+ Meer informatie

Voor de jeugd

5 minuten leestijd

Beste jongelui.

Het vie! julhe de vorige keer natuurlijk wel erg tegen, dat er maar een half artikel in het blad was opgenomen van julhe vriend Ds. Van der Ent. Dat is te begrijpen. Ik heb nog getracht met de drukker een weg te vinden om het hele artikel een plaats te geven zonder aan de overige inhoud afbreuk te doen, maar dat bleek niet mogelijk. Ds. Van der Ent heeft daar begrip voor. Ik hoop van jullie ook. Ds. Van der Ent verzocht mij uitdrukkelijk julhe te vragen eerst het stuk, dat in het vorige nummer werd opgenomen, nog eens na te lezen en daarna het stuk, dat nu volgt als tweede gedeelte van het ene artikel. Nu komt dus wat julhe vriend verder schreef.

B.

Wat heeft God ons dan geopenbaard? God heeft ons geopenbaard, dat Hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat Hij leven zal en zichzelf zal bekeren tot de Heere. Ik heb er ten deze nog eens op na gelezen wat er staat in Ez. 33:11. Het is wel de moeite waard om daar even notitie van te nemen: „Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik ieef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb aan de dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijnen weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uwe boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?”

Dit is, dacht ik, toch wel heel sterk gezegd. En dan niet door een dominee, die vanwege zulk een uitspraak door sommigen in een verdachte hoek geplaatst zou kunnen worden, maar door God Zelf. God maakt hier aan het oude bondsvolk toch wel heel duidehjk Zijn lust, dat is Zijn begeerte, dat is Zijn wh, bekend.

Nu, jongens en meisjes, dat deed de Heere nu ook toen julhe gedoopt werden. Toen maakte Hij bekend, dat Hij ook in julhe dood geen lust had. Hij beloofde je ahes te zullen geven, wat tot je zaligheid van node was.

Doch Hij deed niet alleen rijke toezeggingen in de doopsbeloften, maar Hij stelde ook eisen. En dat is Zijn recht, Hij heeft als Schepper het recht aan alle mensen de eis der bekering te stellen. Maar Hij heeft daartoe wel in het bizonder het recht, t.o.v. de gedoopten.

En wat eist de Heere dan?

Ach, jullie hebben dat al zo menigmaal gehoord. Steeds wanneer er kinderen worden gedoopt, worden de eisen jyeer voorgelezen. Dat is maar niet een formahteit zonder meer. Neen, dat heeft diepe zin, voor alien die het horen. Men wordt er dan steeds weer aan herinnerd, wat God eist.

Wat is de Heere toch goed en eindeloos lankmoedig als Hij ons steeds weer aan de bondsplicht herinneren wil, opdat we het maar niet zouden vergeten, opdat we het maar nooit zouden vergeten, wat we jegens de Heere verplicht zijn.

„Wij worden dan door de Doop van Godswege vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk, dat wij dezen enigen God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser ziele, van gansen gcmoede, en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw Godzalig leven wandelen.”

Het is niet de bedoeling om dit nu allemaal breedvoerig te gaan bespreken, daar we er alieen op willen wijzen, hoe onze houding in de wereld moet zijn. En dan kan een ieder zijn plicht van Godswege vernemen, door de Doop. We moeten namelijk de wereld verlaten. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat we van de wereld af moeten lopen, want dat kan niet. Het wil ook niet zeggen, dat we de wereld uit moeten gaan, door b.v. een eind aan ons leven te maken. Want dat mag niet.

Het wil heel eenvoudig dit zeggen, dat we de wereld met al zijn begeerlijkheden de rug toe moeten keren. De goddeloze wereld, daar mogen we ons vermaak niet in hebben en zoeken.

We moeten de zonden haten en vlieden, terwijl we midden in de wereld staan. Dan behoeven we niet altijd te preken. Dat zou dan inderdaad wel eens paarlen-voor-de-zwijnen-werpen kunnen zijn. Maar we zullen dan ook niet altijd kunnen zwijgen.

Zeker niet, als de liel'de in het hart tot de Heere aanwezig is. Dan zal men vanuit de liefde tot de Heere, de vreze des Hccren beoefenen. En de vreze des Heeren is rein. Die bewaart voor de zonde en die neemt het op voor Gods Naam en eer.

Zo mocht nu Samuel leven. Die werd te midden van een wereld vol ongerechtigheid en een tempel vol zonden, groot bij de Heere.

Wat is het groot, jongens en meisjes, als jullie zo groot bij de Heere zouden mogen worden. Dat kan, als er liefde in jullie harten tot de Heere is. En nu is de liefde niet uit ons. De liefde is uit God. Ik zou zeggen: Gelukkig! Want nu is het daar te verkrijgen. Zoekt daarom maar veel het aangezicht des Heeren, met de bede, of Hij Zijn liefde in jullie harten uit wil storten. De Heere wekt daar Zelf toe op, als Hij zegt: Doe uwen mond wijd open, en lk zal hem vervullen. Ps. 81:11b.

Als je dit mag verstaan, dan worden er heel veel vragen opgelost. Dan komt men kinderlijk, dat is als een klein kind, bij de Heere terecht. En indien gij niet wordt gelijk de kinderkens, gij zult het koninkrijk Gods geenszins ingaan.

Ik hoop, dat jullie zo, in de vreeze des Heeren, je plaats in de wereld zult weten in te nemen. Dan zal de Heere jullie Zelf tot een Leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Zie Ps. 25:6. Jullie kennen deze Psalm toch wel (berijmd)?

Want ten deze hapert er bij de jeugd tegenwoordig ook nog al wat. Of moet ik misschien zeggen: Bij de ouders?

Ik hoop dat ik van julhe betere dingen mag verwachten.

Jullie allcr vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.