+ Meer informatie

Kiesrecht voor de vrouw in de kerk?

6 minuten leestijd

10.

Een besluit, dat ons waarschuwt.

Wij vechten niet tegen windmolens in de zaak van het kiesrecht voor de vrouw in de kerk. Ook niet in het uitspreken van de vrees, dat het voorgestelde kiesrecht de eerste stap is naar de vrouw in het ambt. Wij hebben de gronden voor die vrees genoemd naar aanleiding van de voorstellen met de daaraan verbonden toelichting op de laatste Generale Synode van onze kerken. Er is nog een andere zaak, die oorzaak geeft om te vrezen, nl. het laatste besluit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken ten aanzien van de vrouw in het ambt. Dit besluit waarschuwt ons. Deze waarschuwing ligt niet in de inhoud van het besluit zelf. Was het maar waar! Het is meer de waarschuwing, die tot ons komt van het gestrande schip. Om dus ons schip niet in dezelfde richting te laten varen, waardoor een stranding onvermijdelijk zal zijn. In het eerste artikel van 29 februari j.l. hebben we al iets opgemerkt over de gang van zaken in dit opzicht in de Gereformeerde Kerk. We schreven toen: „In 1968 blijkt duidelijk uit de bespreking ter synode, dat het niet lang zal duren of de ambten van diaken, ouderling en predikant, zij het met de nodige differentiatie in haar taak, zullen ook door vrouwen bekleed worden. Alleen nog wachten op de Gereformeerde Oekumenische Synode, die in augustus vergaderen zal. Merkwaardig: de Gereformeerde Oekumenische Synode kan de snelle pas van de Gereformeerden niet bijhouden”.

Het is inmiddels nog erger gebleken dan in deze woorden vermoed werd. Reeds kort daarop nam de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken een zgn. principe-besluit om de kerkelijke ambten voor vrouwen open te stellen.

Uiteraard kunnen we in dit artikel niet de gehele tekst van dit synode-besluit overnemen. Het is wel van belang te vermelden, dat de synode bij de overwegingen tot dit besluit teksten uit Gods Woord als 1 Korinthe 14 : 33-36 en 1 Timotheüs 2 : 11-15 verklaard heeft zonder te letten op de daar vermelde scheppingsordinantie. Zo worden deze Schriftgedeelten gebruikt niet om de vrouw in het ambt af te wijzen, maar tot vermaning aangaande de wijze van het optreden in het bijzondere ambt door de vrouw. In ieder geval besloot de synode na de overwegingen „op grond van de gebleken behoefte aan de dienst van de vrouw in het ambt voor de opbouw van de gemeente en in aanmerking genomen, dat er geen afdoende gronden aan bepaalde Schriftgedeelten vallen te ontlenen om in het algemeen aan de vrouw een plaats in de diverse ambten van de kerk te ontzeggen, de ambten voor de vrouw open te stellen en haar daarin een volwaardige plaats te verlenen met een voor haar geëigende taak”.

Dit besluit was een „principe-besluit”. Wat betekent dat? Dat het besluit niet aanstonds uitgevoerd kan worden! De zaak moet immers besproken worden in de Gereformeerde Oekumenische Synode, die in augustus in Lunteren samenkomt. Op die synode wordt ook over de vrouw in het ambt gesproken en de Gereformeerde Synode had eerder besloten om met een beslissing te wachten tot na de G.O.S. Echter de haast was zo groot in de Gereformeerde Kerken, dat het niet mogelijk was om te wachten! Eén van de vrouwelijke(!) deputaten in deze zaak heeft verklaard, dat onder de vrouwen in de Gereformeerde Kerken een grote bereidheid is om aktief deel te nemen aan de dienst van de kerk in onze tijd. En wegens die bereidheid moest de pas zozeer versneld worden, dat de gepaste achting voor de Geref. Oekumenische Synode geheel uit het oog verloren werd. Immers: het hek is na zo’n besluit van de dam! Het woord principebesluit duidt op een vergulde pil. Het besluit mag pas uitgevoerd worden als de diskussies op de G.O.S. geen aanleiding geven om dit besluit op te schorten. Hoe zal dit echter ooit kunnen?

Een feit is: de weg naar de vrouw in het ambt is vrij in de Gereformeerde Kerken. Reeds zijn in enkele gemeenten vrouwelijke ambtsdragers gekozen. Haar namen zijn al bekendgemaakt onder het kerknieuws van de christelijke pers. Ze kunnen pas bevestigd worden in september. Het is niet te miskennen, dat we in onze tijd verrassingen beleven. Helaas echter heeft de grote „men” op het kerkelijk erf geen oog voor het bijzonder verval en drijft de christelijke pers veelal met deze stroom mee.

Nu gaat het er ons niet om breed in te gaan op deze wonderlijke gang van zaken. Zelfs voorstanders van de vrouw in het ambt in de Hervormde Kerk hebben hun verwondering uitgesproken over deze vreemde houding tegenover de Geref. Oekum. Synode. Uit alles blijkt de vrees van de Gereformeerde Kerken om toch vooral niet achterlijk genoemd te worden. Tegen zo’n soort vrees wordt meestal niet zo erg gesproken, omdat deze meer overeenkomt met de geest van deze tijd. Wij voor ons houden het dan liever met hen, die vrezen voor het verval van God en Zijn Woord en voor het opzij zetten van de inzettingen des Heeren.

Hebben wij dan iets met dit besluit te maken? Kunnen wij niet rustig onze weg gaan zonder dat we eindigen op de wijze van dit besluit? Dit laatste zou mogelijk zijn, maar in de praktijk is dit overigens wel zeer bedenkelijk.

Wij weten wel, dat we niet op een eiland leven binnen onze eigen kerken. En het is zeer merkwaardig, dat zij, die dit ook in het geheel niet wensen ten aanzien van de Gereformeerde Kerken, steeds maar verzekeren, dat wij bij het nemen van besluiten bij ons niet moeten zien naar wat er bij anderen van terecht komt. Bovendien kan ieder weten, dat op de komende Gereformeerde Oekumenische Synode een rapport zal dienen, waarin tegen vrouwelijke diakenen geen bezwaar wordt gemaakt, maar aanbevolen wordt de toelating van de vrouw tot de andere ambten nader te bestuderen. In de pers is er uitvoerig over geschreven. Onze kerken hebben met de Gereformeerde Kerken afgevaardigden op bedoelde synode. Is er dan niet alle reden om te vrezen?

Laten we ons dan waarschuwen door dit gestrande schip. Niet om als een farizeër boven hen te gaan staan, maar om in ootmoed én voor hen én voor onszelf te vragen om de koers naar Gods Woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.