+ Meer informatie

Voor de jeugd

7 minuten leestijd

Beste Jongelui!

Zeg me wie uw vrienden zijn, en dan zal ik zeggen, wie gi] zi]t. Dit is een oeKende uitdrukking waar ontzaggelijk veel in zit en die wel even onze overdenking waard is.

Te meer, daar als het op de praktische toepassing van deze uitdrukking aankomt, heel veel mensen niet zo praktisch zijn, als zij voor geven. Het volgende bewijs moge ter illustratie dienen: Je wordt als dominee geconfronteerd met een ontspoorde jongen of een ontspoord meisje. De ouders zouden graag zien, dat de dominee daar toch eens wat aan deed. Ze praten met je over de jongen of het meisje, honderd uit. De klachten zijn vele. En dan komt tenslotte dit nog voor de dag: Ze hebben ook zulke verkeerde vrienden/vriendinnen, dominee. Hadden ze nu maar betere vrienden of vriendinnen, dan zou het zo’n vaart niet lopen. Maar nu, ze worden zo gemakkelijk meegenomen, en dan is er geen houden meer aan.

Het komt dus in het kort hierop neer, dat de „verkeerde” vrienden van de betreffende zoon of dochter, eigenlijk de schuld zijn, dat het met hun kind niet goed gaat. Want het kind zelf is zo kwaad nog niet.

Heel deze redenering, hoe begrijpelijk ook van het standpunt van de ouders bekeken, is in strijd met boven omschreven uitdrukking.

Want hoe komt men aan die verkeerde vrienden of vriendinnen? Men komt er aan, omdat men uiteindelijk zelf ook zo is. Ten deze geldt: Soort zoekt soort. Als de jongen of het meisje, waarover geklaagd wordt, zelf anders was dan dat de vrienden of vriendinnen zijn, dan zouden de vrienden of vriendinnen ook anders zijn.

Men zou dan het verkeerde gezelschap mijden en vlieden en er gauw van verlost wezen.

Ik weet niet, wie of dit allemaal lezen zullen, maar ik hoop wel dat een ieder die dit leest er een eerlijke toepassing voor zichzelf uit zal trekken.

Dat moeten de ouderen doen en ook de jongeren. Ouders, als u kinderen hebt, die niet wandelen zoals u dit graag zoudt zien, geeft daar dan niet de vrienden of vriendinnen van uw zoon of dochter de schuld van, maar bedenkt, dat uw zoon of dochter zelf net zo verkeerd is, als de vriend of vriendin, waar ze mee om gaan.

Jongens en meisjes, als jullie dit lezen en je hebt zulke vrienden of vriendinnen, maakt er dan een eind aan. Zeg de verkeerde vriendschap op en bekeer je tot de Heere. Dit is de enige oplossing die hier gegeven kan worden. Een andere is er niet. Als je op de ingeslagen weg voortgaat, de verkeerde namelijk, dan kan het niet anders dan verkeerd uitkomen.

In het bovenstaande ging het over vrienden van vlees en bloed. Doch er zijn ook nog andere vrienden, papieren namelijk. Dat zijn vrienden van papier. Ik bedoel dat heel letterlijk. Ik denk aan het boek. Boeken zijn ook vrienden. Met een kleine variatie op het aangehaalde gezegde, zou het dus ook zo gezegd kunnen worden: Zeg mij welke boeken ge leest, en ik zal u zeggen wie gij zijt.

Er zijn ontzaggelijk veel boeken in de wereld. Er zijn nog veel meer boeken dan mensen. Want indien er net zoveel boeken zouden zijn als mensen, dan zou uiteindelijk elk mens maar één boek hebben. En jullie weten allemaal dat iedereen wel meer dan één boek rijk is.

Er is veel verschil in de mensen, er is ook veel verschil in boeken. Er zijn kleine mensen en grote mensen, ontwikkelde en onontwikkelde mensen. Doch voor alle mensen zijn er boeken geschreven. Voor de kinderen tot voor de grijsaards toe.

Nu zijn er helaas maar weinig goede boeken. Die zijn er nooit zo veel geweest, maar ik geloof toch dat het getal goede boeken nog steeds meer afneemt, omdat er zo weinig goede schrijvers zijn. Er zijn ontzaggelijk veel verkeerde boeken. Boeken die misschien een bepaalde literaire waarde hebben, maar die qua inhoud, waardeloos zijn. Ja, waren ze nog maar waardeloos. Ze hebben een grote negatieve waarde, vanwege de slechte invloed die er van op de lezers uitgaat.

