+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

6 minuten leestijd

LISSE.

Woensdag 17 Januari 1953 hield de M.V. „Tabitha" haar 7e jaarvergadering gecombineerd met de J.M.V. „Klein in Kracht", die haar éénjarig bestaan herdacht. Na het zingen van Ps. 119 .:17, opende de Weleerw. Heer Ds. K. de Gier deze vergadering nret gebed en las Spreuken 22 : 1—19. Naar aanleiding daarvan sprak hij een kort openingswoord en heette vervolgens alle aanwezigen hartelijk welkom.

Nadat het jaarverslag der M.V. „Tabitha" door de Secretaresse (keurig op rijm) voor gelezen was, hield Mar. Dubbeldam haar inleiding over „De Kananese Vrouw". Er kwamen verschillende moeilijke vragen naar voren, die de inleidster echter juist wist te beantwoorden.

In de daarop volgende pauze zongen we Ps. 42 : 5, waarna de aanwezigen getracteerd werden op koffie met koek.

Map Koppejan liet ons nu het eerste jaarverslag van „Klein in Kracht" horen. Nel v. d. Wetering hield een inleiding over „Jozef door zijn broeders verkocht".

In totaal waren er 17 felicitaties binnengekomen, en van een 5-tal verenigingen waren er afgevaardigden aanwezig.

Na de tweede pauze, waarin Ps. 89 : 7 werd gezon-

gen, kreeg Anky Kooiman gelegenheid haar onderwerp voor te lezen over: „Florence Nightingale". Cok Daudey droeg nog een gedicht voor, getiteld: „De Negerknaap".

De presidente dankte na de rondvraag in dichtvorm Ds. de Gier hartelijk voor zijn leiding, alsmede de Erevoorzitster en Mevr. de Gier voor hun belangstelling. Riet Balkenende bedankte namens de J.M.V. ook in dichtvorm. Ouderling C. Uyl sloot deze vergadering met het laten zingen van Ps. 1 : 2 en dankgebed.

RING ROTTERDAM van Jongelingsver. der Gereformeerde Gemeenten.

Verslag van de Ringvergadering, gehouden op Zaterdag 20 December 1952.

De vergadering werd geopend met het zingen van Ps. 84 : 3, het lezen van 1 Petr. 1 van vers 13 tot het einde, waarna de voorzitter voorging in gebed. Daar het wegens omstandigheden wat laat geworden was gaf de voorzitter hierna direct het woord aan de referent van deze middag de heer P. de Korte van Rotterdam-O., die een referaat behandelde getiteld: Petrus de vurige van geest".

Spr. schetste ons in dit onderwerp hoe Petrus, bij de omwandeling van de Heere Jezus op aarde altijd op de voorgrond trad, hoe hij altijd het woord deed voor de andere discipelen, hoe hij in de gevangenis terecht kwam en tenslotte, hoe hij na op wonderlijke wijze hieruit verlost te zijn, naar een andere plaats vertrok en wij niets meer van hem vernemen.

Na dit onderwerp zei de voorzitter spr. hartelijk dank en werd een ogenblik gepauzeerd. Na de pauze werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waarna de voorzitter de vergadering sloot met dankgebed, nadat eerst nog gezongen was Ps. 130 : 3.

VERSLAG van de jaarvergadering der C.J.M.V. , ', Onderzoekt de Schriften", en M.V. „Martha" te Ridderkerk.

