+ Meer informatie

Begrafenis Ds J. Fraanje te Barneveld

5 minuten leestijd

In ons vorig nummer hebben wij breedvoerig stilgestaan bij het leven en sterven van Ds J. Fraanje te Barneveld, en we beloofden in 't kort ook nog iets te schrijven over de begrafenis.

Het was Woensdag 7 September voor de gemeente Barneveld een zeer droeve dag, nu hun geliefde Leraar, die ruim 30 jaar onafgebroken onder hen Woord en Sacrament had bediend, ten grave werd gedragen. En niet alleen te Barneveld, maar in het gehele land was droefheid, wat wel bleek uit de overweldigende toevloed van mensen, die van heinde en ver in het landelijke Gelderse dorp waren saamgestroomd om dominé Fraanje, bij zijn laatste gang, eer te bewijzen.

Bevolking van Nederland naar kerkelijke gezindte op 31 December 1930 en 31 Mei 1947 Toe-, resp. af-Kerkelijke gezindten 31 December 1930 31 Mei 1947 neming (—Y Absoluut In % Absoluut In % in % van 1930 1 2 3 4 5 6 2.890.022 36.42 3.707.150 38.50 28.3 Ned. Herv 2.737.930 34.50 2.988.361 31.03 9.2 Geref. Kerken , 8.04 674.449 7.01 19.5 Geref. Kerken (31 K.O.) 88.440 0.92 Chr. Geref. Kerk 50.230 0.63 69.027 0.72 37.4 Geref. Gemeenten 41.949 0.53 88.403 0.92 110.8 Oud Geref. Gemeenten 11.638 0.14 15.704 0.16 34.9 Evang. Luthers 0.99 59.881 0.62 — 23.6 Doopsgezind 62.012 0.78 67.409 0.70 8.7 Remonstrant • 0.38 40.059 0.42 34.8 Israëliet 111.917 1.41 14.369 0.15 - 87.2 1.75 174.057 1.81 25.3 Geen 1.144.578 14.43 1.641.296 17.04 43.4 Totaal 7.935.565 100 9.629.605 100 21.3

De kerk, waarin de rouwdienst werd gehouden, was dan ook tot de nok toe gevuld, maar bovendien waren er 'even zo veel in de aangrenzende school en buiten, die door middel van een geluidsinstallatie de plechtigheid volgden.

Bijna alle predikanten en studenten der Geref. Gemeente waren tegenwoordig, alsmede vele afgevaardigden uit de onderscheiden gemeenten, waarvoor plm. 300 zitplaatsen gereserveerd waren. Ook merkten we op Ds J. v. Dijk, Ned. Herv. predt. te Gameren, de Chr. Ger. predikanten Ds Smits en Ds du Marchie van Voorthuizen, benevens enige Oud Geref. predikanten. De Burgemeester van Barneveld Mr C. F. E. Kuntze was mede aanwezig.

Ds A. v. Stuyvenberg bepaalde de rouwende schare na het zingen van Ps. 89 : 8, gebed en Schriftlezing, bij de woorden uit Phil. 1 : 21: Het leven is mii Christus; het sterven gewin." Achtereenvolgens spraken daarna Ds A. Verhagen van Kampen; ouderling H. Goor namens de Kerkeraad; Ds Dorresteijn van Opheusden en Ds A. de Blois van Rotterdam.

Het was een zeer lange stoet, van meer dan 2 km lang, die daarna de geliefde Leraar bij het ten grave dragen begeleidde, waarbij zich honderden mensen aan de weg hadden geplaatst. Op het kerkhof werd dc baar door de studenten gedragen, waarna aan de groeve gesproken werd door Ds R. Kok van Veenendaal, door Ds Ligtenberg van Rotterdam (W.); door Ds Rijksen van Leiden en Ds de Wit van Middelburg.

Alle sprekers wezen op het zware verlies dat de familie en gemeente en de gemeenten in het algemeen getroffen had door het afsterven van Ds Fraanje, maargaven ook getuigenis van de grote genadegaven hem geschonken, waardoor hij zo velen tot een hand en een voet mocht zijn. Niet de mens. maar het soli deo gloria, Gode alleen de eer mocht in het middelpunt staan. Een zoon van Ds Fraanje dankte voor de bewezen eer.

Van de zgn. tienjaarlijkse volkstelling, die op 31 Mei 1947 is gehouden, en waarbij ook naar de kerkelijke gezindten gevraagd is, zijn dezer dagen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek de cijfers gepubliceerd, die we hieronder weergeven. Dit zijn geen dorre cijfers, het kerkelijk leven in Nederland wordt er in zijn geheel in afgespiegeld. Ongetwijfeld zal daarvoor bij onze jongelui belangstelling voor bestaan. (Zie onderstaand staatje.)

Wanneer we de vergelijkende cijfers van 1930 nagaan, dan zien we, dat tot 1930 de Ned. Hervormde Kerk de grootste kerk was van Nederland. Bij de laatste volkstelling blijkt echter, dat het met Rome in stijgende lijn gaat. In percentages uitgedrukt maakt hun aantal reeds 38.50% en er is, mede gezien het grote kinder-

aantal onder hen, een gestadige groei waar te nemen. Nederland is op pad geheel rooms te worden.

Ontstellend is ook, dat meer dan milhoen Neder-iy2 landers openlijk met de kerk hebben gebroken. Het heidendom neemt hand over hand toe in ons land. Teken, van ontzettend verval.

De scheur, die in de Geref. Kerken gekomen is, door het afscheiden van de „Geref. Kerken naar avt. 31 K.O." komt er ook duidelijk in uit. De Geref. Kerken hadden hieraan een grote aderlating te ondergaan.

Wat de Duitse terreur ons heeft gebracht wordt ons ook in de cijfers getoond. Het aantal Joden in ons land viel terug van 111.917 tot 14.369. Dat wil dus zeggen dat er ongeveer 100.000 Joden zijn vermoord. Ontzettende gedachte, wanneer we dat in cijfers uitgedrukt, voor ons zien!

Men moet dit statistiekje maar eens goed bestuderen. Er zit heel wat in.

Wat onze Geref. Gemeenten betreft is er een sterke toename te bespeuren. Hun aantal werd volgens deze cijfers verdubbeld. Het percentage steeg van 1930 tot 1947 met 110.8% • De telling bedroeg in 1930 41.949 en in 1947 88.403. Toch lijkt ons dat niet juist te zijn. Ons kerkelijk jaarboekje geeft voor 1947 aan 57347 leden en doopleden en voor 3948 61090. Het verschil tussen de cijfers uit het jaarboekje en het statistiek is zeer groot. Waar de haper zit weten we niet direct aan te geven. Wc hopen op deze statistiek t.z.t. terug te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.