+ Meer informatie

Geestelijke groei

5 minuten leestijd

„Zo legt dan af alle kwaadheid (...), zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; indien gij anders gesmaakt hebt, dat de HEERE goedertieren is." 1 Petrus 2:1-3

De apostel Petrus schrijft in zijn algemene zendbrief aan christenen die verstrooid leven in gemeenten in Klein Azië. Het geloof van Gods kinderen wordt zwaar beproefd. Ze worden in de smeltkroes van het lijden geworpen. In die smeltkroes worden ze ook gelouterd (zie 1 Petr. 1:6, 7).

Niettemin, hoe zwaar ook satans list en geweld mag zijn: het zijn onverbrekelijke banden die hen aan Christus verbinden, „Dewelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt" (1 Petr. 1:8). Het is echter niet zo dat ze nu verder geen correctie of vermaning meer nodig hebben. De Bijbel geeft geen enkele grond voor valse gerustheid.

Petrus laat aan hun adres duidelijk de oproep tot (voortgaande) heiligmaking doorklinken (zie 1 Petr. 1:15,17,18). Zo ook in de verzen die hierboven staan afgedrukt.

Petrus spreekt hier over het smaken van Gods goedertierenheid. Wat is dat? Deze woorden zijn een citaat uit Psalm 34. Smaken, dat is: iets in je opnemen, verwerken en daarvan genieten. De kinderen weten het ook, dat als iets ons goed smaakt, je daar graag nog iets van zou eten. Als iets een vieze smaak heeft, schuif je je bord weg, je wordt met afschuw vervuld, je deinst ervoor terug.

Hoe is dat nu met betrekking tot Gods goedertierenheid? Hebt u daar smaak in gekregen? Dat is niet hetzelfde als: er wel eens van gehoord hebben. Maar het heeft alles te maken met het geestelijke beleven van die goedertierenheid. Het is: zozeer daarop aangewezen zijn, dat het uw een en al is geworden. Dan zegt u: „Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen." „Uw goedertierenheid is beter dan het leven."

Wat is dan die goedertierenheid van de HEERE? Zijn ontfermende genade, in de vergeving van uw zonden en de vernieuwing van uw leven. Gods goedertierenheid: Dat legt het hart van de Heere voor ons open. Wat is Hij groot in Zijn goedheid! Wat is Hij innerlijk bewogen met de verloren mens. Wat heeft Hij er veel voor over gehad om een verloren mensenkind zalig te kunnen maken.

Zijn goedertierenheid heeft zijn rijkste openbaring ontvangen in het werk van de Heere Jezus. In de adventstijd die aanbreekt staan we erbij stil, waarom Hij in de wereld werd gezonden. Wilt u een bewijs van Gods goedertierenheid zien, zie dan op de kribbe van Bethlehem en het kruis van Golgotha. Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt!

Het ware geestelijke leven kan ons alleen maar geschonken worden als vrucht van Gods goedertierenheid. Diezelfde goedertierenheid is het voedsel waar Gods kinderen op teren. Dat geestelijk voedsel wordt u aangereikt in de prediking van het Woord. Elke zondag weer.

Hebt u smaak gekregen in de dienst des Heeren? Luistert u graag, misschien zelfs gretig, naar de verkondiging van het Woord? Mocht u in Gods huis iets proeven van de liefde van Christus? Denkt u ook eens aan het Heilig Avondmaal. Mag ook daar niet Zijn goedertierenheid gesmaakt worden? Een zalig voorrecht als u er smaak in gekregen heeft om de Heere te dienen.

Tot zulken komt de oproep van vers 2. Begerig zijn naar de redelijke onvervalste melk... om op te wassen. Te groeien. Het is niet klaar met de vraag of we Gods goedertierenheid mochten smaken. Nu verder. Hoe verder?

Door voortdurend dat geestelijke voedsel te mogen nuttigen. Dat is noodzakelijk voor de geestelijke groei. Waar is dat voedsel te verkrijgen? Boodschappen haalt u in de winkel die die artikelen verkoopt. Hebt u schoenen nodig, dan gaat u naar de schoenwinkel; hebt u kleding nodig, dan gaat u naar een kledingzaak; hebt u brood nodig, dan gaat u naar een bakker.

Waar is nu dit geestelijke voedsel te verkrijgen? Is daar ook een adres voor? Opnieuw moeten we dan wijzen op Gods huis! Daar waar Zijn Woord opengaat. De prediking van het Woord is het middel dat de Heilige Geest gebruiken wil, niet alleen om het geloof te werken, maar ook om het te versterken (zie 1 Petr. 1:23-25).

En de bediening van de sacramenten is ook gegeven tot versterking van het geloof (zie Heid. Cat. zondag 25). Zegt u het ook -en is het merkbaar in uw trouwe kerkgang: „Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijnen smaak èn hart èn zinnen strelen."

Geestelijke groei kan ook belemmerd worden. Leest u daarvoor nog maar eens het eerste vers van 1 Petr. 2. Daar worden heel praktische dingen genoemd. Maakt u er wel ernst mee!

Wat denkt u van de gezondheid en overlevingskansen van een kind dat in het gewone gezonde voedsel geen trek heeft, maar wel gretig grijpt naar de chloorfles en de bus met rattenvergif?

Zo is het ook geestelijk: Alles wat schadelijk is voor de geestelijke groei, moet worden weggedaan; alles wat bevorderlijk is voor de geestelijke groei, moet worden gezocht. De HEERE belooft er Zijn zegen over! Wie zeer begerig is naar de redelijke onvervalste melk, zal er eeuwig wel bij varen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.