Een mens is wat hij leest, zo is wel eens gezegd. En dat is tot op zekere hoogte waar. Want er gaat van het boek een geweldige invloed uit. Een mens wordt door de inhoud meegevoerd. Als het verkeerde boeken zijn, altijd de verkeerde kant op.

Als men nu door het lezen van verkeerde boeken verkeerd beïnvloed is geworden, laat men daar dan ook niet alleen het boek de schuld van geven. Want het boven aangehaalde gezegde kan ook omgekeerd worden: Een mens leest, wat hij is. Dat wü zeggen: Een mens is van huis uit verkeerd. En daarom heeft het verkeerde zulk een geweldige aantrekkingskracht op hem. Het boek wat hem prikkelt, wordt verslonden. Men heeft er een honger naar. Doch men vergeet dat men er zich de dood aan eet. Dat doet men, helaas onbewust, met lust.

Zeg mij welke boeken gij leest, en ik zal u zeggen wie gij zijt. Ook hier moet waarschuwend de vinger op worden gestoken, tegen ouderen en jongeren.

Ouders, ziet er op toe, welke boeken uw kinderen lezen, m.a.w. wat hun vrienden zijn. Ik weet dat het ontzaggelijk moeilijk is, om dit allemaal na te gaan. Men kan met een vleselijke vriend moeilijk omgaan, zonder dat men dit te weten komt. Want die vleselijke vriend kan men ten slotte niet in z’n zak steken. Doch met een papieren vriend is dat anders. Die kan men zo heel gemakkelijk verbergen. Ziet er nochtans zo veel mogelijk biddend op toe, welke boeken uw kinderen lezen, en zoekt te weren uit huis en kast, wat zedeverwilderend en zielverwoestend is.

Jongens en meisjes, laat je hier ook waarschuwen door een oudere vriend en leest niet alles, wat je te lezen aangeboden wordt. Maar weert alle verkeerde boeken uit je omgeving. Haat ook ten deze niet alleen de rok, maar ook de mantel, die van het vlees besmet is.

Zeg mij welke boeken gij leest, en ik zal u zeggen wie gij zijt. Laat de bijbel uw vriend zijn. Dat is het beste boek. Ja wat zeg ik? De bijbel is een verzameling van boeken. In de bijbel draag je een schat van boeken met je mee. Want de bijbel bestaat uit 66 boeken. Grote en kleine, dikke en dunne boeken. Het zijn allemaal boeken geschreven door Hem, Die boven alle lof verheven is. Dat is door God Zelf. O, ik weet wel, natuurlijk, daar heeft Hij mensen voor gebruikt. Maar er staat toch in die bijbel: Al de Schrift is van God ingegeven …. 2 Tim. 3 : 16. Zó moeten jullie deze tekst lezen en niet zo als deze in de nieuwe vertaling staat: Elk van God in gegeven schriftwoord …. Want hier is al heel veel kwaad uit voortgekomen. Want als ik de tekst lees, zoals hij in de nieuwe vertaling is weergegeven, dan kan ik er heel gemakkelijk toe komen, om niet „heel de Schrift” als „van God ingegeven” te beschouwen. En dat gebeurt helaas maar al te veel. Men gaat dan de bijbel, het Woord van God, onder kritiek nemen, met als resultaat, dat men de ene bladzijde na de andere er uitscheurt, als niet van God, totdat men tenslotte weinig meer dan alleen de kaft heeft overgehouden.

Lees naast de bijbel, goede boeken, die op het woord van God gegrond zijn. Gelukkig zijn die er ook nog. Daar kan een goede invloed van uitgaan. Dat dit jullie geestelijke spijze zij.

Ach, ik weet dat een mens van nature daar geen behoefte aan heeft. Maar wat de mens van nature niet heeft, dat kan God geven. Vraag Hem daarom maar veel om een behoeftig hart. Hij heeft toch gezegd:


Opent uwen mond,
Eist van Mij vrijmoedig.
Op Mijn trouw verbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik zo gij ’t smeekt,
Mild en overvloedig.


Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie gij zijt. Mogen jullie nu zeggen:

Ik ben een vriend, ik ben een metgezel

Van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen,

En leven naar uw Goddelijk bevel.

O Heer, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!

Gij doet op aard aan alle schepselen wel;

Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!

Als je dit zeggen kunt, dan zeg je alle verkeerde vrienden vaarwel, zowel de vleselijke als de papieren. En: Wie alles verlaat om Zijnentwil, die ontvangt veelvoudig weder, hier in dit leven reeds … en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

Jullie aller vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.