+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Paarlenvan Luther. Uitgeverij Pieters, Oostburg.

De titel is volledig: Paarlen uit de geschriften van Dr. Maarten Luther uit het Hoogduits vertaald. Aan het voorwoord ontlenen we het volgende:

„De kernspreuken en fragmenten uit di geschriften van de krachtvolle prediker van de gerechtigheid des geloofs, Dr. Luther, die door dit boekje je in onze taal worden bekend gemaakt, zijn grotendeels overgenomen uit de Verzameling, door de Elberfeldse leraar K. A. Doring, uitgegeven in 1830.....”

Uit Luthers eigen woorden blijkt, wat naar zijn innigste zielso vertuiging, de groote hoofdzaak van het christelijk geloof en leven uitmaakt: juist datgene, wat zo veten in onze dagen, onder de zo gehate stempel van mysticismus en piëtismus, verweiden. Voor diegenen moge dit boekje dienen tot heilzame opening der ogen.

Maar in het bijzonder dient hel om aande waarlijk heilzoekende en gelovige christenen, de EN E GROT E PAREL VAN WAARDE, waarvan de hierin opgenomen Paarlen alleen al haar glans en schoonheid en waarde ontlenen - Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees, onze hoogste Profeet, enige Hogepriester en eeuwige Koning, meer boven alles dierbaar te doen worden, als HET ENIG AL in leven en sterven. Daartoe schenkt de Heere Zijn genadige zegen“.

Het is geen werkje om ineens uit te lezen, maar meer bedoeld om op geregelde tijden ter hand te nemen, er iets uit te lezen en erover na te denken. We nemen een paar treffende gezegden over: 49. Dat is onze enige roem en zaligheid, uit God geboren te zijn, en niet uit den bloede. 52. Als het artikel van de rechtvaardigmaking weg is, dan is de kerk weg, en dan kan geen dwaling weerstaan worden. 56. Als wij voor God zullen rechtvaardig worden, dan zijn de zonden niet de onze, maar Christi. Er zijn ook minder treffende uitspraken bij. Het zijn woorden van Luther en dat zegt veel.

Het werk je is luxueus uitgegeven in klein formaaten kost f 6,95 franko.

Onno de jonge Noorman door C. van den Bovenkamp. Uitgeverij Pieters. Oostburg.

Dit is een aardig boek. Het verhaalt vaneen jonge Noor, die bij een plundertocht van de Wikingen op Walcheren achterblijft en daar in een klooster terecht komt en daar tot bekering komt. Bij een volgende plundertocht wordt hij op het laatste nippertje gespaard, doordat hij door zijn oom Harald herkend wordt. Hij gaat dan met een meisje, dat hij op Walcheren heeft leren kennen, terug naar hot noorden, met verlangen om daar het Evangelie te brengen. Dat is de hoofdinhoud.

De schrijver zegt in een ten geleide, dat hij na een studie gemaakt te hebben over het leven van de Wikingen enerzijds en over Walcheren ten tijde van die Noormanneninvallen anderzijds met het schrijven van dit jeugdverhaal is begonnen. Daarom is het jammer, dat niet wat meer van de resultaten van die studie in dit verhaal naar voren is gekomen. Het zou de inhoud verrijkt hebben. Onno staat nu wel erg op de voorgrond. En wat Onno’s verandering betreft en de uitwerking daarvan, die vinden we wel wat vlak beschreven. We zouden ook graag gelezen hebben hoe het Onno verder gegaan is na zijn thuiskomst. De titel van het boek deed meer verwachten. Het boek is keurig uitgegeven in rode band en kost f 4,50 franko.

Jaarboek 1967 vande Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, Uitgave van D.J. van Brummen te Dordrecht.

Enige tijd geleden bespraken we dit jaarboek. We gingen uiteraard niet op alles in. Dat zou te veel plaatsruimte vragen. Maar nu vraagt een lezer van ons blad nog iets te zeggen over het gedicht, dat in dit jaarboek voorkomt en ondertekend is door Chr. V. Wij kunnen er geen gewoonte van maken terug te komen op gegeven recensies, tenzij we in een bepaald geval verkeerd voorgelicht zouden hebben. Bij vele beoordelingen moeten we allerlei dingen onbesproken laten. Bij wijze van uitzondering willen we in het kort aan het verzoek van onze lezer voldoen. Dergelijke gedicht en zeggen mij persoonlijk niets, omdat ze veel te algemeen zijn en we daarin niet beluisteren de stem van onze belijdenis. Gods Woord leert ons nergens, dat straks alle mensen zullen lachen, dat een Rus en Yankee samen Christus zullen zingen. Integendeel. De dichter heeft het mogelijk niet zo algemeen bedoeld, maar ik lees het zoals het erstaat en dan is mijn mening: laten we zulke gedichten niet opnemen. Er zijn toch nog wel gedichten, die tot het hart van Gods kinderen spreken.

De rijke man en Lazarus door Brownlow North. Uitgeverij Pieters, Oostburg.

Dit boek bevat een toepasselijke verklaring van de bekende gelijkenis. De schrijver ziet deze ads geschiedenis. Dat is op de verklaring van invloed. We lezen bv. op blz. 41: „Niet zodra was hij in die plaats der pijniging, of hij begon te bidden” en op blz. 64: „O, wat een vurige, verlangende, ernstige en oprechte gebeden zijn de gebeden, welke uit de hel worden opgezonden”. Dit neemt niet weg, dat de schrijver veel goeds ter overdenking geeft, waarmee we van harte kunnen Instemmen. Na een inleiding volgen er 9 hoofdstukken: Aards lijden is geen behoudenis, Hoe de bedelaar rijk werd. Hoede rijke man arm werd, De arme rijke man. Hij bidt, God de enige Hoorder der gebeden. Een ernstig gebed dat echter te laat gedaan werd. Het antwoord en De tweede bede. Het boek is uit het engels vertaald door G. C. Tromp en keurig door de fa. Pieters uitgegeven. Het kost, gebonden in een mooie groene band f 5,25 franko.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.