+ Meer informatie

Een nauwkeurige wandel

4 minuten leestijd

4

Boston vervolgt:

Ten tweede. Een nauwkeurige wandel is niet alleen rechtmatig, doch ook noodzakelijk.

1. Een nauwe wandel is noodzakelijk op grond van het Goddelijk gebod. „ Heere, Gij hebt geboden dat men Uw bevelen zeer bewaren zal”. Ps. 119:4.

Wat dat is, zien wij uit de woorden welke wij vinden in Markus 12 : 30, 31: „Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. De apostel wil, dat christenen „voorzichtig wandelen", Eph. 5 : 15. Dat wil zeggen nauwgezet, deftig, precies. De zuivere wet eist de uiterste zuiverheid en nauwkeurigheid. Het is godslasterlijk te denken of te zeggen, dat Christus iets heeft afgedaan van de zuiverheid, die in elk gebod geeist wordt. Daarom is strikte gehoorzaamheid zo noodzakelijk, als het gezag van God het maken kan.

2. Een nauwe wandel is noodzakelijk, daar hij geboden is om uiterste gevaar te voorkomen. „Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve gedaan en geleerd zal hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der farizeers, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan”. Matth. 5 : 19, 20. Indien wij onszelf toegeven op enig punt, zo lopen wij het gevaar de zaligheid te missen, zoals het schip zinkt wanneer er een lek ongestopt blijft. Geen tijden of omstandigheden zullen ons verontschuldigen, wanneer wij onszelf de losse teugel geven.

3. Een nauwe wandel is noodzakelijk op grond van onze noodzakelijke gelijkvormigheid aan Christus. „Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft", 1 Joh. 2 : 6. De apostel leert ons, hoe noodzakelijk het is gelijkvormig aan Christus te zijn: „Want die Hij tevoren gekend neeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen", Rom. 8 : 29. Het blijkt ook uit onze doop: „Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan, Cal. 3 : 27. Nu, wij kunnen Hem niet aangedaan hebben zo wij niet stipt zijn in al onze wandel. Bij een los, slordig leven, dragen wij het beeld van de eerste Adam, en bij een stipte koers van leven moeten wij het beeld van de tweede Adam tonen.

4. Een nauwe wandel is noodzakelijk als blijk van onze oprechtheid. "Dan zou ik niet beschaamd worden wanneerikmerkenzouop al Uw geboden", Ps. 119 : 6. De reden hiervan wordtduidelijkgemaaktin Jac. 2 : 10, 11: „Want wie de gehele wet zal houden, enin een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle. Want die gezegd heeft: Gij zult geenoverspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden”.

Indien wij een gebod achten als het gebod van God, zo hebben wij al Zijn geboden zo te achten, want zij alle dragen het zegel van hetzelfde Goddelijke gezag. Daarom, indien iemand van Gods geboden durft af te wijken, zo blijkt daaruit, dat Gods gezag hem niet behoorlijk weegt. Ziehier de toetssteen van oprechtheid: „Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied", Joh. 15 : 14.

Boston geeft hierna nog raad tot ware nauwgezetheid in de godsdienst. Ook dat isbelangrijk genoeg om over te nemen. Wij willen het echter hierbij laten. Wie er meervan wilhoren, die schaffe zich het boekje van Boston aan: De wijde en de enge Poort, acht preken uit het Engels vertaald door C. B. van Woerden Jr., 2e druk, Uitgave van Firma Romijn en Van den Hoff, Gorinchem. Prijs gebonden f 6,50, franco thuis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.