+ Meer informatie

TER OVERWEGING

8 minuten leestijd

ds. A.W. Vos (red.), Informatieboekje 2003 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2003, 288 blz. € 8,70.

Nog steeds spreekt men in de NGK over het ‘Informatieboekje’, maar gemeten aan het aantal bladzijden en de inhoud wordt het toch tijd om te overwegen om voortaan te spreken over het ‘ln-formatieboek’. Het tekent de eigen, volwassen positie die deze kerken in de loop van enkele decennia zijn gaan innemen in het brede palet van de gereformeerde gezindte. Ook dit jaar is er weer sprake van een voorzichtige groei, van enkele honderden leden. Er is daarbij sprake van een (voor hen) positief saldo voor wat betreft het grensverkeer met de CGK. Uit het jaaroverzicht blijkt dat men de onderlinge discussie (o.a. in het periodiek Opbouw) niet schuwt. Voor en tegen van de specifieke eigenheid van de gemeente Houten, gesprek over ‘de kloof en de brug’ (buiten én binnen de kerk!), het front met de jongere generatie, de middagdienst, de vragen die dat alles geeft voor de predikantenopleiding… het is voortdurend een zoeken naar een balans binnen de gereformeerde kaders. Dat allerlei bijzondere manieren om het evangelie bij de mens vandaag te brengen nog niet automatisch leiden tot blijvende zegen, blijkt óók: bij Amsterdam-Noord (een gemeente met een Amerikaanse achtergrond, die een aantal jaren geleden tot het kerkverband toetrad) ziet men dat de predikant zijn ‘werkzaamheden opgeschort’ heeft, terwijl even voor de verschijning van het informatieboekje te lezen was dat deze gemeente zal worden opgeheven. Eén ding trof me in het bijzonder: de oproep om bij vreugde én bij teleurstelling te blijven bij het evangelie (blz. 179).

Jan Berkhout, Pastoor van Volendam. Uitg. Kok Kampen 2003, 168 blz. € 14,90.

In dit boek doet de auteur - die bekend is geworden door de media-aandacht rond het drama van nieuwjaarsnacht 2001 in Volendam - verslag van zijn pastorale bevindingen, direct na deze ramp en in de jaren erna. Men wordt stil bij het lezen ervan. Natuurlijk rijzen er soms ‘ protestantse’ vragen, maar het is niet goed dit hier te stellen. Daar is het boek immers niet voor bedoeld. Eén ding dat mij trof, licht ik er uit: de pastoor signaleert een blinde vlek bij de overheden als het gaat om de waarde en noodzaak van de geestelijke begeleiding door de kerkelijke gemeenschappen voor de slachtoffers bij rampen als deze. Volgens mij slaat hij daar de spijker op de kop. Daar moet echt iets aan gedaan worden!

Bundel Schriftberijmingen met 19 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2003, € 5,90.

Bij Buijten & Schipperheijn is een nieuwe uitgave van de bundel Schriftberijmingen uitgegeven. De omslag is dit keer bruin. Achter de 40 reeds eerder bekende Schriftberijmingen zijn nu de 19 gezangen uit het Liedboek opgenomen die in art. 69 van de kerkorde ook waren vrijgegeven voor gebruik in de eredienst. Gemeenten die gebruik willen maken van alle gezangen die art. 69 toestaat, zullen blij zijn met het verschijnen van deze nieuwe bundel.

Dr. J. van Genderen, Kohlbrügge, Zijn betekenis en zijn invloed. Serie Apeldoornse Studies. Uitg. Theol. Universiteit Apeldoorn 2002, € 6,- (2 ex. voor € 10,-.)

In 1803 werd H.F. Kohlbrügge geboren.Twee eeuwen later is zijn invloed in kerk en theologie nog merkbaar. Over de betekenis en de invloed van Kohlbrügge heeft prof. Van Genderen deze Apeldoornse studie geschreven. Hij kon daarbij gebruik maken van de collectie ‘Houthoff-de Groot’, (sinds 1987 geschonken aan de bibliotheek van de TUA) waarin zeldzame werken van en over Kohlbrügge te vinden zijn. Na een beknopte biografische schets, komt al snel de betekenis van Kohlbrügge aan de orde. In een periode van veel moralistische prediking keerde Kohlbrügge radicaal terug naar de rechtvaardiging van de goddeloze. De zondaar heeft niets om op te bouwen, behalve de belofte van God dat Hij genadig zal zijn. Alle andere fundamenten moeten afgebroken worden omdat het schijn-zekerheden zijn.

Prof. Van Genderen laat zien dat Kohlbrügge niet aan bepaalde eenzijdigheden ontkomen is, met name als het gaat over het werk van de Heilige Geest in de gelovige. De betekenis van Kohlbrügge is niet zo breed als die van bijvoorbeeld Luther of Calvijn. Maar op het punt van de rechtvaardiging door het geloof alleen, behoort hij tot de kerkelijke klassieken die men slechts tot schade van zichzelf ongelezen kan laten. In kort bestek komen de geestverwanten van Kohlbrügge in beeld. Zo wordt duidelijk welke invloed Kohlbrügge in Nederland heeft gekregen. Niet alles is daarbij positief. De houding van Kohlbrügge tegenover de Afscheiding en zijn positie t.a.v. de Dordtse Leerregels worden kritisch beoordeeld.

