+ Meer informatie

DE NAMEN VAN DE MIDDELAAR (2)

4 minuten leestijd

77

Jezus, dat is Zaligmaker!

Zo wordt de Middelaar niet maar alleen genoemd, maar Hij is het. Hij heeft dit bewezen te zijn in Zijn vernedering, in welke staat Hij al de zondeschuld, al de straffen naar het rechtvaardig oordeel Gods, zowel tijdelijke als eeuwige straffen, voor al de Zijnen op Zich heeft genomen om de eeuwige verzoening door voldoening aan het recht Gods en de volkomen verlossing aan te brengen. Daartoe is Jezus tot zonde gemaakt, opdat Zijn volk zou worden rechtvaardigheid Gods in Hem!

Er is geen andere Naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, dan Zijn Naam.

Jezus, dat is Zaligmaker.

En dit heeft Hij niet alleen bewezen te zijn in de staat van Zijn diepe vernedering, maar ook in de staat Zijner verhoging!

Allereerst in Zijn opstanding.

Door Zijn opstanding heeft Hij de dood overwonnen, zo belijdt onze Heidelberger.

Jezus heeft daardoor „het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht”, zo lezen we in 2 Tim. 1 : 10. En tot dit leven, het nieuwe leven, brengt Hij zondaren door de kracht van Zijn Woord en Geest en wel door de daad der wedergeboorte (Efeze 2). Hierin openbaart zich de kracht van Zijn opstanding (Ef. 1).

Door Zijn lijden en sterven heeft Jezus als Zaligmaker de Geest verworven, want de Heilige Geest kon niet eerder komen om het Middelaarswerk van Christus toe te passen, dan wanneer eerst de Middelaar is verheerlijkt geworden, Johannes 7 : 39.

Daartoe moest Christus ook ten hemel varen. Als Zaligmaker heeft Jezus ook verworven voor Zijn volk het recht tot de hemel. De hemel was door de zonde gesloten. Er was geen toegang en ingang mogelijk van de zijde van de mens. Zij zou alleen mogelijk zijn, indien er voor de zonde-schuld betaald zou worden aan de Goddelijke gerechtigheid door dadelijke gehoorzaamheid (vervulling van de wet) en door lijdelijke gehoorzaamheid (verzoening van de schuld en het wegdragen van de straf der zonde).

Dit alles was zo kennelijk afgebeeld en afgeschaduwd in het Oude Verbond, in de inrichting en dienst van de tabernakel. Het witte linnen, waardoor de voorhof was afgepaald, sprak van de heiligheid en rechtvaardigheid Gods en dat er zonder meer geen toenadering mogelijk was. Zo ook niet binnen het voorhof tot het Heilige en het Heilige der heiligen. Het kon alleen door tussenkomst van de priesterbediening en door het offer, door het bloed. Bijzonder bleek dit op de grote Verzoendag, wanneer de Hogepriester met het bloed van de geslachte bok inging door het voorhangsel en slechts éénmaal per jaar. Maar na deze dienst der verzoening viel het voorhangsel weer dicht.

De schaduwdienst kon zelf niet de verzoening aanbrengen, noch priester, noch dierenoffer. Maar nu is Jezus met Zijn eigen dierbaar bloed ingegaan door het binnenste voorhangsel, d.i. Zijn vlees, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.

U kunt zeker wel de brief noemen, waarin de apostel zo schoon dit alles beschrijft en verklaart?

Jezus, dit is Zaligmaker!

Hij heeft de hemelpoort ontsloten….. door recht. Welke psalmen kunt u opnoemen, die daarvan profetisch spreken?

Maar Hij doet ook zondaren binnengaan en geeft hun een geopende toegang tot de troon der genade om daar te smaken Gods genade, goedheid, liefde en trouw. Alleen echter in de weg der ontdekking en ontgronding van alle eigen werk en eigen gerechtigheid, die voor God niet kan gelden.

Zonder wedergeboorte zal niemand het Koninkrijk der hemelen kunnen ingaan, naar Jezus’ eigen woord! Smeken we toch om die toepassende weldaad! En na ontvangen genade u, die door Gods Geest waarlijk heilbegerig zijt gemaakt, om doorbreking van het geloof om nader die heilgeheimen te mogen kennen en beleven, namelijk, dat Jezus is Zaligmaker, de „verse en levende weg, welke Hij ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees”, Hebr. 10 : 20.

Zo roept Hij de vermoeiden en beladenen vanwege hun zondelast toe: „Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven!”

D.V. in een volgende les: dat Jezus is Zaligmaker, ook in Zijn zitten ter rechterhand Gods.

Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.