+ Meer informatie

Gewijde Geschiedenis O.T.

4 minuten leestijd

(Gen. 4—5).

Kaïjiieten en Sethieten.

1. We spreken eersti over het geslacht van Kaïn en het geslacht van Seth.

2. Dan letten we op het onderscheid van die geslachten in woonplaats en levensbeschouwing.

3. Die onderscheiding brengt een tegenstelling, en die tegenstelling geldt ook voor dezen tijd.

In de bekende moederbelofte (Gen. 3 : 15) heeft God Zelf vijandschap resteld tusschen de slang en de vrouw, tusschen het slangenzaad en het vrouwenzaad.

Het is de tactiek van den vorst der duisternis om in de plaats van die van God gestelde vijandschap, een verbond van vriendschap te sluiten, hetwelk de droevigste gevolgen heeft voor de kerk.

Kaïn gaat wonen in het land Nod (ballingschap) en verwijdert zich van het licht der Godsopenbaring.

De nakomelingen van Seth worden kinderen Gods genoemd, de nakomelingen van Kaïn, kinderen der menschen. Met kinderen Gods worden niet de engelen bedoeld, ook niet de kinderen van Adam voor den zondvloed geboren, maar het geslacht dat voortsproot uit den plaatsvervanger van Abel, (Seth).

We zien hier de tegenstelling tusschen de kerk en de wereld.

De kerk die leven mag onder het licht der beloften, en de wereld, die zich steeds verder van God verwijdert en genoeg heeft aan een cultuur zonder Hem.

Kaïn vlucht van het Aangezicht des Heeren, maar de nakomelingen van Seth bleven wonen in de nabijheid van het Paradijs.

Het onderscheid komt duidelijk uit in de beide Lamechs, Lamech, de vader van Noach, en Lamech, die de eerste was, die de huwelijksordinantie verbroken heeft en twee vrouwen nam, Ada en Zilla.

De godvruchtige Lamech, die zuchtte onder de steeds meer doorbrekende ongerechtigheid, en in den geloove werkzaam was met de belofte.

De goddelooze Lamech heeft gezongen het lied van de wrake en roemt in eigen kracht. L)e godvruchtige Lamech kent zijn zwakheid en leeft uit het geloof.

Aan den goddeloozen Lamech worden drie zonen geboren, die van deze vervloekte aarde nog, wat weten te maken. Jabal maakt de eerste tent, noodig voor een zwervend volk. Jubal maakt het eerste orgel en de harp, we* primitief, maar hij is toch de vader van de muziekkunst. Tubal-Kaïn is een leermeester in alle werken van koper en ijzer.

Hij maakt het eerste zwaard waarmee hij het leven tracht te beveiligen.

Lamech heeft het eerste lied gezongen en is de vader van de dichtkunst.

Opmerkelijk is het, dat de schatten der algemeene genade gevonden worden in de wereld, die met God en Zijn Woord geen rekening houdt.

In Seths geslacht openbaart zich de ootmoed. Denk maar aan Enos, wiens naam uitdrukt de zwakheid en hulpbehoevendheid van den mensch.

De Naam des Heeren wordt aangeroepen. In dat geslacht zien we de ware godsvrucht.

Denk aan Henoch, die met God wandelde. De zonen Gods zien de dochteren der menschen aan dat ze schoon waren.

Zoo ontstaat een zondige vermenging tusschen de kerk en de wereld, tusschen de Sethieten en de Kaïnieten. Uit deze zondige vermenging worden reuzen geboren. Een ernstige waarschuwing voor onzen tijd. De geschiedenis maakt een cirkelgang.

Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn. Er groeit thans een geslacht op, dat geen begrip heeft van de practijk der godzaligheid.

Een geest van onverschilligheid wordt alom openbaar. De kerk als instituut is den greep op het jonge geslacht

kwijt, en probeert ze terug te lokken met film en allerlei vermakelijkheden, zonder te beseffen dat die middelen erger zijn dan de kwaal.

De scheidingslijn tusschen kerk en wereld zal weer duidelijk getrokken moeten worden.

Onze jonge menschen zullen zich niet beslistheid moeten stellen tegenover de goddelooze en tegenover de vrome wereld met al haar bekoorlijkheden.

In de eerste wereld heeft God Zijn kerk bewaard door het gericht van den zondvloed.

Ook in dezen tijd zal de Heere Zijn dorschvloer doorzuiveren, het kaf verbranden en Zich in het overblijfsel naar de verkiezing der genade, verheerlijken.

Bronnen:

Dachsel. Henry. Sikkel: Boek der geboorte. v. Konkel: Bijbellezingen. Siïlevis Smit. Stock. van Andel.

Ds. de BLOIS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.