+ Meer informatie

TER OVERWEGING

7 minuten leestijd

Ds. P.D.J. Buijs e.a. (red.), Goede moed. Dagkalender 2010. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2009, € 7,70.

Onlangs sprak ik iemand die mij vertelde dat hij samen met zijn vrouw elke dag Goede Moed las aan tafel. Hij liep daarbij constant één jaar achter op het jaar van uitgave. En ik dacht: die stukjes worden dus zelfs nog na afloop van een bepaald jaar geestelijk verwerkt (tot mijn schande vloog de gedachte daarbij door mijn hoofd: ‘dan leest u in oktober 2010 DV mijn eigen stukjes’…). Maar het is toch bemoedigend voor de redactie. Hij is er weer: de jaarlijkse CGK-uitgave, verzorgd door jongere en oudere predikanten uit de geestelijke breedte van de kerken: de redactieleden, ds. B. Reinders, ds. J.M.J. Kieviet, ds. G.J.H. Vogel, ds. J. Van Amstel, ds. G. van de Groep (hem mag men zo ondertussen jaarlijkse vaste medewerker noemen, knap!), ds. G. Bijkerk, ds. H. van Eeken, ds. J. Westerink, ds. B. de Graaf). Allen verzorgen zij één maand, rond een heel Bijbelgedeelte. Soms wordt dat toegespitst op concrete thema’s: rijkdom en armoede in Lukas, wetten in Leviticus. Verrijkend voor uw dagelijkse omgang met de Here, en voor kerkenraden: vertrouwd geschenk rond de kerst voor een groep gemeenteleden.

Werkgroep Kerk en Prediking, Postille 61. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2009, 271 blz., € 23,90.

De bekende serie preekschetsen uit de boezem van de PKN is aan haar 7e tiental begonnen. Zo spreken de woorden ‘Maar het Woord van onze God houdt altijd stand’ uit Jes. 40, vermeld op de voorkant van het boek, nog des te meer. Al meer dan 60 jaar peilen predikanten uit dat onuitputtelijke Woord naar woorden om aan de gemeente door te geven in de zondagse prediking. Boeken als deze – er zijn er meer zoals bekend – dragen bij om bij de vraag Wat staat er nu eigenlijk in dit hoofdstuk en in deze tekst?’de gedachten te ordenen. Deze keer komen o.a. gedeelten uit Genesis, Exodus, Jozua, Prediker, Evangeliën behalve Markus, 1 Thessalonicensen aan de orde. De grote profeten en het boek Openbaring ontbreken in deze editie (vrijwel) geheel. Maar vorige edities voorzien dáár weer in. Soms helpt de Postille alleen bij het zoeken naar een tekst (rond de feestdagen bijv.) en laat men de uitleg voor wat die is, andere keren helpt de uitleg echt bij het doorzien van de dingen. In beide situaties bewijst deze serie haar nut.

Ds. A. van der Zwan, Onbezweken Trouw. Op weg met aartsvader Jakob. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009,196 blz., € 15,90.

In de gemeente van Sliedrecht-Beth-El worden in het winterseizoen jaarlijks op een door de weekse dag Bijbellezingen gehouden. De plaatselijke predikant ds. Van der Zwan behandelde zodoende in één cyclus de geschiedenissen van Jakob, Gen. 25-35 (dus niet diens hele leven komt aan de orde). Daarbij komt duidelijk uit dat niet het volhardend vertrouwen van Jakob op God, maar de onbezweken trouw van de Here aan Jakob het levensgeheim van deze aartsvader was. Het gaat dus om oude geschiedenissen, maar die worden terdege tegen het licht van de 21e eeuw gehouden: men zie hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, waar principieel wordt ingegaan op de islam en de Koran; of hoofdstuk 7 en de lijn naar alternatieve relaties daarbij. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met verwerkingsvragen, die het boekje niet alleen voor persoonlijk gebruik, maar ook voor een gemeentekring geschikt maakt. Dan kan ook mooi gebruik worden gemaakt van de aangegeven Psalmverzen, om samen te zingen.

Ds. W. Pieters, De brief aan Efeze. Mede levend gemaakt;

Ds. M.A. Kempeneers, De brief aan Filemon. Pleidooi voor een weggelopen slaaf;

Ds. K. Visser, De brief van Judas. Voor struikelen bewaren. Serie Aan u geschreven. Uitg. De

Banier Apeldoorn 2009,130/72/64 blz., € 13,90/€ 12,90/€ 12,90.

Uitgeverij De Banier is met een nieuwe serie gestart, waarbij het doel is om de actuele inhoud van de brieven van het Nieuwe Testament onder de aandacht van de lezer te brengen. Daartoe is een aantal predikanten uit de gereformeerde gezindte benaderd, die stap voor stap het Bijbelboek doorgaan. De doelgroep is breed: gezinnen, individuele personen en Bijbelstudieverenigingen of mannen- en vrouwenverenigingen. Om kennisneming van de inhoud te bevorderen is per hoofdstuk een aantal gespreksvragen toegevoegd. Ook is er een voorstel voor een te zingen psalmcouplet in de tekst opgenomen. In het voorwoord wordt geconstateerd dat er in de jachtigheid van het leven steeds minder ruimte wordt genomen voor het beoefenen van de huisgodsdienst en het in alle rust overdenken van het Woord van God. De nieuwe serie wil een prikkel zijn: onderzoek de Schriften!

