+ Meer informatie

BOEKENNIEUWS

5 minuten leestijd

Zendingskalender 1969, Uitgave van de deputaten voor de buitenlandse zending der Chr. Geref. Kerken in Nederland.

Dit is een maandkalender, die uitgegeven wordt ten bate van de zendingsarbeid onder de Toradja’s op Celebes en de Venda’s in Zuid-Afrika. Voorelkemaand iser een foto, die ons verplaatst naar een van de zendingsterreinen. Op de achterzijde van de kalenderbiaden vinden we een toelichting bij de foto’s.

Deze kalender behoeft geen aanbeveling. Hij is al jaren lang een bekende verschijning. De uitgave is keurig. De prijs is geen bezwaar. De baten komen ten goede van de zendingskas.

Het valt op, dat niet alle verjaardagen van de leden van ons Koninklijk Huis vermeld worden.

Ds. H. Veldkamp: Het gezicht van Obadja. Uitgave van T. Wever te Franeker.

Ds. Veldkamp was een bekwame schrijver, wiens werken terecht een gunstig onthaal hebben gevonden. Hij had de gave om zo te schrijven, dat veel, wat anders niet of weinig of verkeerd begrepen werd, beter verstaan kon worden. Dat geldt in het bijzonder zijn verklaringen van profetische boeken.

We hebben hier voor ons de tweede, ongewijzigde druk van een verklaring van het boek Obadja. Ds. Veldkamp begint als volgt:

„De profetie van Obadjabehoortniettotdemeest bekende Schriftgedeelten.

Er zal wel niet zo uitbundig veel uitgepreekt worden. En of bij de BijbeLlezing in huiselijke kring het boek van deze profeet met veel „stichting'’ wordt gelezen, waag ik te betwijfelen.

Vandaar dat wij wiUen pogen ook dit deel van Gods Woord wat dichter bij ons leven enonzetijd te brengen”. We menen, dat de schrijver inzijnpogengeslaagd is. Hij laat duidelijk zien, dat deze profetie ook in onze tijd nog zijn betekenis heeft. Hij trekt de lijn door naar het einde der wereld, wanneer alle anti-christelijke machten zullen worden te niet gedaan en het Koninkrijk des HEEREN zal zijn. Het is een klein boek, dat hetzelfde thema heeft als het boek der Openbaring van Johannes.

Het boekje telt 69 biz. en kost ingenaaid f 3,90.

Ds. H. Veldkamp: Moeders in de Bijbel. Uitgave van T. Wever te Franeker.

In zijn Ten geleide merkt de schrijver o.a. het volgende op:

„De Bijbel is een Goddelijk boek en tegelijk het meest „menselijke” boek, dat er bestaat. Er is wel geen levenskring aan te wijzen, waar de Bijbel niet over meespreekt, of laat me het liever zo zeggen: waar de Bijbel niet het beslissende woord over uitspreekt. En waar alle levenskringen opbloeien uit het gezin, en mdatgezin „moeder” weer de koesterende haard is, die alles en alien verwarmt, spreekt het wel vanzelf, dat de Bijbel zoheel dikwijls van „moeder” spreekt. Niet zo, dat Gods Woord daar in het abstrakte over redeneert, een loflied zingt op het moederschap, of een kursus geeft voor aanstaande moeders. Maar dit wondere Boek laat ons de moederfiguren zien, en het is meer dan opmerkelijkhoemenigmaalons in het heilig Boek het moederportret wordt getekend. we zien haar overal in haar strijd en overwinning, in haar hopeti en vrezen”.

We behoeven hieraan niet veel toe te voegen. Ds. Veldkamp schrijft in dit boekje, dat al een derde druk beleeft, over vele moeders, zowel godvrezende als goddeloze. Hij brengt naar voren de betekenis, die zij hebben gehad in gunstige of ongunstige zin. Hij wijst op deze moeders ten voorbeeld of ter waarschuwing. We kunnen zeggen, dat de rchrijver in het algemeen in zijn bedoelingis geslaagd. Het is een mooi boekje, dat we van harte ter lezing kunnen uunbevelen.

Het boekje telt 159 biz., is keurig uitgegeven, en kost in linnen band met stofomslag f 6,90.

Tran Thuyen: Ik koos Jezus Christus. Uitgave van T. Wever Wever te Franeker.

Dit is een opmerkelijk boekje, dat van het begin tot het einde de voile belangstelling vraagt. De schrijver verhaalt in dit boekje het één en ander uit zijn leven. Het is geen levensbeschrijving en ook geen bekeringsgeschiederus, zoals er vele onder ons bekend zijn. Het is het getuigenis van een Vietnamees. Zo staat vermeld op de voorzijde van de omslag en dat is zeer juist getypeerd.

Het Woord vooraf is van Rene Puche, direkteur Emma’s Instituut, Zwitserland. Deze wijst er op, dat dit getuigenis uit tweerlei oogpunt belangrijk is.

„In de eerste plaats is het iels zeldzaams als ons in bijzonderheden de bekering van een oosterling wordt verhaald. De heer Tran Thuyen is een Vietnamees, en op persoonlijke, levendige manier beschrijft hij ons de weg, die hij ging van het konfucianisme en het boeddhisme van zijn land, via het athelsme en het filosofisch godsbegrip, tot het eenvoudig en heerlijk Evangelie van Jezus Christus, goddelijk geopenba.ird in de Bijbel.

In de tweede plaats is het zeer belangrijk, dat een gezaghebbende stem ons aldus de ontoereikendheid en oppervlakkigheid toont van menselijke leringen, die noch de maatschappij, noch het hart van enig mens vermogen te veranderen, en nog minder hem het eeuwig heil kunnen aanbrengen. Nu in onze dagendegodsdienstenvan India en het Verre Oosten zozeer in zwang zijn in onze zogenaamd christelijke landen, spreken wij de hoop uit, dat velen, die aarzelen en toch dorsten naar de waarheid, deze bladzijden zullen lezen en met de schrijver zullen gaan zeggen: Ik koos Jezus Christus!”

Tot zover de heer Rene P che. We zouden nog verschillende treffende gedeelten uit het wek je kunnen overnemen, maar dat zou te veel plaatsruimte vragen. Het is beter, dat men zelf leest en zich een oordeel vormt over de inhoud.

De schrijver is thans werkzaam bij de North-Africa Mission, met als standplaats Marseille, vanwaaruit hij radio-uitzendingen en schriftelijke bijbelkursussen verzorgt voor de moslim-wereld van Noord-Afrika.

Het boekje is geschreven in het Frans en in het Nederlands vertaald door w. Samsom. Thans is de 2e, uitgebreide druk verschenen. Het werkje telt 60 biz. en kost in peperback-uitvoering f 3,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.