+ Meer informatie

Illegale jachthaven in uniek natuurgebied

Werkgroep Behoud Biesbosch

4 minuten leestijd

DORDRECHT — In de Dordtse Biesbosch ligt een illegale jachthaven. De Zuidhaven aan de Nieuwe Merwede is aangelegd als haven voor agrarisch gebruik. Op 29 april vorig jaar besloot de gemeenteraad van Dordrecht met meerderheid van stemmen (twee tegen) om de landbouwhaven in het unieke natuurgebied in te richten tot jachthaven.

De „Werkgroep Behoud Biesbosch" is tot de conclusie gekomen, dat deze beslissing in strijd is met de wet. De werkgroep is dan ook in beroep gegaan bij de Kroon om te proberen het destijds genomen raadsbesluit te vernietigen.

In het „zwartboek Zuidhaven", opgesteld door de „Werkgroep Behoud Biesbosch" wordt verslag gedaan over de verwikkelingen bij de inrichting van de jachthaven in De Biesbosch.

De Zuidhaven in de Dordtse Biesbosch werd destijds aangelegd als haven voor agrarisch gebruik. Het gebeurde in opdracht van de Stichting De Biesbosch. Voorzitter van deze Stichting is de Dordtse wethouder van volksgezondheid en recreatie. Leden van de gemeenteraad hebben zitting in het bestuur. Het natuurgebied, waarin de haven ligt, was toen al tot beschermd natuurgebied verklaard.

Bekrachtiging

 Dat ook de gemeenteraad van Dordrecht veel waarde hechtte aan de bescherming van de Dordtse Biesbosch mag wel blijken uit het feit, dat het bestemmingsplan „Natuurgebieden Dordtse Biesbosch" op 27 februari 1973 met algemene stemmen werd goedgekeurd. In het bestemmingsplan zijn artikelen opgenomen, waarin bescherming van het natuurgebied wordt gegarandeerd.

Een ging zelfs zover om in het bestemmingsplan te laten vastleggen, dat voor het gebruik van kunstmest etc. in bedoeld gebied schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders nodig is....

Hieruit blijkt dus duidelijk, dat men in de tijd, dat het bestemmingsplan werd vastgesteld de Dordtse Biesbosch (met daarin de Zuidhaven) als natuui'gebied wilde behouden en de natuurwetenschappelijke waarde daarvan zo mogelijk wilde verhogen.

Ommezwaai.

Wat gebeurt er echter?

Begin 1975 wordt een ambtelijk advies over de Zuidhaven uitgebracht aan het college van b en w te Dordrecht. Dit leidt uiteindelijk tot een voorstel aan de raad, waarin toestemming wordt gevraagd om de Zuidhaven door de Stichting De Biesbosch aan de Watersportvereniging Drechtstad te laten verhuren. Met algemene stemmen ging de raad hiermee akkoord.

Op het moment, dat deze beslissing werd genomen, was het opgestelde bestemmingsplan „Natuurgebieden Dordtse Biesbosch" nog niet rechtsgeldig. In zo'n geval is het voorbereidingsbesluit (opgesteld 6 februari 1973) van kracht. Hierin wordt o.m. gesteld: het is verboden (in het gebied van het bestemmingsplan red.) uit te voeren, te doen ofte laten uitvoeren: „het aanleggen of inrichten van havens of centra voor de watersport en het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen van kaden of van de aanlegplaatsen voor boten".

In het voorbereidingsbesluit is een „ontsnappingsclausule" opgenomen, waardoor middels een schriftelijke vergunning toch tot het inrichten van een jachthaven kan worden overgegaan.

Er werd na het besluit van de gemeenteraad echter geen vergunning verleend. Had ook niet verleend kunnen worden, omdat daardoor het gebied minder geschikt zou worden voor de bestemming zoals deze door de raad op 27 februari 1973 is vastgesteld. (Door het goedkeuren van het bestemmingsplan ,,Natuurgebieden de Dordtse Biesbosch" red.).

Slapen

,,Niemand had eigenlijk erg in deze Ommezwaai ontwikkeling", zo verklaarde de voorzitter van de Stichting Behoud Biesbosch, drs. C. O. W. Dubbelman ons.

 Velen werden wakker geschud, toen in november van het vorig jaar een voorstel in de Dordtse raad kwam om de Zuidhaven uit te breiden tot een jachthaven, die tenminste aan 200 plezierboten ligplaats biedt. ,,Als Stichting Behoud Biesbosch werden we hierdoor onaangenaam verrast", aldus de heer Dubbelman.

Ook verschillende raadsleden gingen nu huiverig tegenover de plannen staan. Dat blijkt wel uit de stemmenverhouding, waarmee het raadsvoorstel werd aangenomen. Negentien raadsleden stemden vóór en achttien raadsleden stemden tegen het voorstel van b. en w.

Voor het voorstel waren het grootste deel van de AR/CH-fractie, de VVD, CPN, SGP en enkele leden van de PvdA. Tegen stemden het overgrote deel van de PvdA, de PPR en een lid van de KVP.

 Het raadsvoorstel haalde de eindstreep; op het nippertje. Deze gang van zaken was voor de Werkgroep Behoud Biesbosch aanleiding om de zaak eens grondig uit te zoeken. Het resultaat is het ,,Zwartboek Zuidhaven". De gegevens voor dit artikel zijn op de inhoud van het zwartboek gebaseerd.

Eind januari van dit jaar is het boek aangeboden aan het gemeentebestuur van Dordrecht. Tegelijkertijd ging de werkgroep in beroep bij de Kroon tegen het raadsbesluit van 29 april 1975. Op die datum besloot de raad in principe akkoord te gaan met de inrichting van de Zuidhaven tot jachthaven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.