+ Meer informatie

Nixon's verklaring

6 minuten leestijd

Hieronder laten wij volgen de complete tekst van de verklaring die president Nixon maandag heeft uitgegeven:

„Ik heb vandaag mijn advocaten opdracht gegeven om aan de Juridische Commissie van het Huis van Afgevaardigden de afschriften ter -beschikking te stellen van drie gesprekken met H. R. Haldeman op 23 juni 1972, .en ik maak die hierbij openbaar. Ook heb ik de bandopnamen van deze gesprekken ter beschikking gesteld aan rechter Sirica, als onderdeel van het proces waarbij ik mij neerleg bij ide beslissing van het Hooggeredhtshof".

Op 29 april, toeo ik mijn besluit aankondigde het originele pakket van uitgetikte teksten van het Witte Huis openbaar te maken, verklaarde ik dat „voorzover de President persoonlijk wist en deed met betrekking tot Watergate en het in de doofpot stoppen ervan, dit materiaal — samen met al datgene wat al openbaar was gemaakt — het allamaal zal vertellen". 'Kort daarna, in mei, beluisterde ik voor het eerst enkele van de 64 bandjes die door de speciale aanklager zijn opgeëist. Bij de gesprekken waar ik toen naar luisterde waren er twee van 23 juni. Hoewel ik besefte dat deze gesprekken potentiële problemen vormden stelde ik niet mijn staf of mijn advocaat ervan op de hoogte, of degenen die mijn zaak behartigen, noch voegde ik ze toe aan- de teksten die reeds aan de Commissie van Justitie waren toegezonden om die teksten te wijzigen. Destijds besefte ik niet de omvang van de implicaties die deze gespréldken nu mogelijk blijken te hebben. Het gevolg was dat degenen die mijn zaak behartigen, evenals degenen die er een oordeel over moeten veüen, dat deden met dnformatie die onvolledig was en to bepaalde opzichten onjuist. Dit was een ernstige daad van nalatigheid waarvoor ik de volledige verantwoordelijkheid op me neem en die ik diep betreur.

Sinds het 'besluit van het Hooggerechtshof 12 dagen geleden heb ik mijn advocaat opdracht gegeven de 64 bandjes te analyseren, en ik Jieb er zelf ook een aantal ibeluisterd. Dit heeft aangetoond dat délen van de bandjes van deze 23ste juni afwijken van bepaalde verklaringen die ik eerder heb afgelegd. Daarom heb ik opdracht gegeven de teksten onmiddellijk beschikbaar te stellen aan de Juridische Commissie, zodat zij in het rapport van de commissie kunnen worden opgenomen en opgenomen ini de handelingen van het Huis en de Senaat.

In een formeel geschreven verklaring van 22 mei vorig jaar zei ik dat ik kort na de WatergateInbraak bezorgd werd over de mogeUjldieid dat het onderzoek van de FBI zou leiden tot het onthullen van niet ter zake doende geheime activiteit van de CIA, of van gevoeUge zaken betreffende de -nationale veiligheid waar de zogenaamde „loo-dgieters-ploeg" op het Witte Buis aan had gewerkt, vanwege de contacten -die enkele betrokkenen hadden met de CIA en de loodgieters. Ik zei dat ik daarom opdracht gaf dat de FBI moest worden, gewaarschuwd samen wei*ken met de CIA, en om te waarborgen dat bij het onderzoek niet die gevoelige zaken betreffende de nationale veiligheid zouden worden onthuld. Die verklaring was gebaseerd op mijn geheugen van toen — zo'n elf maanden later — plus op gedocumerateerd materiaal en relevante openbare getuigenissen van degenen die erbij betrokken waren.

De bandjes van 23 juni tonen eAter duidelijk aan éaX ik op het moment dat ik die opdracht gaf ook de politieke aspecten van de situatie besprak, en dat ik me bewust was van de voordelen die dit -beleid zou kunnen hebben met betrekking tot het beperken van mogelijke onthullingen dat er personen bij betrokken waren die veifbonden waren aan de herverklezingscom-missie.

Het beluisteren van de aanvullende bandjes heeft tot nu toe -geen andere belangrijke t^enstrijdigheden opgeleverd met wat ik in het verleden -heb overgelegd: Omdat ik in deze fase er niet zeker van kan zijn dat er andere auMen zijn, heb ik -geen reden aan te nemen -dat ze er wel zullen zijn. In ieder geval worden -de volledige bandjes nu overgedragen aan rechter Sirica.

Hij is begonnen aan wat een vrij langdurig proces van beluisteren kan worden, specifieke claiims van presidentiële bevoegdheden of delen daaitvani overslaand, en doorgevend aan de speciale aanMager die bandjes of delen ervan die relevant zijn voor het Watengateonderzoek.

Het is hoogst on-waarschijnlijk dat dit proces van beluisteren op tijd zal zijn voltooid voor het debat in het Huis. Op dit moment lijkt het er echter op dat een impeachment-aanklac-ht door het Huis praktisch geproken een uitgemaakte zaak is en -dat de zaak daarom voor berechting naar de Senaat gaat. Teneinde te waarborgen dat geen ander beJangirijk relevant materiaal wordt achtergehouden zal ik vrijwillig alles van deze bandjes aan- de senaat overhandigen waarvan rechter Sirica vindt dat het aan de speciale «anldager moet wonden gegeven.

Ik erken dat dit aanvullend materiaal dat ik nu overdiaa-g mijn zaak verder kan schaden, in het b-ijzonuer omdat de a-andHchlfe er afzonderlijk naar zal -uitgaan in plaats va-n naar het bewijsmateriaal in zijn totaliteit. Bij het overwegen van -de comipldoaties dring ik er daarom op ,aan dat twee punten niet uit het oog •vorden verloren.

Het eerste van deze -pu-ntöi ds -te denken -aan wat feitelijk gebeurde els gevolg van de opdra<3it die ik op 23 juni gaf. Optredend hoofd van de FBI, Gray, werkte mderda-ad samen met h-et hoofd van de CIA, Helms, en dienst pl-aatsvervanger Waiters. De CIA ondernam een uitgebreide controle om te zien- of 'lïepaalde geheime activiteit tn gevaar zou worden gebracht door een volledig FBI-onderzoek van Watergate. Plaa'tsvervangend CIA-hoofd Walters meldde Gray vervolgens dat dat niet het -geval zou zijn. Op 6 juli, toen ik Gray bij mij ontbood en toen hij zijn bezorgdheid uitte over onjuiste pogingen zijn onderzoek te beperken-, zoals de teicsten tonen, vertelde ik hem krachtig voort te gaan met zijn onderzoek, hetgeen hij deed.

Het tweede punt waarop jk zou willen -aandrdmgen is dat het bewijsmateriaal in zijn totaliteit wordt bekeken en dat de gebeurtenissen in een juist perspectief worden bezien.

Wat voor fouten ik heb gemaakt bij het behandelen van Watergate, de principiële waarheid Mijft dat Ik, toen alle feiten onder mijn aandacht werden gebracht, aandrong op een volledig onderzoek en vervolging van- de schuldigen.

Het is mijn vaste overtuiging dat het materiaal in zijn totaliteit niet -de uiterste stap van impeachment en afzetting van de president rechtvaardigt. Ik vertrouw erop dat, terwijl het constitutioneel proces voortgaat, diit perspectief zal overheersen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.