+ Meer informatie

Vooral organisatorische zaken wachten Baptisten

Tevens gesprek over "verzoening"

5 minuten leestijd

De komende algemene jaarvergadering van de „Unie van Baptisten gemeenten in Nederland" te Sneek zal naar wordt verwacht geen wereldschokkend nieuws opleveren. Zoals in elk „toporgaan" van een kerk te doen gebruikelijk is, zitten de afgevaardigden het grootste deel van hun toch al kostbare tijd te zwoegen op betrekkelijk onbelangrijke organisatorische kwesties die „even geregeld moeten worden". Het kan een voordeel voor een kerk zijn, als die kerk niet te maken heeft met ernstige leergeschillen, het kan een teken zijn van een stil geloofsleven buiten de publiciteit. Aan de andere kant kan het tegelijk een gebrek aan worstelen met de huidige problemen zijn, een leven in disharmonie met de tijdsomstandigheden, waarbij de tijd aan de kerk voorbijgaat zonder deze te beroeren.

Noch het ene noch het andere uiterste is bij de geunieerde Baptistengemeenten het geval. Blijkens het Unie jaarverslag over 1971, dat deze week zal worden besproken, is de „geestelijke crisissituatie van onze tijd" ook de omstreeks 10.000 Baptisten niet voorbijgegaan. Het woord „polarisatie" valt zelfs. „Ook onder ons worden zeer uiteenlopende antwoorden gegeven op de ethische en maatschappelijke vragen", aldus het jaarverslag dat verder zegt: "Om te voorkomen, dat velen zich zullen afwenden van de gemeente omdat zij te behoudend of te vooruitstrevend zou zijn, is studie van een gesprek over de bijbelse boodschap in onze tijd een dringende boodschap. Wanneer liefde voor elkaar, openheid ten aanzien van het bijbelwoord en bewogenheid voor deze wereld aanwezig zijn, kan het wonder van de gemeente opnieuw aantonen, dat het als lichaam van Christus functioneert en adequaat is óók in de zeventiger jaren".


TOETSEN
De algemeen secretaris van de „commissie der Unie" (een permanent "secretaris-generaal" van een soort moderamen), ds. Th. van der Laan uit Bilthoven, voegt daaraan in zijn verslag toe, dat het gevaar bestaat dat „wij te gemakkelijk het erfgoed onzer vaderen overnemen en verdedigen zonder het voldoende te toetsen aan de totale bijbelse boodschap en aan de behoefte van de wensen van onze tijd", „Wie het echter aandurft zichzelf en medegemeenteleden vragen te stellen — vooropgesteld dat er een pastorale bewogenheid is voor de ander — zal eventueel door een geestelijke crisis _(oordeel) heen bewuster kiezen bij zijn/haar oordeel in de verkondiging en realisering van het heil, dat uit genade en door het verzoenend werk van Jezus Christus, Gods Zoon en onze Verlosser, in het geloof voorhanden is".
Ds. Van der Laan snijdt daarmee de hoofdmoot van deze 92ste algemene vergadering aan: namelijk de verzoening, die niet alleen in de Hervormde en Gereformeerde kerken volop in discussie is, maar klaarblijkelijk ook de Baptisten opnieuw hevig interesseert. Enfin, de gehele donderdagmiddag wordt aan de verzoening in vier verschillende aspecten ruimschoots aandacht besteed. Speciaal daarvoor is drs. Günter Wieske uit Noorwegen overgekomen, de Europa-voorzitter van de BWA-aktie, de zgn. Wereldwijde opdracht van verzoening door Jezus Christus.


Uit de stukken van de algemene vergadering willen we van te voren alvast een paar dingen noteren. De bijgevoegde statistiek geeft aan, dat de stand van het ledental per 1 januari 1972 9742 "gedoopten" bevat. Gedoopten wil in dit verband zeggen, dat degenen die belijdenis des geloofs aflegden, daarna door onderdompeling werden gedoopt.


