+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Voor bijzondere tijden, door Ds. W. C. Lamain, 2e deel, twaalftal predikaties. N V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht.

Ds. Lamain is predikant bij de Gereformeerde Gemeenten. Eerst heeft hij jarenlang gearbeid in gemeenten in ons vaderland, en thans dient hij al lange tijd een grote gemeente te Grand Rapids, Michigan, U.S.A. Hij is een geliefd prediker, die op zijn eigen manier de stem van Gods Woord zoekt te vertolken.

In 1950 verscheen het eerste deel: 12 predikaties voor avondmaalstijden, biddagen, lijdensweken, Goede Vrijdag en Pasen. In het voorwoord schreef Ds. Lamain toen o a.: Zo het de Heere behaagt, hoop ik een tweede bundel te laten volgen voor Hemelvaart en Pinksteren. Dat is nu gebeurd.

Deze preken gaan over de hemelvaart van Christus, over de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren en over de uitwerking van de eerste Pinksterprediking en de tijd daarna. De laatste drie handelen over de bekering van Paulus. Wij missen een preek over de uitstorting van de Heilige Geest. Die had hier niet mogen ontbreken. Vacante gemeenten hebben juist ook behoefte aan preken voor feestdagen

Sommige preken zijn lang, andere kort; sommige hebben een inleidend woord, andere niet; sommige hebben een thema en verdeling, anderen missen die. Deze verschillen hinderen niet bij het lezen. Alleen voor een leesdienst zijn sommige preken wel wat kort. Hier en daar zou ook de formulering van thema en verdeling wel wat nauwkeuriger hebben kunnen zijn. Maar wie is in staat om altijd weer de juiste woorden te vinden?

De preken zijn zeer toepasselijk van inhoud. Aan het eind volgt een toepassing. Ds. Lamain weet op een eenvoudige wijze de waarheid van Gods Woord te brengen. Deze preken zijn ernstig, zakelijk, geestelijk van aard. Ds. Lamain is waarschuwend en welmenend, wanneer het gaat om onbekeerden. Hij zoekt af te breken wat niet uit God is. Hij laat het werk des Heeren uitkomen. We vinden steeds weer terug: door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Daarom kunnen we dit werk van harte aanbevelen De Heere moge het zegenen tot bekering en tot versterking van het werk Zijner handen.

We willen enkele opmerkingen maken. Verschillende keren komt de naam van Christus in de 2e naamval voor: Christi. Van Christus is Nederlands en daarom in onze taal beter. Op blz. 28 lezen we van „die lieve discipel”, en op blz 33 „God laat Zijn lieve volk…..” Dergelijke uitdrukkingen worden meer gebruikt, maar het lijkt ons beter te spreken van „geliefde”. Ds. Lamain stelt — zie blz. 63 — het verbond der verlossing in wezen gelijk met het verbond der genade. Verschillende andere uitdrukkingen staan daarmee in verband. Anderen, zoals Hellenbroek, onderscheiden hier. We moeten het onderscheid in het verband zien bij wat God van eeuwigheid voorgenomen heeft in Zichzelf en wat Hij uitwerkt in de tijd. Dat geldt bij schepping en bij herschepping. De weg om het eeuwige leven te verkrijgen door het werkverbond is nu onmogelijk. Deze weg is er nu alleen door het genadeverbond. Beide vinden hun grondslag in de eeuwigheid. Op blz. 68 bovenaan is, naar we vermoeden, het woord „werd” uitgevallen. Blz. 71: is de algemene brief van Jacobus toe te schrijven aan Jacobus, de zoon van Alfeüs, of aan Jacobus, de broeder des Heeren? Blz. 72: in hoeverre was er bij de discipelen verschil in trap en mate van genade? Op blz. 117/118 kon duidelijker naar voren gebracht zijn, dat de doop een zegel is van het Woord. Alleen de ware gelovigen kunnen de doop op een rechte wijze ondergaan tot versterking van het geloof. Blz. 132: ziet Hand. 2 : 42 alleen op de volharding dergenen, die op het Pinksterfeest tot God bekeerd werden, of ook op hen, die het al waren en nog werden?

Wij willen tenslotte enkele zinnen afschrijven. Blz. 127: Gods werk zal in ons verheerlijkt moeten worden. 147: In elke predikatie krijgen wij persoonlijk een boodschap van de hemel. 150: Wat het zaad is in de natuur voor de wording van boom en plant, dat is het levend Woord Gods, als het onvergankelijke zaad, waardoor de uitverkorenen worden wedergeboren. 154: God sluit in de aanbieding van het evangelie niemand buiten. Dat aanbod is zo ruim, dat God ons toeroept: „Wendt u naar Mij toe (en) wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer”.

De preken zijn gedrukt op prima houtvrij papier in een bruine linnen band. De uitvoering van deze band is enigszins anders dan die van het eerste deel. Dat is jammer. Het ligt in de bedoeling D.V. in het najaar nog een derde deel te doen verschijnen. Daarin zullen dan preken voor het Kerstfeest en Oud- en Nieuwjaar enz. worden opgenomen.

De prijs van het thans versehenen werk bedraagtf 12, 50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.