+ Meer informatie

RONDOM DORDT

4 minuten leestijd

Reeds lange tijd wachten de leden van onze verenigingen op de inlossing van mijn belofte, dat ik zou gaan schrijven over „Rondom Dordt".

Door verschillende omstandigheden was er nog steeds niet van gekomen, maar nu is het dan zover.

Het is de bedoeling, zoals mij ook door de voorz. van ons Landelijk Verband ds. Verhagen gevraagd is, om in deze artikelen een blik te slaan in de Vaderlandse Kerkgeschiedenis, met de bekende Synode van Dordrecht (1618, 1619) als uitgangspunt.

Het is dus niet het plan, om systematisch de 5 artikelen tegen de Remonstranten te gaan behandelen, daar dit immers reeds door ds. de Gier wordt gedaan in de „Saambinder", maar om echt te spreken, zoals ook ons opschrift luidt, over „Rondom Dordt".

We zullen dan vanzelf zien, dat de problemen, waar men in die tijd mee te worstelen had in de kerk, ook in onze dagen nog van het grootste belang zijn. Tevens moeten we, als we „Dordt" als uitgangspunt nemen, natuurlijk spreken over belijdenis, Kerkorde, Bijbelvertaling etc.

Ik geloof, dat zo wel duidelijk is geworden, wat dus de bedoeling is van deze artikelen.

Om te beginnen, willen we er dan nu eerst in 't kort bij stil-

staan, hoe men tot de Synode van Dordrecht is gekomen, met andere woorden, wat er aan voorafging.

De grondslag van de kerk in ons Vaderland, is niet in Nederland gelegd, maar bij de vluchtelingengemeenten in Duitsland. Dit geschiedde in de donkerste jaren, die ons land ooit heeft gekend, de jaren 1568—1571.

Het was dus de tijd, waarin ons volk gekneveld scheen te worden door de geweldige Rooms-Spaanse macht onder Filips II. De zaak van het Evangelie in Nederland scheen reddeloos verloren.

Maar juist toen hield men zich in de vluchtelingengemeenten in het buitenland bezig met de vraag, hoe de Kerk in Nederland moest ingericht en georganiseerd worden. Immers tot nu toe was er van een georganiseerde kerk in ons land geen sprake, want men vergete niet, dat het nog betrekkelijk kort na de Hervorming (1517) was.

Hoe blonk hier nu het geloof uit van de uitgeweken Hollanders, dat men juist in deze donkere jaren, waarin alles verloren scheen, zich bezig hield met de organisatie van de kerk.

Men vertrouwde, zoals men schreef, dat „de Heere de deur zou openen voor de prediking des Evangelies in Nederland." Zo werd dan ook in 1568 in de vluchtelingengemeente van Wezel in Duitsland voor het eerst een Convent gehouden. Een Convent is eigenlijk een onofficiële Synode. De leiding gevende figuren op dit Convent waren Petrus Dathenus en Marnix van Sint Aldegonde. Hier werden reeds de grondregels vastgesteld voor de organisatie van de Vaderlandse Kerk. In 1571, drie jaar later dus, kwam te Emden een wettige Synode bijeen.

Vertegenwooi'digd waren hier 24 predikanten en 5 ouderlingen, de meesten uit vluchtelingengemeenten buiten het Vaderland, maar ook waren er afgevaardigden uit Amsterdam, Den Briel, Hoorn, Schagen en Twisk.

Voorzitter van deze Synode was de bekende Gaspar v. d. Heyden. Op deze Synode werd een presbyteriale kerkorde opgesteld, waarvan de grondregel was: „Geen gemeente zal tegenover andere, geen predikant tegenover predikanten, geen ouderling tegenover ouderlingen, geen diaken tegenover diakenen, voorrang of heerschappij verkrijgen."

Het vertrouwen, dat de Heere Zelf een deur zou openen voor de prediking des Evangelies in Nederland werd niet beschaamd. Want die deur werd geopend in 1572, toen de oorlog een keer nam en door de Prins een aantal overwinningen werd behaald.

Veel vluchtelingen keerden toen weer terug naar Nederland en zo breidde de kerk zich thans snel uit.

Zoals in Emden reeds was bepaald, werden nu classes en Synoden gevormd, die op regelmatige tijden bijeen kwamen. In 1578 werd de tweede nationale Synode gehouden (Emden was immers de eerste) en thans te Dordrecht, Datheen was hier voorzitter.

Zo werd dus de kerk in ons Vaderland gevestigd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.