+ Meer informatie

, Jn het begin was het een puinhoop

MilieupoKtie per helikopter op zoek naar overtredingen

5 minuten leestijd

ZEIST - „Zeist, de parel van de Stichtse Lustwarande", zoals de gemeente op de Utrechtse Heuvelrug vroeger nogals eens werd genoemd, heeft de laatste jaren veelvuldig te maken gehad met ernstige bodemverontreinigingen. De toestand werd zelfs zo, dat het drinkwater voor de inwoners gevaar liep. Miljoenen guldens zijn besteed aan het schonen van vervuilde grond, met name tijdens de afbraak van fabrieken en de bijbehorende terreinen. Anderhalf jaar geleden benoemde de Zeister politie uit eigen gelederen W. van Kollenburg tot milieuagent. Na diverse milieucursussen en stageperiodes begon voor hem in 1989 het pionierswerk in Zeist.

„Er is nog veel te doen op milieugebied, zowel preventief als repressief', zegt hij na anderhalfjaar. „Preventief in de vorm van voorlichting over allerlei vormen van milieuverontreinigingen en het geven van adviezen aan andere collega's van de Zeister politie en met name de wijkagenten. Repressief is het bezoeken van bedrijven, het opsporen van verontreinigingen en het controleren van allerlei milieuvoorschriften in de gemeente".

Een van de activiteiten waarmee Van Kollenburg zich beziggehouden heeft, is het op orde brengen van een zevental autosloopbedrijven in de gemeente Zeist en met name op het woonwagenkamp Beukbergen en aan de Fomheselaan in D^n Dolder.

Van Kollenburg: „In het begin was het daar een puinhoop. Dat was ook te verwachten, want die bedrijven werden nooit gecontroleerd. Door de provincie werden wel vergunningen afgegeven via de afvalstoffenheffing, maar daar bleef het dan wel bij. Wij hebben dan ook met medewerkers van de provincie eerst een inventarisatieronde gemaakt bij alle autoslopers in de gemeente en gekeken wat er niet klopte. Dat was nogal wat. Wij hebben daarna een plan van aanpak opgesteld en dit heeft ertoe geleid dat veel autoslopers nu voldoen aan de wettelijke normen.

Twee autoslopers kregen een dwangsombeschikking opgelegd, omdat men na een waarschuwing bij een controle nog niet bleek te voldoen aan de voorwaarden. Een autosloper is namelijk verplicht om bij aankomst bij het bedrijf een autowrak te ontdoen van remoüe, motorohe, brandstof, koelvloeistof, accu's, Ipg-installatie e"ft autobanden. Dit moet gebeuren op een vloeistofdichte ondergrond op het sloopterrein. Bij elke geconstateerde overtreding wordt een boete van 100 gulden opgelegd. Dit kan oplopen tot 7500 gulden. Zo'n dwangsombeschikking is een administratieve sanctie. Ook bestaat de mogelijkheid om via de strafrechtelijke kant op te treden tegen deze bedrijven als dat nodig mocht blijken.

Op dit moment hebben we de autosloopbedrijven aardig onder controle. Bij inspecties blijkt nu dat de slopers zich houden aan de wettelijke ei

55
sen. Enkelen doen het uit oogpunt van milieubescherming en anderen vanwege de dwang door de overheid".

Helikopter

De milieupohtie maakt gebruik van moderne technologie. Van Kollenburg: „Miheuverontreinigingen kun je vaak niet vanaf de weg zien. Wij worden door gemeentemedewerkers en burgers in kennis gesteld van vervuilingen of overtreding van voorschriftenlega's, maar ik heb ook deelgenomen aan een heliproject. Met een hehkopter van de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie, die op Schiphol is gestationeerd, hielden wij boven veertien gemeenten in de regio Zuidoost-Utrecht en boven de gemeente Veenendaalmilieu-inspectievluchten. Op deze wijze konden we milieuverontreinigingen beter opsporen. Ais we een overtreding waarnamen, werd daarvan een foto gemaakt. Die werd aan de politie in die plaats gegeven, waarna die kon optreden. Opvallend was dat we veel overtredingen constateerden in Veenendaal. Het heUproject bestond uit acht vluchten boven het gebied. Ik trad met een collega van het district Utrecht van de RijkspoHtie op als coördinator. De meeste overtredingen kwamen voor op het gebied van opslag en mest langs de slootkanten, waardoor het slootwater, zeker bij regen, verontreinigd kon worden".

Het resultaat van het heliproject was dat een goede samenwerking tot stand kwam tussen de deelnemende gemeenten en provinciale instanties. Het heliproject bleek voor herhaling vatbaar.

Kaalslag

Van Kollenburg blijkt zich niet alleen met vervuilingen bezig te houden. Zijn werk is veelzijdig, zo zegt hij zelf. Een zaak waarmee hij succes boekte, was het volgende: „Met behulp van een gemaakte foto en een bericht van de provincie kwam ik erachter dat men bezig was geweest met het illegaal kappen en rooien van bomen in een natuurgebied in de gemeente Zeist, Op de kaalslag was daarna een soort vijver gegraven voor de aanleg van een eendenput. Ik heb daarop actie ondernomen en nu is het gat gedicht en zijn er nieuwe bomen geplant, van hetzelfde soort dat er oorspronkelijk groeide. Ook werd een proces-verbaal opgemaakt en dat leidde tot een boete van 3000 gulden".

Binnen de gemeente Zeist is Van Kollenburg nog niet geconfronteerd met opzettelijke verontreinigingen waarvoor de jinzet van een opsporingsteam vereist was. „Op diverse plaatsen in Zeist zijn ernstige verontreinigingen geconstateerd, maar van opzet is niets gebleken. Daarom is er vanuit Justitie geen actie ondernomen op de geconstateerde vervuilingen. Wel heeft de gemeente diverse schadeclaims ingediend bij de veroorzakers".

Volgens Van Kollenburg is er op milieugebied nog veel te doen. „Mijn werk heeft eigenlijk een 'groene' en een 'grijze' kant. De groene kant betreft de Jachtwet en Vogelwet en de grijze omvat de benodigde technische kennis van chemische stoffen en de milieuwetgeving".

Beschermende kleding

„Voor het grijze werk heb ik die koffers nodig", zo wijst hij naar een hoek van zijn werkkamer. „In een Foto RD van de koffers zit de hele uitrusting die ik nodig heb bij het nemen van monsters. Zowel beschermende kleding als materiaal voor het nemen van de monsters. Nadat die monsters zijn onderzocht in het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk wordt pas bekend wat de verontreinigende stof is en welke maatregelen nodig zijn. Daarna wordt het bedrijf of de directeur in kennis gesteld en wordt er proces-verbaal opgemaakt".

Van Kollenburg verwacht dat de werkdruk de komende tijd zal toenemen, zeker door de regionalisering van de politie. Wel concludeert hij dat een jarenlange achterstand op milieugebied wordt ingehaald. Ook het veranderende denkpatroon bij de bevolking speelt daarbij een rol. „Het milieubesef neemt toe en dat is een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst". ' »

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.