INTERKERKELIJK
Deze bijna 10.000 leden zijn verdeeld •over 71 gemeenten waarvan de 71ste vorig jaar toetrad, namelijk SittardHeerlen. De meeste Baptisten wonen in het noorden en noord-oosten van ons land met gemeenten in de grote steden van de randstad Rotterdam, Den Haag. Amsterdam en Utrecht. De Baptisten hebben een eigen opleidingscentrum, het seminarium „De Vinkenhof" in Bilthoven met 10 studenten dat tot 1 oktober van vorig jaar in Arnhem was gevestigd. De Unie is lid van de Wereldraad van Kerken en participeert druk in het oecumenische werk in Nederland op tal van niveaus en onderhoudt daarnaast nadere contacten met de plaatselijke gemeenten van de Bond van Vrij Evangelische Gemeenten en ,van de Broederschap van Pinkstergemeenten.


Plaatselijke gemeenten.,., dat wil zeggen dat de Unie weliswaar een samenbindende factor is. een kerkordelijk s.ysteem, maar de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten wordt telkenmale sterk benadrukt. De algemene vergadering komt dan ook tot stand zonder „tussenvergaderingen" als classes en particuliere synoden. Dat zou trouwens de indruk kunnen wekken alsof men een grote kerk is. Verdere interkerkeli.jke contacten bestaan uiteraard in het lidmaatschap van de Baptisten Wereld Alliantie en continentale Baptistenverbanden. Ook onderhoudt men nauwe contacten met de Belgische Baptisten (Genk b.v.).


ZENDING


Een belangrijk onderdeel van de besprekingen zal de zending vormen. Afgezien van het feit dat de Unie lid is van de Nederlandse Zendingsraad, de Europese Baptisten Zending en meedraait met de actie „Kom over de brug II", worden voor een betrekkelijk kleine gemeenschap opvallende activiteiten ontwikkeld. In Kameroen werkt ds. J. B. van der Veen (assisteren van jonge gemeenten) en in Zaïre (voormalig Congo) werken verschillende Nederlandse Baptisten o.a. aan het ziekenhuis in Sona Bata met vooral technische, administratieve en medische kennis. Ds. J. ter Braak is als zendeling in algemene dienst tot taak gesteld het geven van godsdienstonderricht in Sona Bata's middelbare school en het coördineren van verschillende projecten van de gemeenten in dit district. Ook werkt hij onder vluchtelingen uit Angola en gevangenen van een naburige gevangenis.


Gezien de nieuwere tendensen in de zending haakt men in op de Afrikaanse afkeer van (blanke) zendelingen die door het Westen worden uitgezonden vanuit talloze denominaties. Gebundelde zending door verscheidene kerken tegelijk, schijnt een absolute eis van Afrikaanse staten te zijn. Vandaar dat de Baptisten samenwerking zoeken met de „stichting Afrika Zending" (SAZ) een geïntegreerde 7.ending in Irema te bewerkstelligen. In Kameroen werkt men al samen met de Hervormde Kerk. Ook zijn de Baptisten zich terdege bewust van de onderscheiding tussen zending en werelddiakonaat: verkondiging en dienst aan de naaste. De Baptisten proberen een goede verhouding tussen deze twee na te streven.


LEERSTOEL


Uit het jaarverslag blijkt verder o.a. dat aan de Kroon toestemming zal worden gevraagd voor het vestigen van een bijzondere leerstoel in de geschiedenis en de leerstelliiigen van, het Baptisme «an de Th^logische' Faculteit van de tigirvg van de leerstoel, na gegeven toeRU te Utrecht. Kosten zijn aan de vesstemming, niet verbonden, zo stelt het jaarverslag. Voor de opleiding van a.s. predikanten werd in 1971 ƒ 32.258,76 opgehaald, iets minder dan vorig jaar. Kapitaal is er niet meer. Zorgen temeer dus.


Over de .jeugd wordt opgemerkt dat het moeili.ik is de greep op hen ie behouden. Het is een voortdurende zorg voor de leiders en leidsters, die zoeken naar het geven van nieuvv-e impulsen en een verbetering van de communicatie.


Afgezien van de eigenlijk losstaande conferentie over de verzoening, vermeldt het jaarverslag vele organisatorische zaken. Deze betreffen echter toch de kerk zelf en een bespreking hiervan zal de geestelijke toestand in de gemeenten voldoende aan het licht brengen.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.