+ Meer informatie

Zelfoverschatting en hoogmoed

6 minuten leestijd

„Door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij vermogen voor u verkregen..." Ezechiel 28:4

In het verband van dit Woord gaat het over Tyrus. Dat was in de oudheid de handelsstad van de Feniciërs. Een stad op een soort landengte, als een vooruit geschoven post midden in de zee gelegen. Het was een behoorlijk versterkte plaats met maar liefst twee havens. Ezechiël laat in verscheidene hoofdstukken zien hoe belangrijk deze oude handelsstad was. Een bloeitijd beleefde zij onder het bewind van Chiram I, de vriend van David en Salomo, aan wie hij cederen, timmerlieden en steenhouwers zond. In de toenmalige wereldpolitiek vervulde Tyrus een geweldige rol. Het was de stuwende kracht in de Palestijnse volkenbond tegen de wereldveroveraar Nebukadnezar. Met grote macht dwong het de omliggende staten lid te worden in de coalitie tegen Babel. Ook Juda werd in die politiek meegesleept en het werd voor dit kleine land noodlottig. Wanneer u de twee voorgaande hoofdstukken eens rustig naleest, zal het u verbazen welk een weelde, welk een grootheid Tyrus verkreeg... Geen wonder, zouden wij zeggen, dat het aan eigenwaan ging lijden. De overmoed leidde het op gevaarlijke wegen en het duurt niet lang of de profeten kondigen deze stad de ondergang aan. Hier wordt met name de vorst van Tyrus toegesproken. Zijn ondergang is nabij. Dat is vanzelfsprekend, want als het schip van staat zal vergaan, dan zal de vorst van Tyrus het vege lijf niet kunnen redden. Bovendien was deze vorst de meest verantwoordelijke persoon.

Op welke manier was Tyrus zo groot geworden? Wat verbeeldde die koning zich wel? Zelfvergoding was de zonde die hem ten laste wordt gelegd. Omdat Tyrus de zeeën en de wereldmachten beheerste, gevoelde hij zich van niets en niemand afhankelijk. De ligging van Tyrus —een onneembare vesting op een rotseiland— kon gemakkelijk doen denken aan een ongenaakbare godenwoning, waar de oppergod op zijn zetel troonde en doen kon wat hij wilde. Het hart van de koning snoeft; Ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën. Maar de profeet spreekt in bijtende ironie: u bent maar een mens. U bent geen God. Gij stelt uw hart als Gods hart... Waarin komt nu deze overmoed openbaar? ledere zonde komt in bepaalde concrete overtredingen voor de dag. Wel, Tyrus' zonde verdicht zich in wijsheid en verstand. Het heeft zijn vermogen bij elkaar gesleept door "wijsheid en verstand". Een andere vertaling luidt:,,door uw wijsheid en behendigheid hebt ge rijkdommen verworven" en dat treft de juiste toon. Het is hier immers niet de schone eigenschap om de natuur en het menselijk samenleven te doorschouwen, te ordenen en te beheersen. Welnee — hoe worden wereldmachten groot? Door roof en geweld; door sluwheid en list. Ga in dat verband de wereldgeschiedenis maar eens na. De groten der wereld binden zich aan geen enkele norm. De vreze des Heeren is niet voor hun ogen. Mateloze zelfoverschatting en hoogmoed zijn de fundamenten waarop zij leven. Zij zijn van mening dat hun succes niet aan God, maar aan eigen wijsheid en inzicht, en dus per slot van rekening aan henzelf te danken is. Wat is het een lange rij: Nebukadnezar, Ahasveros, Alexander de Grote, Augustus van Rome, Napoleon...

Vergeet u intussen Adam niet? Dat bent uzelf. Geheel de wereld juicht u toe, wanneer het u gelukt met uw eigen hand de macht van kennis en bezit tot u te trekken. Maar de Schrift komt u daarin tegen. Want niet de mateloosheid en grenzeloosheid van uw kunnen en weten wordt geprezen. Het komt op het rechte beginsel van de wijsheid aan. Er staat er één boven u in het Woord en in Zijn wet. Hij bezit alleen de macht. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij alleen houdt de teugels van het wereldbewind in stevige handen. Dat moet u telkens opnieuw weer goed weten. Wie dit vergeet moge worden toegejuicht en nagelopen, hij moge nog zo hoog aan de top komen als wij maar denken, voor het oog van de Heere onze God is hij enkel en alleen een grote dwaas. Want de wijsheid der wereld is dwaasheid bij God. De dwazen zeggen in hun hart: er is geen God. Zij staan op tegen de inzettingen des Heeren. Zij spreken dwaasheid, om dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstigen drank te doen ontbreken. Zij vergaderen rijkdom, doch niet met recht. Zij spotten over de rechtvaardigen. En in dit alles is een gedrevenheid, een actie boven alle maat. Intussen een drijven naar het gericht. Want God plaatst het onder het oordeel. Wat is er ten slotte overgebleven van Babylonië, Medië, Perzië, Frankrijk en het trotse Albion?

Hlet blijft inmiddels niet in de schema's van de wereldhistorie staan. Het komt vlak bij ons, wanneer wij naast Tyrus de beeltenis plaatsen van de rijke dwaas. Tyrus zonk weg in het stof van de eeuwen. Er is zelfs geen herinnering meer over. Spottender kon de profeet het niet zeggen: Tyrus wordt een droogplaats voor netten, midden in de zee. Een profetie die letterlijk is vervuld. Maar wat heeft de Heere Jezus gezegd van de dwaas uit Lucas? ,,In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?" Alzo is het met dien, die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. De wijsheid uit ons is horizontaal. Zij doet alles om zich in het leven te houden. Geld en goed, kennis en kunde stopt zij in haar schatkamers. En op die manier poogt ze zich te handhaven voor God. De wijsheid van God daalt uit de hemelen neer. Ze is onder ons geweest in de gedaante van Christus. Ze is nog onder ons door Woord en Geest. Maar zij verschijnt arm en nederig in zichzelf. De wijsheid zet een klem en een rem op uw streven om groot in de wereld te worden, maar ze vuurt u wel aan om van het uwe te delen aan anderen. Het is het leven in gedurige gehoorzaamheid aan Christus. Uit de hemel kwam die wonderbare wijsheid. Uit de hemel moet het ook komen in ons hart. Die wijsheid van boven staat haaks op de onze. De hemelse wijsheid doodt de uwe al meer. Ze maakt het geslotene van uzelf open. En bovendien: ze maakt het harde binnen in u teer en zacht. <1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.