+ Meer informatie

De Heilige Doop

3 minuten leestijd

Van een boek dat in de rubriek Profiel wordt besproken, geldt doorgaans dat de recensent de hoop uitspreekt dat vele lezers het zullen kopen en lezen.

Ditmaal zou ik het iets anders willen zeggen. Ik zou het een goede zaak vinden als iedere kerkenraad, die van de uitgave van het boek van dr. Procee over de kinderdoop kennisneemt, in elk geval één exemplaar bestelt om het voor de kerkenraadsleden beschikbaar te hebben, mocht men in de gemeente met discussie over dit onderwerp te maken krijgen. En aan welke kerkenraad of gemeente gaat dat in onze tijd voorbij?
Vanwaar deze introductie bij de aanbeveling van het boek van dr. Procee? Eerlijk is eerlijk: het is in zijn soort best een lijvig boekwerk geworden, bijna 400 pagina’s. Dat zal enerzijds een drempel kunnen betekenen voor wie gewend geraakt is aan het lezen van korte stukjes tekst of bijeengesprokkelde bloemlezingen. Anderzijds betekent het dus wel, dat wie zich – ook als ambtsdrager – in de materie van de kinderdoop wil verdiepen, hier een grondige studie met een schat aan Bijbels onderwijs kan vinden.
Het voorwoord dat de hersteld hervormde ds. J. Joppe bij dit boek schreef, verklaart hoe het tot het uitgeven ervan gekomen is. Hij maakte enkele jaren geleden niet alleen kennis met ds. Procee, maar ook met diens Engelstalige dissertatie over het onderwerp van de kinderdoop. Daarvan was hij zo onder de indruk, dat hij de eerste aanzet gaf tot een Nederlandse vertaling. Ds. Procee zegt daarvan in zijn eigen verantwoording, dat het om een verkorte versie gaat van het proefschrift waarop hij in 2010 aan een reformatorische universiteit in Florida (USA) promoveerde.
Dat we met dit boek een bewerkte dissertatie in handen hebben, theologisch doordacht en gewogen, zegt iets over de waarde ervan. Dat moge onderstreept worden als we de inhoudsopgave doorbladeren. Wilt u iets weten over de verhouding tussen werkverbond en genadeverbond? Met een bespreking van beiden zet het boek in. Vervolgens wordt geschreven over de aard en de waarde van de Heilige Doop als sacrament van het genadeverbond. Aparte aandacht is er voor de doop, die de Heere Jezus onderging, toen Johannes de Doper Hem onderdompelde in de Jordaan.

Het hart van het boek ligt mijns inziens in een uitgebreide analyse van het verschil tussen het baptisme en de reformatorische opvatting van verbond en doop. Daarbij wordt vanuit de grondtekst van het Nieuwe Testament ook ingegaan op de vraag of de doop in de Bijbel altijd plaats vond door onderdompeling.
Verder gaat de schrijver – naar aanleiding van Kuypers ideeën hierover - in op de relatie tussen doop en wedergeboorte. Er is een hoofdstuk gewijd aan de toepassing van het in de doop toegezegde heil. De zogeheten ‘doop met de Heilige Geest’ komt aan de orde. Twee hoofdstukken gaan in op praktische vragen rond het omgaan met verbondskinderen, waarbij ook op pastorale wijze wordt gesproken over vroeggestorven kinderen, in de lijn van paragraaf I.17 van de Dordtse Leerregels.
Het boek sluit af met een uitgebreide (53 pagina’s omvattende) bespreking van het klassieke doopsformulier.
Kortom: dr. Procee heeft ons met een handboek gediend, waarover ik nogmaals de hoop uitspreek dat het spoedig een plaats vindt in vele van onze kerkbibliotheken om zo ambtsdragers (en gemeenteleden) te helpen het Bijbelse, gereformeerde spoor vast te houden.

N.a.v. Ds. G.R. Procee, De Heilige Doop. Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2016, 367 blz., € 19,95. ISBN 978 94 6278 6394.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.