+ Meer informatie

TER OVERWEGING

6 minuten leestijd

Dr. DJ. Steensma, Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning. Uitg. Boekencentrurri, Zoetermeer. 371 blz. f 55,-.

Op deze ‘theologisch-ethische bezinning’ promoveerde de auteur aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, een onderwerp waaraan met name heden ten dage actualiteit niet ontzegd kan worden. Actualiteit niet in die zin dat er een dun schijfje modieuze hedendaagsheid in is verwerkt waarin de mens wordt verwezen naar zich zelf in vervreemding van God en Zijn Woord. Deze dissertatie is integendeel actueel omdat steeds weer verwezen wordt naar Gods Woord. Bij alle ontwikkelingen en alle verwikkelingen die breed worden behandeld, is de doorgaande lijn de actualiteit die constant is en blijft: Gods Woord en Zijn gebod, Zijn eer en Koninkrijk. Ook al zal niet ieder deze constante herkennen en erkennen in blijvende actualiteit, dr. Steensma is niet ‘iemand die geen twijfel in zijn denken toelaat’ (waarmee een recensent deze ‘bezinning’ in feite aan de kant schoof!). Hij heeft oog voor het complexe ook in het omgaan van ouders en kinderen binnen het gezin. In een niet atlatend beroep op de Schrift wil hij bij alle variatie in visie en situatie ouders en kinderen dienen met zijn bezinning. De lezing van dit bepaald niet gemakkelijk door te werken boek deed de wens opkomen deze dienst te versterken door een kortere, om zo te zeggen: populaire uitgave ervan beschikbaar te stellen. ‘Ouders en kinderen’, wie heeft er niet mee te maken? Zeker ambtsdragers op huisbezoek niet!

Dr. J. van Genderen en ds. J.H. Velema (red.), Vorming en verdieping. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. 153 blz. f 24,-.

Ter gelegenheid van het vijfentwintig jaar bestaan van de Commissie die in de jaren zestig in onze kerken startte met het organiseren van het ‘Vormingswerk’, is dit boek versehenen dat een bundel artikelen bevat die door de docenten zijn geschreven over een ‘onderwerp dat zij in een cursusjaar behandeld hebben’ (7). Ds. Boersma schreef over ‘Het lijden in het Oude Testament’, dr. Van Genderen over ‘Invloedrijke theologen - vroeger en nu? (Calvijn, Barth, Berkhof, Kuitert), dr. Van’t Spijker over ‘Kerkrecht en gemeenteopbouw’, drs. Steenbergen over ‘Doop, kinderdoop, Geestesdoop’, ds. Velema over ‘Occultisme’, prof. Velema over ‘Jezus, de enige weg?’ en drs. Joh. Vuyk over ‘Marnix en de Psalmen’. Het is de moeite waard van deze uitgave kennis te nemen. De ruimte ontbreekt om uitvoerig over elk artikel informatie te geven. Neem en lees zelf!

Prof.dr. J. van Genderen, Oriëntatie in de dogma-geschiedenis. Serie Theologie in Reformatorisch Perspectief. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1996. 212 blz. f 37, 50.

Dit boek voorziet in een behoefte. Wil men: het vult een gat in de markt. Helemaal aan het begin van deze eeuw is er een uiterst bescheiden boek over de dogmageschiedenis versehenen in onze taal.

Prof. Van Genderen heeft de jaren van zijn emeritaat gebruikt om stof die hij verzameld had, in dit boek te publiceren. Hij heeft het boek bijgewerkt met de meest recente literatuur (dus van dit jaar). Hij begint met een hoofdstuk over de betekenis van het dogma en het belang van de dogmageschiedenis. Daarna wordt de verhouding van canon en geloofsbelijdenis besproken. Dan komen de dogmata aan de orde: de triniteit, de christologie, de leer van zonde en genade, de leer van het Woord, de kerk en de sacramenten, de leer van de heilsweg, het dogma in het nieuwere roomskatholicisme en tenslotte; het dogma in het nieuwere protestantisme en in de oecumene.

Het boek is dus thematisch opgezet. Binnen elk thema zijn drie perioden te onderscheiden: de Oude Kerk, de Middeleeuwen (voorzover van belang), en de Reformatie en de reactie daarop in de Roomse Kerk. Ook de dogmata die in de 19e en in de 20e eeuw zijn afgekondigd, worden besproken. Prof. Van Genderen heeft de vorming en de ontwikkeling nauwkeurig op een rij gezet, met namen van personen, concilies en jaartallen. Er zit in dit boek een geweldige hoeveelheid feitenmateriaal. De lezer kan er zijn winst mee doen. Op de innernlijke samenhang van leerstukken wordt gewezen. De beide laatste hoofdstukken tekenen de ontwikkelingen in onze eeuw, zowel in het protestantisme als in het rooms-katholicisme.

Per hoofdstuk worden thematische studies genoemd, terwijl aan het begin van het boek handboeken die de hele geschiedenis overzien, ter sprake worden gebracht.

Ik waardeer de precisie van het overzicht, de beperking tot de hoofdlijnen, en de schat aan informatie die we in dit boek ontvangen. Voor het belangstellende gemeentelid is het boek goed leesbaar en bruikbaar. Er staan passages in kleine letter, die men kan overslaan als men de gang van het betoog wil vasthouden.

Aan tal van theologische opleidingen, maar ook aan belangstellende gemeenteleden heeft prof. Van Genderen een dienst bewezen, waarvoor we hem erkentelijk zijn.

Een aanbeveling is eigenlijk overbodig, want het boek beveelt zichzelf aan. Die conclusie trekt men pas als men het boek bestudeerd heeft. Vandaar toch een hartelijke aanbeveling.

M.R. van den Berg, (Niet) ter wille van Israël. Een uitleg van Jesaja 40-55. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. 160 blz. f 24, 90.

Dit is een verhalend commentaar op de hoofdstukken van Jesaja’s troostboek. Hier en daar zou men de schrijver in de rede willen vallen met een vraag of een bezwaar willen inbrengen. Het is een verhelderende toelichting.

M.R. van den Berg, Het eerste boek Samuël. Deel 2: hoofdstuk 16-31. Van koeienjongen tot voortvluchtige messias. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. 136 blz. f 33, 50.

Dit boek bevat de zondagavondlezingen van ds. Van den Berg in de EO-rubriek De Bijbel open. Evenals andere delen: helder, met een praktische toepassing, soms wat op de populaire toer.

Collin Chapman, Kruis en halve maan. De uitdaging van de islam. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. 319 blz. f 38, 50.

Dit is een prachtig boek. Het bespreekt duidelijk de verschillen tussen de islam en het christelijke geloof. De schrijver is een leraar/instructeur! Voor het contact met mohammedanen is dit boek onmisbaar. Het bevreemdde me dat er bij de Nederlandse literatuur boeken worden genoemd, die een heel ander standpunt huldigen dan we in dit boek vinden.

Niek Tramper, Wegen wijzen naar het Woord. Handreiking voor ontdekkings-bijbelkringen. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 1996. 70 blz. f 13, 50.

Dit boekje helpt bij het opzetten van bijbelkringen voor hen die belangstelling hebben voor het Evangelie, maar zelf nog niet geloven. Het is een praktisch hulpmiddel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.