De ere-voorzitter der J.V., ouderling van der Vlis, die deze avond de leiding had, opende deze vergadering, die niettegenstaande de slechte weersgesteldheid druk bezocht was, met laten zingen van Ps. 73 : 14, het lezen van 2 Tim. 3, waarna hij voorging in gebed. Voordat de heer v. d. Vlis enige woorden sprak naar aanleiding van het voorgelezene, riep hij allen een hartelijk welkom toe. In zijn openingswoord wees de voorzitter er de vergadering op, dat in de laatste tijden vervolgingen en verdrukkingen zouden plaats hebben, maar dat ook Paulus zulke tijden had meegemaakt en dat deze nu in 2 Tim. 3 zijn geestelijke en geliefde zoon Timotheüs vermaande niet bevreesd te zijn, wanneer ook hij zulke dingen zou beleven, want allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Nadat de spr. ons Timotheüs als een navolgenswaardig voorbeeld had voorgesteld, achtte hij de vergadering voor geopend. Nadat Ps. 119 : 17 gezongen was, brachten de secretaresse en secretaris hun jaarverslag uit.

Deze avond werden door de meisjes van de M.V. enkele zeer mooie versjes gezongen, die zij na afloop van de wekelijkse vergaderingen tweestemmig hadden ingestudeerd, onder leiding van de heer B. Stolk. Het eerste onderwerp handelde over de profeet Jeremia en zijn tijd en werd geleverd door vr. B. Stolk. Deze besprak eerst Jeremia's roeping en de tijd waarin hij profeteerde. Als een panorama liet de inleider nu het leven van de profeet, die de wegvoering naar Babel voorspelde, aan ons oog voorbij gaan. Op uitgebreide wijze schilderde hij Jeremia's gevangenneming, de inneming van Jeruzalem, het land Kanaan na de inneming en Jeremia's wegvoering, met zijn laatste optreden voor.

Voor de pauze werden nog enkele gedichten gereciteerd. Het ene droeg als titel: „Op 't gesichte van een mol." Dit werd gedaan door M. de Looze. Ook de dames van Prooyen en de Hertog lieten een gedicht horen. Na de pauze volgden de verslagen van de penningmeesteresse en penningmeester, waarna de felicitaties werden uitgebracht. Het tweede onderwerp van deze

avond handelde over Art. XIV der Ned. Gel. Bel. en werd geleverd door de voorzitter der J.V.: H. Huyser en handelde over de schepping, val en verdorvenheid door de val. In dit onderwerp kwam duidelijk naar voren dat de mens, hoewel hij gevallen is, verantwoordelijk blijft voor al zijn daden. Op dit korte, maar duidelijke en leerzame onderwerp, volgde een opwekkend woord voor de meisjesver. door mej. A. Vlasblom. Ouderling Brouwer sloot deze gezellige vergadering.

BOSKOOP

Door mutaties in het bestuur is het adres van de secr. der J.V. nu P. Meerkerk Otweg 18, Boskoop en van de bibliothecaris J. v. Klaveren, Loeteweg 21, Hazerswoude.

RING ROTTERDAM

KORT VERSLAG van (le vergadering gehouden Zaterdag 14 Maart j.1. des namiddags 4 uur.

Op de gebruikelijke wijze opende de voorzitter de vergadering door te laten zingen Ps. 133 : 1, met het lezen van Jeremia 45 en gebed.

Na een kort openingswoord en het behandelen van de notulen kreeg de heer Stolk van Ridderkerk gelegenheid zijn referaat getiteld: „Jeremia en zijn tijd" voor ons te houden.

ons te houden. In dit onderwerp werd de profeet Jeremia ons voorgesteld:1. In de tijd van zijn roeping; 2. In de tijd van zijn profetering; 3. In de tijd van zijn laatste jaren.

Met grote aandacht werd dit onderwerp gevolgd en een ieder was het met de voorzitter eens, toen hij zei. „Dat hij er geen spijt van had, aanwezig te zijn."

Na een ogenblik gepauzeerd te hebben, werden de vragen behandeld en de vergadering gesloten door de heer C. van Kralingen van Rotterdam-Z., welke liet zingen Ps. 1 : 1 en eindigde met dankgebed.

Vrieden. Velen van U hebben het ook deze keer moeite niet waard geacht te komen. de

U krijgt echter D.V. 13 Juni a.s. weer een kans. Houdt deze middag dan alvast vrij. Nadere bekendmaking volgt nog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.