+ Meer informatie

Zaligmakend werk van de Heilige Geest is nodig

Bondsdag vrouwen Gereformeerde Gemeenten

6 minuten leestijd

ROTTERDAM — Circa tweeduizend vrouwen van de Gereformeerde Gemeenten waren donderdag aanwezig op hun Bondsdag, die in ,,De Doelen" te Rotterdam werd gehouden. Bezinning over „Het werk van de Heilige Geest" stond centraal op deze dag. Ds. C. Vogelaar te Genemuiden hield over dit thema een referaat.

Ook dit jaar was de leiding in handen van ds. D. Hakkenberg te Lisse. Deze predikant sprak zijn openingswoord naar aanleiding van Filippensen 3 vers 20: „Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus".

Deze tekst door Paulus te Rome geschreven aan de gemeente van Filippi, houdt een dringende opwekking in. Het is tevens een woord van bezinning voor u en voor mij, aldus spreker. Er staat letterlijk in de tekst dat onze wandel burgerschap - onze plaats van vestiging, ons eigenlijke verblijf in de hemelen moet zijn.

Het gaat hier over hen die in Sion geboren zijn, het gaat over de Sionieten, de levendgemaakten. Deze zijn van eeuwigheid verkoren voor de grondlegging der wereld, aldus ds. Hakkenberg. Hier wordt bedoeld de ware bruidsgemeente, voor wie de blanke bloedbruidegom zich opofferde.

Voetstappen
Dat godgeheiligde zaad zal in nieuwigheid des levens wandelen. Hellenbroek zegt zo Schriftuurlijk dat van hen het verstand wordt verlicht, de wil wordt vernieuwd, de hartstochten gezuiverd en de wandel geheiligd. Maar onze wandel is in de hemelen. Wie van u kan dat zonder het hoofd te buigen nazeggen? Toch houd ik u dit woord voor, aldus ds. Hakkenberg ten slotte. Die het na kunnen zeggen moeten leren de voetstappen van Christus drukken. Dat geeft een stervend leven.

Zoals gebruikelijk op deze Bondsdag werd ook dit jaar een telegram verzonden aan koningin Beatrix en prinses Juliana. Nog tijdens de bijeenkomst werd een antwoordtelegram van de koningin terug ontvangen. Na samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus, was het woord aan ds. C. Vogelaar voor het uitspreken van zijn referaat „Het werk van de Heilige Geest".

Uit de vele positieve en weldoordachte vragen, die de predikant te beantwoorden kreeg bleek wel dat het referaat met veel aandacht gevolgd was. De beschikbare tijd bleek voor de vragenbeantwoording te weinig, de predikant zal later in het blad „Daniël" hierop terug komen.

Beproeven
Spreker betoogde aan het begin van zijn referaat dat men vaak spreekt over een geesteloze tijd. Dat is wel te verstaan, aldus de predikant, maar de uitdrukking is toch niet goed. Aan de andere kant wordt er vandaag veel over de geest gesproken. Dit als een reactie op vervlakking, voorwerpelijkheid en materialisme.

Vooral bij de jeugd is er veel belangstelling voor mystiek, Pinkstergemeenten en opwekkingsbewegingen. Maar van dit alles geldt: „Beproef de geesten of ze uit God zijn".

In de Bijbel lezen we voor de Heilige Geest verschillende namen: de Geest, Gods Geest, Gods goede Geest, de Heilige Geest, de Geest der Waarheid en heiligmaking. Ook wel de Geest van Christus of Geest des Zoons. Reeds in het Oude Testament wordt erover gesproken (Psalm 51 en Jesaja 63). Maar nog rijker in het Nieuwe Testament.

De Heilige Geest, zo benadrukte ds. Vogelaar, is geen kracht zoals de Arianen en Socinianen zeggen maar een goddelijke Persoon. De mensen, die dat ontkennen willen niet van een drieëenheid weten. Ze willen van de tweede en derde Persoon niet weten.

Hij is een Persoon en onderzoekt en weet alle dingen, ook de diepten Gods. Hij zendt, leidt, troost, verzekert en bidt en getuigt van Christus. De Heilige Geest heeft goddelijke namen en goddelijke eigenschappen. De Geest deelt gaven uit, buitengewone gaven, kunstgaven, heldengaven en ambtsgaven. Ook gewone gaven of algemene werkingen.

