+ Meer informatie

TER OVERWEGING

6 minuten leestijd

Drs. CG. Geluk, Als het leven anders gaat. Dagboek voor moeilijke tijden. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2006.110 blz., € 11,90.

In 75 pastoraal getoonzette meditaties gaat drs. Geluk de Bijbel door van Genesis tot Openbaring. De overdenkingen zijn speciaal geschreven met het oog op moeilijk te verwerken levenssituaties. Aan het eind van elke meditatie worden drie kerngedachten opgesomd om vast te houden. Voor persoonlijk gebruik en als voorbereiding op pastorale bezoeken kan dit boekje goede diensten bewijzen. Helaas ontbreekt een tekstregister.

Dr. E.P. Meijering, Woorden en gedachten van vroege christenen. Ze hebben ons iets te zeg-gen. Uitg. Meinema Zoetermeer 2006,133 blz., € 13,90.

Van 1976 tot 2001 is dr. E.P. Meijering lector in de theologiegeschiedenis geweest aan de Universiteit Leiden. In dit boek brengt hij gedachten naar voren van belangrijke vertegenwoordigers van het Christendom van de eerste vier eeuwen, van Petrus via Irenaeus en Marcion tot Augustinus. Op een verrassende manier weet Meijering de ‘hot items’ van de theologische discussie van toen te verbinden met de vragen van nu.

Dr. Ph.L. Krijger, Een wurm in de juttepeer. Theologische en pastorale notifies bij het lijden. Uitg. PKN/Boekencentrum Zoetermeer 2006,48 blz., € 6,-.

Dit boekje is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de PKN in de serie ‘toer, impulsen voor inspirerend kerkzijn’. Dr. Krijger gaat in deze uitgave in op de vraag naar het kwaad in deze wereld. Hij behandelt kort drie verschillende benaderingen ten aanzien van het kwaad: het harmoniemodel, het tragische model en het strijdmodel. Aan het eind stelt de schrijver dat het kwaad in deze wereld ten diepste niet verklaard kan worden, maar de pijn en eilende van alle gebrokenheid kan wel doorstaan worden. Elk van de beschreven benaderingen biedt daarvoor eigen aanknopingspunten.

De vijf wereldgodsdiensten. Uitg. Kok Kampen 2006, 5 deeltjes, € 24,90.

Regelmatig wordt in deze rubriek aandacht gegeven aan de serie Wegwijs, waarin religieu-ze stromingen, verschillende kerken enz voor het voetlicht worden gebracht. De uitgever nam het initiatief om vijf deeltjes, die eerder versehenen onder het thema ‘wereldgodsdiensten’, opnieuw te drukken, samen in één doos te voegen, en op de markt te brengen. Zodoende krijgt u echt voor een lage prijs (!) in één klap informatie over Christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme.

Carolien Oudshoorn, Dichterbij. Geloof opbouwen, geloof delen. Uitg. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2006, € 13,90.

Bij dit boekje hoort een heel pakket: het wordt samen met 12 wenskaarten in een mapje aangeboden. Het boekje bevat korte, pakkende en trefzekere meditaties bij een rond het thema ‘geloof opbouwen’ gekozen bijbelgedeelte; daamaast kunnen gebedspunten en no-tities opgeschreven worden. Verspreid over het boekje staan natuurfoto’s afgebeeld, die vervolgens ook op de wenskaarten te vinden zijn, om te versturen. En zodoende: ‘geloof delen’. Een goed idee van de uitgeverij.

Marius Noorloos, Groeien bij de bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven. Uitg. Kok Kampen 2005, 239 blz., € 15,50.

