een nieuwe spoorlijn vanwege de verschillende spoorwegviaducten. Tijdens het overleg is door de NS-delegatie een aantal toezeggingen gedaan aan de vertegenwoordiging van Overberg's Belang. De spoorbaan zal worden gedicht en er komen een geluidwerende wal en een afrastering.

Ongelijk

In de onlangs verschenen begroting van Leersum is een apart hoofdstuk aan de spoorlijnkwestie gewijd. Het blijkt dat het college nog steeds niet overtuigd is van de noodzaak en de economische haalbaarheid van de railverbinding. De burgemeester betreurt het dat de NS — en ook Veenendaal en de provincie Utrecht — niet hun ongelijk willen bekeimen. „Het schijnt in Nederland zo te zijn dat wanneer je eenmaal ja hebt gezegd, het ja moet blijven,,' aldus de burgemeester.

In het verleden is hij door de gemeente Veenendaal wel de grote dwarsligger genoemd. De heer Goudsmit hecht daar niet zoveel waarde aan. „Wij moeten voor onze zaak vechten en Veenendaal voor de zijne. Maar op een gegeven moment moet je solidair zijn", zo vindt hij.

Ofschoon dat hij persoonlijk een tegenstander van de reactivering van de spoorlijn blijft, moet de procedure voortgang vinden. Als voorzitter van de raad acht de burgemeester het noodzakelijk de gewenste voorbereidingen te treffen. Het college van Leersum heeft nu het voornemen, op basis van de wet ruimtelijke ordening, de wijzigingsplannen die nodig zullen zijn, zo spoedig mogelijk aan de raad voor te leggen. De spoorlijn die de gemeente Veenendaal en de NS graag gereactiveerd willen zien. Burgemeester Goudsmit: „De beslissing over deze ^aak blijft aan de raad".

Lange weg

De weg naar de aanleg van de spoorlijn zal in ieder geval een zeer lange zijn. Op grondgebied van Leersum is de aanleg van een viaduct noodzakelijk. Hiervoor moet het bestemmingsplan „Buitengebied" worden gewijzigd. Daaraan voorafgaand zal een deel van het geldende plan worden ingetrokken. Tegen alle facetten van deze procedure kan men bezwaren indienen.

Burgemeester Goudsmit hoopt in maart volgend jaar een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan aan de raad voor te kunnen leggen. Het wachten is nu nog op bericht van de spoorwegen of het grondgebied,,geheel of gedeeltelijk" van het bedrijf van de agrariër Rijken al of niet bij het wijzigingsgebied moet worden betrokken. Deze kwestie is volgens de burgemeester een geval apart. Onteigening van de grond van deze boer is formeel niet nodig. Mogelijk was dat de NS het bedrijf zou uitkopen. Dit is niet gebeurd. Omdat de aanleg van de spoorlijn toch wel van invloed is op het bestaande bedrijf heeft Leersum de NS gevraagd de beslissing te herzien.

Wanneer de raad volgend voorjaar „ja" zegt tegen het wijzigen van het bestemmingsplan kunnen tegen dit besluit bezwaren worden ingediend.. Indien dit gebeurt, volgt een bezwaarschriftenprocedure die meestal zo'n drie è vier jaar in beslag neemt.

Als de raad de wijziging afkeurt, gaat de NS in verweer bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Er volgt dan een formele afhandeling van de kwestie. De minister geeft een aanwijzing tot opname van de spoorlijn in het betreffende gebied. Een dergelijke procedure neemt — afhankelijk van de urgentie — al gauw twee jaar in beslag.

Duidelijk is echter dat Veenendaal „zijn" lijn nog niet heeft. Bij de NS verklaarde men dat de reactivering — een miljoenenzaak — zeker drie tot vier jaar in beslag zal nemen. „Gesteld dat we dit jaar met de werkzaamheden waren begonnen, dan had het tot 1980 geduurd voordat de spoorlijn in gebruik was genomen", aldus een woordvoerder van de spoorwegen.

Leersum kan de „Veenendaallijn" vertragen en is daar ook druk mee bezig. „Ik zal alle wettige middelen gebruiken om de reactivering tegen te houden. Maar ab de aanleg op een democratische wijze doorgaat, stap ik als eerste in de trein", aldus burgemeester Goudsmit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.