Oikodomè, universiteitsblad van de TUA, jrg. VII no. 2, 2003. Uitg. Theol. Universiteit Apeldoorn, € 9,50 per jaargang van vier nummers.

Het inmiddels bekende universiteitsblad brengt een mix van onderwerpen. Een paar artikelen zijn luchtig en studentikoos, maar de hoofdmoot bestaat uit onderwerpen die dieper graven, zoals o.a. levensheiliging, toeleven naar de wederkomst, visie op occultisme en exorcisme. Er is ook een ‘In Memoriam’ gewijd aan prof.dr. J. de Vuyst.

dr. Jakob van Bruggen, Het kompas van het christendom. Ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel, uitg. Kok Kampen 2002, 236 blz. € 17,90.

De emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament van de Kampense Theol. Universiteit (Geref. Kerken vrijg.) herschreef twee eerdere boekjes en breidde de stof uit. Die twee eerdere boekjes zijn: Het lezen van de bijbel en Wie maakte de bijbel? Het resultaat mag er zijn: prof. Van Bruggen gaat wezenlijk in gesprek met zo velen - binnen en buiten de christelijke gemeente - die hun vraagtekens zetten bij de kracht, waarheid, betrouwbaarheid, innerlijke betekenis van de Heilige Schrift. Bij dat in gesprek zijn treft iedere keer weer de diepe ondertoon van eerbied voor datgene dat ons door bemiddeling van de Heilige Geest door de Here zelf in handen is gegeven. Daarvan wijkt hij geen duimbreed, maar tegelijk neemt hij de vragen die daaromheen rijzen uiterst serieus. Dat maakt het boek voor mijn besef zo waardevol.

In zeven hoofdstukken neemt de auteur ons mee in het veld: Het ontstaan van de bijbel; haar houdbaarheid; de vertaling; de geschiedenis; de profetie; het belijden, leven en hopen; de aanvechting. Telkens waakt hij ervoor om bij noodzakelijke detaillering niet de hoofdzaak uit het oog te verliezen. Zo vindt men bijv. in hoofdstuk één, daar waar het gaat om al die ingewikkelde vragen rond de afsluiting van de canon ineens de opmerking: ‘De bijbel (…) werd tot ons behoud geschreven, niet om als museum van alle ooit geschreven heilige Schriften te dienen.’ (blz. 65). En nog een voorbeeld (ik moet mij beperken): in het hoofdstuk dat de ‘slag’ moet maken van de Schrift naar ons hart, staat de diepe zin: ‘We ontkomen er niet aan: de winst voor eigen zekerheid, vreugde en hoop moet geboren worden door de weeën van de exegese’ (blz. 175). Een zin om met goud te omranden. Overtuig uzelf en lees.

F. van Holten, Langs het levenspad van John Bunyan. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2002, 100 blz. € 12,50.

De werken van John Bunyan worden nog altijd gelezen, zeker vanwege hun geestelijke bood-schap. In dit boek wordt de tijd en de plaats waar hij leefde en werkte voor het voetlicht gehaald. Het boek volgt Bunyan op zijn levensweg om zo (met deze achtergrond) zijn werken des te beter te kunnen verstaan. Het boek bestaat uit twee delen: een tekening van het leven van Bunyan én de beschrijving van een aantal herinneringen aan Bunyan. Daarbij kunt u denken aan de beschrijving van een aantal plaatsen in Londen en Bedford. Als laatste in dit deel worden de belangrijkste boeken van Bunyan opgesomd, en - ten dele - van een korte beschrijving voorzien. Het geheel wordt verlevendigd door vele platen en prenten.

J.J. Pols, N.M.C. Schiebaan-Boone, J. van der Wal, Als het anders gaat. Serie Praktisch & Pastoraal. Uitg. Groen Heerenveen 2003, 112 blz. € 12,50.

De zich gestaag uitbreidende serie ‘Praktisch & Pastoraal’ wil antwoorden zoeken en geven op allerlei levensvragen en -problemen. Deze keer heeft men gekozen voor allen die in gezins- of ander verband in aanraking komen met iemand die met grote psychische moeite leeft. Het zijn immers niet alleen de patiënten die lijden, maar ook hun ouders, hun echtgenoten/s, hun kinderen, de docenten van die kinderen, ouderlingen en diakenen, wijkteams enz. Het boekje geeft inzicht in diverse ziektebeelden en daaruit voortvloeiende gedragingen. Zij die het lezen (en dat zullen er, denk en hoop ik, velen zijn) zullen zich mede daardoor beter in staat voelen het contact met de doelgroep te onderhouden, zonder in nodeloze valkuilen terecht te komen.

Sarah Medina, Bij je doop. Uitg. Kok Kampen 2003, 61 blz. € 11,50.

Een schitterend uitgevoerd geboorte- of doopcadeau, met illustraties van Alexandra Steele-Mor-gan. Met gedichtjes, gebeden, bijbelteksten voor allerlei gelegenheden: doop, wakker worden, feestvieren, slapen, blij of verdrietig of boos zijn, ziekte enz. De citaten zijn uit een wijde kring van oude (o.a. Calvijn) en nieuwe (meest Engelse) schrijvers genomen. Ook zijn er bijdragen van kleine kinderen zelf. Bijbelcitaten komen uit de Groot Nieuws Bijbel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.