+ Meer informatie

Is een kwetsend zonde tegen Heilige Geest?

5 minuten leestijd

In een krantenartikel wordt op oneerbiedige wijze gebruik gemaakt van de Hemelvaart van Christus. Je mag iemand niet zomaar van de zonde tegen de Heilige Geest beschuldigen, maar als men zo bewust Gods naam lastert? Wees voorzichtig met je oordeel en blijf altijd voor iemand bidden.

 In een krant stond eens: "Geen excuus voor kwetsend artikel over Ajax." Om maar even enkele regels te citeren: „En Hemelvaart volgt, zinsnedes uit het Onze Vader worden toegepast op de trainer. Op een uiterst oneerbiedige wijze is gebruik gemaakt van de Hemelvaart van Christus, er wordt een loopje genomen met de eer van Goden met de heiligste zaken." Toen ik dit artikel had gelezen, vroeg ik me af of dit zondigen tegen de Heilige Geest is. Ik heb altijd geleerd dat men niet zomaar iemand met deze zonde mag bestempelen, want degene die zondigt tegen de Heilige Geest, zal het Koninkrijk Gods niet beërven. Maar in dit artikel is zó bewust Gods Maam gelasterd. Ik vind dit nog erger dan Gods Naam ij del gebruiken (dat klinkt zo verzachtend). Zoudt u hierop een antwoord willen geven, want eigenlijk dienen we dit aan God over te laten, want wij mogen niet (nieuwsgierig) graven in Gods raadsplan.
Een meisje van 17jaar

Als de kwetsende taal leest waarmee men heerlijke en heilige dingen als de hemelvaart gebruikt in de voetbalwereld, vraag je je af of dit misschien de lastering tegen de Geest is. Wellicht is het nuttig om eerst op deze zonde in te gaan. Voor het goede begrip is het ook nodig de lastering tegen de Geest te onderscheiden van het bedroeven van de Geest, het weerstaan van de Geest en het uitblussen van de Geest. Vaak spreekt men over de zonde tegen de Heilige Geest. Veelal bedoelt men dan echter de lastering tegen de Geest van God. Het bedroeven kunnen Gods kinderen doen als zij door zot geklap en gekkernij de Heilige Geest kwetsen (Ef 4:30). Het uitblussen gebeurt ook als christenen nalatig en slordig zijn in het gebruik van de genademiddelen (1 Thes. 5:19). Het weerstaan van de Heilige Geest doet in feite ieder die onder het Woord onbekeerd blijft (Hand. 7:51). Alleen van de lastering tegen de Geest geldt dat deze onvergeeflijk is.

Schriftgeleerden
Als we Matth. 12 lezen dan zien we waar we aan moeten denken bij de lastering tegen de Geest. De Joodse geestelijke leiders hebben zich al heel veel aan Jezus geërgerd. Als Hij dan nu zo'n groot wonder gedaan heeft dat velen gaan denken dat Hij wel eens de Messias zou kun nen zijn, komen de schriftgeleerden tot hun dwaze spotternij. Tegen beter weten in maken zij het werk van Jezus uit voor duivelswerk. Ze zeggen dat Hij Beëlzebul is, een overste van duivelen en dat Hij daarom de duivel uit de ongelukkige man kon werpen. In dit verband spreekt Jezus over de lastering tegen de Geest. Het is aangrijpend dat voor mensen die tot deze uiterste goddeloosheid komen, de genadedeur in dit leven reeds dicht is. Zij zullen nooit met berouw zich voor de Heere verootmoedigen. Zij blijven zeggen: "Wat kan mij het schelen". Dit maakt ook gelijk duidelijk dat wij altijd tegen mensen die tobben met deze vraag mogen zeggen dat zij het niet gedaan hebben. De duivel wil Gods kinderen daar maar al te graag brengen. Hij vindt het prachtig als zij wanhopig en moedeloos zijn en zo alle zicht op de Heere Jezus en Zijn verdiensten verliezen.

Verharding
Dit voorbeeld uit Matth. 12 maakt ons ook duidelijk dat mensen de lastering tegen de Geest doen na een proces van verharding. Het zijn mensen die wel weten van Gods Woord. Farizeeën en Schriftgeleerden zouden in onze tijd tot de gereformeerde gezindte behoren. Zij waren ernstig en verontwaardigd over moreel verval. Zij kenden de boodschap van Gods Woord. Het zijn geen Romeinen die tot deze zonde komen... Het zijn kerkmensen die ervoor open liggen. Hoe gevaarlijk als dat proces van verharding in ons leven gaande is. Dan is er de mogelijkheid dat we ook tot deze uiterste vorm van verharding komen... Weet je wat een garantie biedt dat het nooit zover zal komen in je leven? Dat is wedergeboorte. De Heere bewaart al Zijn kinderen voor dit verschrikkelijke kwaad. Schuil dan bij Hem, zoek Hem terwijl Hij te vinden is, rust niet voordat je mag weten dat je een kind van God bent en je weet dat al je zonden vergeven zijn. Het is te krijgen! De Heere zegt ook tegen jou: Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Blijkbaar is het hart van mensen zo door en door boos, zo vijandig tegen God, dat we tot deze dingen in staat zijn. Besef je dat het ook over jouw hart gaat! Hoe nodig is een grondige vernieuwing. Dat bereiken we niet door wat uiterlijke reformatie, maar daarvoor hebben we dringend behoefte aan de Heilige Geest in ons hart. Hij maakt ons heilig. Zou de Heere Zijn Geest niet willen geven aan hen die Hem daarom bidden (Luk. 11:13)?

Voorzichtig
We komen terug bij jouw vraag. Als mensen heel bewust, tegen beter weten in, veelal na een christelijke opvoeding, spotten met de Naam van de Heere Jezus, en Zijn werk voor duivelswerk uitmaken, dan vrezen we inderdaad dat zij de lastering tegen Gods Geest doen. Johannes schrijft in dit verband de aangrijpende woorden: "Er is een zonde tot de dood; voor dezelve zonde zeg ik niet dat hij zal bidden'(1 Joh. 5:16b). Je begrijpt dat wij ontzettend voorzichtig moeten zijn met dit oordeel. In twijfelgevallen moeten we in ieder geval wel voor iemand bidden. Toch staat het in de Bijbel! Blijkbaar is het mogelijk dat er een moment in het leven komt dat we mensen niet meer kunnen en mogen opdragen aan de Heere... Wat is ons leven toch ontzettend ernstig. Ik hoop dat je dat veel beseft en dicht bij de Heere zult leven. Dat geeft vrede en rust in je ziel, een blijdschap die de wereld niet kent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.