Henri Keurhorst, De pijn van Job. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009,160 blz., € 9,95.

Dit boekje, allereerst geschreven met het oog op jongeren binnen de Geref. Gemeenten (de Jeugdbond) gaat in een aantal stappen het altijd weer spanning oproepende boek Job door. Na een korte inleiding (deel I) biedt deel II een rondgang door de hoofdstukken van dit Bijbelboek: uitleg van de geschiedenis en gespreksronden, en per hoofdstuk een aantal gespreksvragen. Maar men doet er goed aan, zo ontdekte ik gaandeweg, om telkens door te bladeren naar de delen III en IV, waar het gaat over resp. ‘God en Job’ en ‘Job en jij’. Allerlei vragen naar verheldering en meer diepgang die zich namelijk bij lezing van deel II opdringen, worden daar beantwoord. Het is dus een boekje dat ‘uit en terug’ gelezen moet worden. Maar zo biedt het inhoudelijk dan ook veel!

Jasper Klapwijk, Het goede nieuws van het Oude Testament. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2008,160 blz., € 16,50.

De auteur schreef eerder Gelukkig gereformeerd. Het ontving brede aandacht, omdat er een lans werd gebroken voor een ‘onbekommerd’ gereformeerd leven, waarin Christus centraal staat. In dit nieuwe boek wordt de draad weer opgepakt. In grote lijnen gaat Klapwijk de Bijbel, en met name het Oude Testament door, en laat daarin zien hoe in oude geschiedenissen en profetieën de HERE zijn voetstappen zet, op weg naar de komst van de Heiland in het vlees. De stijl is op jongeren gericht, de vele tekeningen en schema’s zullen voor hen, maar niet alléén voor hen verduidelijkend zijn.

Ds. W. van Vlastuin, Gezalfd en bedreigd. Het leven van David deel 1.

Ds. A. Schot, Man van smarten. Overdenkingen over Jesaja 53. Uitg. De Banier Bunnik 2009, 160 blz., €15,90 (elk).

Ds. Van Vlastuin (predikant van de Hersteld Hervormde Kerk te Katwijk) hield een prekenserie over het eerste deel van het leven van David, vanaf het moment van zijn roeping (1 Sam. 16) tot en met het afscheid van Jonathan (1 Sam. 20). De preken zijn bewerkt tot er een aantal (18) Bijbelstudies uit gedestilleerd konden worden. Daarbij is de oorspronkeljke opzet nog goed merkbaar, maar zoals de auteur zelf zegt (blz. 7): dat is geen schande. Het tweede boek is dichter bij de oorspronkelijke bedoeling gebleven: daar is sprake van negen preken (in de ondertitel wordt van ‘overdenkingen’ gesproken, maar het zijn echt preken, compleet met thema en verdeling, gelezen Bijbelgedeelte en gezongen psalmcouplettten) over het bekende hoofdstuk uit Jesaja over de lijdende Knecht des Heren. Beide boeken kunnen gebruikt worden voor studieverenigingen en/of voor persoonlijke overweging.

Robert Murray McCheyne, Mattheu; Henry, Thomas Watson e.a., Ik voor u. Meditaties rondom het Heilig Avondmaal. Uitg. De Banier Apeldoorn 2009, 76 blz., € 10,90.

In dit boekje vindt men korte meditaties ‘tot zelfonderzoek en onderwijs’ voor de week van voorbereiding op het avondmaal. Ze kunnen in die weken (maar toch ook daarbuiten!) goed dienen als geestelijke voorbereiding op de dag waarop de tafel van de Here staat aangericht. Ook zijn er enkele gedichten uit het verleden opgediept (o.a. van Groenewegen, P. Huet, Revius, Witsius). Mooi om ten geschenke te geven,!

Ds. P. van der Kraan, Gedenkt en gelooft. Dagelijkse overdenkingen rond het Avondmaal. Uitg. De Groot Goudriaan-Kampen 2009, 285 blz., € 24,90.

De auteur, predikant van de Hervormde gemeente de Bron op Urk, nam het klassieke avondmaalsformulier ter hand, verdeelde dat in vier stukken (uitgaande van het minimumaantal keren dat het avondmaal per jaar kerkordelijk gevierd zal worden), en verdeelde die stukken weer in 3x7 stukjes. Zo bereikte hij dat vier maal per jaar, telkens voorafgaand aan de voorbereidingswerk, in de voorbereidingsweek en in de week na de viering, dagelijks dit boek ter hand genomen kan worden en dat in kleine stapjes het hele formulier wordt doorgelezen en inhoudelijk verwerkt. Elke dag staan er stukjes uit de Bijbel bij die passen bij de besproken woorden uit het formulier. Ook zijn er telkens één of twee vragen ter verwerking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.