+ Meer informatie

Ter overweging

5 minuten leestijd

Drs. K. Exalto, In het rechte spoor. Inleiding tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 117 blz. Kampen 1987.

De schrijver, emerituspredikant van de Nederlandse Hervormde Kerk, heeft een vruchtbare pen. In deze zelfde reeks schreef hij al een boekje over de Catechismus (1979). Nu is de NGB aan de beurt. Ik verwacht dat de Dordtse Leerregels ook nog wel behandeld zullen worden. Dit boekje combineert het verschaffen van historische gegevens met een globaal overzicht van de inhoud van de NGB èn een bespreking van de voornaamste dogmatische punten. Dat steeds naar andere reformatorische belijdenissen wordt verwezen ter vergelijking, vind ik een winstpunt. De schrijver kiest duidelijk positie, bijvoorbeeld ten aanzien van hen die de natuurlijke Godskennis afwijzen (blz. 64). Hij beargumenteert zijn standpunt helder! Ik vind het een kostelijk en leerzaam boekje, dat ik in veler handen wens. Wie de NGB wil leren kennen in oorsprong en inhoud, heeft hier een goede gids.

Drs. E.G. Hoekstra e.a.. Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederlandse kerken en religieuze groeperingen. 279 blz., f. 58,50. Kampen z.j.

Dit boek is een waardevolle gids op het gebied van kerken, vrije gemeenten, godsdienstige stromingen en niet-christelijke godsdiensten. Men vindt over elk onderwerp wel wat, over enkele onderwerpen zeer veel. Ik heb wel enige kritische bedenkingen. In „Kerk en theologie” van september 1987 heeft prof. Bronkhorst op tal van oneffenheden, soms op aperte onjuistheden gewezen. Zelf wijs ik op het volgende: De Hogeschool is in 1919 en niet in 1914 (blz. 46) in Apeldoorn gevestigd. Op bladzijde 221 komt ds. M. Pronk opnieuw ter sprake. Dan worden feiten omtrent zijn predikantschap vermeld, die men al op bladzijde 78 had verwacht. Het is mij niet duidelijk waarom het grootste deel van de bespreking van het protestantisme aan Taizé moet zijn gewijd. Bij de literatuur over de islam ontbreekt het bekende boek waarvan dr. Waardenburg redacteur is. Wanneer de „Vrije Christelijke Gereformeerde Kerk” in Katwijk is ontstaan blijft onbekend, ofschoon over de reden van ontstaan allerlei details worden vermeld (blz. 81). Ik heb niet kunnen nagaan welke eisen de redacteuren zichzelf hebben gesteld bij de bespreking van een gemeente, groepering of godsdienst. Een belangrijke informatiebron, waarvan de waarde aanzienlijk groter had kunnen zijn, als men met groter nauwkeurigheid de behandelde namen had ter hand genomen. Wie er van wil weten, ga aan dit boek niet voorbij.

Dr. J. de Bruijn (red.). Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940. Passagereeks. 313 blz., f. 35,—. Amsterdam 1987.

Dit boek biedt wat de titel belooft. Het protestants-christelijke leven in Nederland in de jaren 1880-1940 wordt beschreven. De politiek, met alle hoofd- en nevenstromin-gen, de dissidenten, SGP, ARP en CHU komen aan bod. Werkgevers- en werknemersorganisaties, economische opvattingen worden beschreven; de positie van de vrouw en de publikaties daarover, het denken over oorlog en vrede - al deze onderwerpen komen aan de orde. Het meest interessant vond ik de bijdrage van dr. J. Zijlstra en van dr. J. Verkuyl, die beiden over de grens van 1940 heengaan. Informatief zijn hun bijdragen omdat ze het laatste deel van de beschreven periode persoonlijk hebben meegemaakt. Het stuk van dr. Brinkman over de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en het sociale vraagstuk voor de theologie viel me tegen. Dr. Puchinger beschrijft - in een schets - kerkelijke momenten en personen! Wie van biografie houdt, vindt er iets, wie meer verlangt, komt te kort. Een interessante bundel, die in tal van artikelen toch meer diepte zou moeten vertonen! Als eerste aanzet de moeite waard, maar er blijft juist van dit land een stuk over dat ook met deze bundel nog niet in kaart is gebracht.

J. Stellingwerf, Dr. Abraham Kuyper en de Vrije Universiteit. 365 blz., f. 37,50. Kampen 1987.

Dit is een voornaam uitgegeven boek. De auteur is bibliothecaris geweest van de VU. Het is geschreven in opdracht van het college van bestuur van de VU. De relatie Kuyper en de VU is de rode draad die door heel het boek loopt. Bekende, maar ook onbekende biografische gegevens worden onder het gezichtspunt aangereikt. Vooral het hoofdstuk over Kuypers reis naar Amerika bevat - voor mij althans - tal van onbekende details. Er staan veel foto’s in dit boek. Toch ben ik niet onverdeeld gelukkig met de inhoud. Het is geschreven met antipathie tegen Kuyper. Diens fouten, falen en zwakheden (niet het minst op financieel terrein) komen telkens weer, soms breed aan de orde! Ik heb de indruk dat deze psychologische belichting voor de auteur het nieuwe in zijn boek is. Opvallend bijvoorbeeld dat Kuypers wereldbeschouwing vooral als romatiek wordt aangeduid. Het idealisme had hier evenzeer genoemd moeten worden! Een boek dat mij heeft geboeid en dat toch geen prettige indruk nalaat. Zal het beloofde tweede deel duidelijk maken, waarom de schrijver déze toonzetting heeft gekozen? Dan komt aan de orde, hoe de schrijver de ontwikkelingen aan de VU beoordeelt. Eigenlijk is dit eerste deel zonder dat tweede niet goed te taxeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.