Enkele jaren geleden verscheen er van de hand van ds. Noorloos een eerste boek over ge-meenteopbouw, getiteld: Leven uit de bron. Het beleefde sinds de verschijning verschillende herdrukken, teken van de wijze waarop de inhoud ervan velen aansprak. Nu is daar een vervolg, waarin de insteek is: geloofsopbouw als middel tot gemeenteopbouw. En als ik me niet vergis, is dat een insteek die opnieuw velen zal aanspreken. Wij denken vaak aan ac-tiviteiten, als het gaat om gemeenteopbouw. Van prof. Selderhuis hoorde ik onlangs nog de uitspraak: ‘Vroeger was dat toch de prediking?’ Nu is dat misschien wat kort door de bocht, maar het signaal mag gehoord én verwerkt worden: het leven uit en groeien bij de bron be-gint bij de persoonlijke geloofsverwerking van wat God ons door Woord en Geest aanreikt In die zin zijn thema’s als spiritualiteit, wedergeboorte en uitverkiezing onmisbaar. Welnu, u vindt ze in dit boek. En dan de gemeente in: liturgie, randkerkelijkheid, verschillen in de gemeente enz. Het is aan alles voelbaar dat hier iemand aan het woord is die het hart laat spreken. Dat geeft gloed aan het geheel!

Dr, Jochem Douma, Job — Psalmen en Jesaja, Jeremia, Klaagliederen. Gaan in het spoor van het OudeTestament. Uitg. Kok Kampen 2005/2006,116/153 blz., € 10,-/€ 11,50.

Al verschillende keren vestigde de redactie de aandacht op de nieuwe serie waarvoor dr. Douma, emeritus hoogleraar van de Theol. Universiteit te Kampen (Broederweg) zich inzet. Geschreven als bijbelstudiemateriaal (daarvoor is nu de NBV gebruikt, zij het met enkele kanttekeningen, die hij in het voorwoord van het eerstgenoemde boek op blz. 5 maakt), om samen te gebruiken in een bijbelstudiegroep of individueel. En — het kan niet anders voor iemand die een groot deel van zijn leven speciale Studie op het gebied van de ethiek heeft gemaakt — met de vraag wat de tekst te bieden heeft in ethisch opzicht. Wordt vervolgd, D.V.!

Ds. P. van Ruitenburg, Een hele verandering. Als God je bekeert.

Ds. P. van Ruitenburg, Naar de hemel. Leven na de dood in 52 bijbeloverdenkingen. Uitg. Den

Hertog Houten 2006, 71 resp. 192 blz., € 9,90 resp. € 14,50.

Het eerste boekje kan men typeren, gezien omvang en stijl, als een kleinood, bedoeld voor met name jongeren — maar niet alleen voor hen! De auteur is predikant in Chiliwack, Canada en afkomstig uit de Geref. Gemeenten. Hij geeft geestelijke leiding in de weg naar God toe. En hij doet dat duidelijk, geheel in overeenstemming met de ondertitel, van God uit. Dat is terecht. Toch heb ik juist daarbij een opmerking: wat jammer dat we niet meer horen over de plaats van het genadeverbond in het vernieuwingsproces dat wedergeboorte/bekering heet. Ik begrijp wel dat dit, gezien de uitgangspunten in de Geref. Gem., niet zo eenvoudig is, maar nu komt het er wel heel dun vanaf. Overigens beslist een pastoraal getoonzet boekje, dat zeker zijn weg zal vinden, ook onder ons.

In het tweede boekje worden 52 teksten uit de Schrift besproken, die gaan over het leven ná dit leven. Zo kwamen korte meditaties tot stand, die duidelijk geestelijke leiding ge-ven aan de vele vragen die er over dit thema leven (dat merkte ik nog weer eens toen ik onlangs op de ouderencatechisatie hierover een aantal uren verzorgde). Het is een mooi boekje geworden. Wel had ik het fijn gevonden wanneer de teksten wat meer gerubrieeerd waren geweest; als ik een voorzet mag geven: hoe spreekt het OT over leven na de dood? Hoe spreekt de Schrift over de vraag: waar zijn onze doden na hun in Christus ontslapen zijn? En hoe spreekt de Schrift over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Daarbij past natuurlijk ook de vraag wat het gevolg is van ongeloof. Nu Staat dat er allemaal in, maar erg door elkaar, en dat geeft een rommelige indruk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.