Schepping
De Schrift spreekt ervan dat de Heilige Geest een nieuwe schepping maakt. Tekenen van de werking van de Geest zijn te zien op de Pinksterdag. Van die Geest wordt gezegd dat Hij wordt gegeven, gezonden, verleend. Hij wordt op iemand gelegd, uitgegoten, uitgestort. Hij valt op mensen, rust op mensen en kan ook vertrekken.

In het vervolg van zijn referaat wees de predikant erop dat het de Heere Jezus was, die door de Heilige Geest uit de woestijn geleid werd. Het is ook de Heilige Geest, waardoor Zijn lichaam bewaard werd en Die ook getuigenis gaf bij de opstanding. Christus is de Hoeksteen - het fundament, op dat fundament rust een gebouw. Christus gebruikt apostelen, profeten, herders en leraars om aan dat gebouw te bouwen.

Hoe kunnen ze dat doen! Zijn ze daartoe bekwaam? Denk aan Petrus en Thomas. Toch beloofde de Heere: Ik ben met u tot aan de einden der dagen. Dat alles door de Heilige Geest.

De zaligmakende werking is een levenwekkend werk. Gods kinderen worden genoemd als geborenen uit de Geest. Het werk van de wedergeboorte is een wonderlijk werk, duidelijk spreken daarover de artikelen tegen de Remonstranten, aldus ds. Vogelaar.

Aan het slot van het betoog merkte hij op dat over de gelovigen als eerstelingen des Geestes gesproken wordt. Die geest is hun leidsman, die Geest troost hen, die Geest vergezelt hen, die Geest blijft bij hen, die Geest richt na afwijking hen weer op. Die Geest leidt ook in alle waarheid

Vervolgens wees hij op gevaren die er kunnen zijn, zo zijn er mensen die het toepassend werk van de Heilige Geest loochenen. Men kan zelf aannemen en geloven, bevinding wordt valse mystiek genoemd. Laten we bang zijn voor een Christendom dat het zelf wel kan. Aan de andere kant zijn er mensen die het Woord en de Geest gaan scheiden. Dan wordt de vrome mens verheerlijkt en niet Christus! Nodig is voor ons allen het zaligmakende werk van de Heilige Geest.

Wonderen
We leven in een donkere tijd met veel enthousiasme, maar weinig van het vernederende en verootmoedigende werk wordt er gezien, waar voor Christus plaatsgemaakt wordt en dat God verheerlijkend is. Dat werk leert de teugels uit handen geven, ook nu nog wil God wonderen doen door het onmogelijke heen, lees daarover Ezechiël 37, aldus de predikant.

Heel toepasselijk declameerde mevrouw F. van der Schoot-van Dam een door haarzelf gemaakt gedicht „De Werkmeester des geloofs", In het middagprogramma declameerde het bestuurshd mevrouw G. Uijl-Groenendijk het gedicht „Komt herwaarts" naar aanleiding van Mattheus 11. vers 28. Het orgel werd op deze dag bespeeld door Arie J. Keyzer te Dordrecht.

Een kollekte voor de kosten van deze bondsdag bracht ƒ 12.560,- op en een kollekte voor het vakantiewerk onder de gehandikapten ƒ 12.862,-. Ds. P. Blok van Capelle a/d IJssel sprak een slotmeditatie uit naar aanleiding van 1 Thessalonicensen 5 vers 19: „Blust de Geest niet uit".

Huiswerk
Het slot van deze brief brengt ons op het terrein van de Heilige Geest aldus spreker, we worden hier in de binnenkamer geleid en krijgen vanuit deze tekst ook huiswerk mee. Benadrukt werd dat Gods soevereiniteit de verantwoordelijkheid van de mens niet uitsluit. De apostel wijst hier op een grote verantwoordelijkheid. De gemeente wordt hier op een bijzondere wijze gewaarschuwd. God is een jaloerse God op zijn eer.

De bediening van de Heilige Geest in de prediking moet niet tegengestaan worden, dat heeft met uitblussen te maken. De zonde kan gekoesterd worden, de ordinantiën van God kunnen verwaarloosd worden en het binnenkamerwerk kan kwijnen.

Er moet gewaakt worden over hetgeen toebetrouwd is. De predikant waarschuwde dat als men het goed gehad heeft onder een preek of op een bondsdag dat dan de emmers water al staan te wachten om de Geest uit te blussen. Toch zullen rokende vlaswieken niet uitgeblust worden, aldus ds. Blok. De presidente mevrouw Z. Crum-Nieuwland sprak woorden van dank, waarna men zoals al jaren gebruikelijk Psalm 122 vers 3 staande zong.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.