+ Meer informatie

Een bladzijde voor en van onze jeugd

Van acht tot zestien

5 minuten leestijd

Een praatje vooraf.

Zo luitjes, hier zijn we dan weer. Jullie hebben natuurlijk de vorige keer wel in „Daniël" gezocht naar de nieuwe vragen, maar ze niet gevonden. Er stond wel een stuk in voor onze knapen, maar dat was meer voor de verenigingen. Dit was een bijbelse schets over 1 Sam.; in „Daniël" zullen jullie wel meer van die schetsen kunnen gaan lezen: deze zijn erg leerzaam en worden door de penningmeester van ons Landelijk Verband geschreven.

Ik heb m'n pen in de vakantie maar wat rust gegund; maar stil heb ik niet gezeten. Ik heb goed nieuws voor jullie.

Hebben jullie gelezen wat er boven deze bladzijde staat; ja, lees het nog maar eens: Van acht tot zestieen, een bladzijde voor en van onze jeugd. Wij hebben van de redactie van „Daniël" een hele pagina gekregen om te vullen. Deze pagina is dus voor alle jongens en alle meisjes van acht tot zestien jaar.

Nu is het niet de bedoeling, dat ik alleen deze bladzijde iedere week volschrijf; neen, jullie moeten me daarbij helpen. Iedere jongen en elk meisje mag mij iets sturen. Als het geschikt is, dan plaatsen wij het.

Wat kan je nu opsturen? Nu, ik zal eens wat opnoemen, opstellen over: „De plaats, waar we wonen"; je behoeft dus niet persé op een K.V. of een M.V. te gaan. Als de plaats waar jullie wonen natuurlijk nog niet geplaatst is; die het eerst komt,

gaat het eerst weg. Van ds. Hegeman hoorde ik, dat in Canada en Noord-Amerika ook jongens en meisjes wonen, die „Daniël" lezen; zij doen natuurlijk ook mee en zij kunnen ons ook eens wat van hun scholen en vrienden vertellen.

Ook mogen jullie me vrije opstellen sturen over iets wat jezelf mee gemaakt hebt of een opstel uit de Vaderlandse of Kerkgeschiedenis.

Ook een gedicht kan je opsturen, zelf gemaakt of één dat je erg mooi vindt. Nu jongelui, je kunt aan de slag. Ik hoop, dat er velen mee gaan doen.

Wie heeft er iets te vragen?

Ook dit is iets voor jullie. Als je jong bent, loop je dikwijls met veel vragen rond. Je hebt soms moeilijkheden op school; vraag het dan maar, dan kunnen we er met elkaar eens over praten.

Onze knapenverenigingen.

Het nieuwe jaar begint al goed, want ik mag al weer een nieuwe vereniging welkom heten in ons L.V. In Utrecht is opgericht de K.V. „Jonathan" met reeds 30 leden. Hartelijk welkom vrienden. Ik hoop, dat de Heere jullie gezondheid en kracht mag geven om dit werk te blijven doen. Wat zou het groot zijn, als je op je K.V. de Heere zou mogen vinden. Jullie lezen „Daniël" toch allemaal?

Op woensdag 13 januari zijn er twee verenigingen jarig geweest.. De K.V. „Samuël" in Lisse is 14 jaar en de K.V. „Jozef" ia Rotterdam-Zuid is 1 jaar geworden. Hartelijk gefeliciteerd!

Hier zijn de antwoorden op de 3e serie vragen.

1. Kaïn, Abel, Seth. 2. Henoch, Elia. 3. Terah, Nahor of Haran, Saraï, Lot, Isaak of Ismaël. 4. Edomieten, Ammonieten, Moabieten e.a.

5. Heilige der Heilige met de ark. Heilige met gouden kandelaar, tafel der toonbroden en reukofferaltaar. Voorhof met brandofferaltaar en wasvat. 6. Jonathan, Abinadab, Malchisua, Isboseth. 7. Deze vraag had iedereen goed. 8. Hand. 7 : 58, bij de steniging van Stefanus. 9. Salamis, Pafos, Perge, Antochië, Lystre, Iconium en Derbe. 10. Johannes naar Patmos. 11. Polycarpus. 12. Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus. 13. Catechismus, Ned. Geloofsbelijdenis, 5 art. tegen de Remonstranten. 14. Petrus Datheen. 15. Arminius en Gomarus. 16. G. van Amstel, G. van Velzen, H. van Woerden e.a. 17. Johan van Oldenbarnevelt, Jan de Witt e.a. 13. Amalia van Solms. 19. Lodewijk Napoleon. 20. 1650—1672 en 1702—1747.

Zo. hebben jullie de antwoorden vergeleken? En alles goed? Ja. dat zou je wel eens precies willen weten; maar ik zeg lekker niet hoeveel punten je al hebt. Dat hoor je pas na de laatste serie. Ik vind het wel erg jammer, dat er weer 9 de moed hebben opgegeven. Gelukkig zijn er ook een paar nieuwelingen bijgekomen. Zeg, weet je al, dat de vijf besten een mooi boek krijgen? Ik ben te weten gekomen, dat sommigen het te veel vragen vinden; daarom stel ik er nu maar tien, dan krijg je voor ieder goed antwoord tien punten in plaats van vijf. Afgesproken? Nu weer allemaal mee doen, hoor!!!

De nieuwe vragen:

1. Wat gebeurde op de Grote Verzoendag? (Levit.) 2. Hoe kwam het, dat de Israëlieten de eerste keer voor Ai verslagen werden? (Joz.) 3. Wie hebben koning Isboseth vermoord? (2 Sam.) 4. Geef mij de koningin van Juda vanaf Rehabeam tot en met Manasse in de juiste volgorde? 5. Geef mij de oude en nieuwe namen van Daniël en z'n drie vrienden? 6. In het boek Esther lees je over een aanslag op het leven van Ahasveros. Wie waren de daders? 7. Noem mij de eerste 5 discipelen van de Heere Jezus? (Joh.) 8. Geef mij 10 plaatsen, waar de apostel Paulus op z'n 2e zendingsreis geweest is? 9. In de brief van Paulus aan Filémon doet Paulus voor iemand voorspraak. Voor wie? 10. Noem mij de geloofshelden uit Hebreën 11?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.